Doktorander med stipendier

This page in English

På KI finns det doktorander som helt eller delvis finansieras genom externa stipendier (t.ex. inom ramen för internationella samarbetsavtal).

Vad är externa stipendier?

Externa stipendier innebär att KI inte är utbetalare utan att doktoranden har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt. Externa stipendier kan vara en förutsättning för ett internationellt samarbete med länder utanför EU, men det är viktigt att alla doktorander vid KI har en rimlig försörjningsnivå, oberoende av finansieringstyp.

Doktorander vid KI får enligt Stipendieregler för Karolinska Institutet helt eller delvis finansieras genom externa stipendier under förutsättning att den sammanlagda inkomstnivån för dessa doktorander inte är lägre än de lägsta inkomstnivåerna efter skatt i de lokala kollektivavtalen för doktorander. I de fall det externa stipendiet är lägre än dessa nivåer ska tilläggsfinansiering erbjudas genom ett kompletterande doktorandstipendium eller en anställning.

Ny högskoleförordning - begränsningar i stipendiefinansiering av doktorander

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 om flera förändringar i högskoleförordningen som rör doktorander vars studiefinansiering består av stipendium

Lägsta inkomstnivåer

Rektor har beslutat att doktorander på stipendier eller SIDA-bidrag (s.k. allowance) ska ha minst samma inkomstnivåer som övriga doktorander.

Externa stipendier som ej når upp till den av rektor fastställda lägsta inkomstnivån ska kompletteras med KI-finansierade kompletterande doktorandstipendium eller anställning, se nedan.

De lägsta inkomstnivåerna förändras över tid eftersom de är kopplade till utvecklingen av övriga doktoranders ersättningsnivåer, d.v.s. till nivåerna i doktorandernas lönestege. Mer information om doktorandernas lönestege.

De aktuella lägsta inkomstnivåerna är (angivna i nettobelopp; gäller från 1 november 2017):

  • Lägstanivå år 1: 20 781 SEK/månad
  • Lägstanivå år 2: 21 177 SEK/månad
  • Lägstanivå år 3: 21 917 SEK/månad
  • Lägstanivå år 4: 22 508 SEK/månad
  • Samma nivå alla 4 åren: 21 600 SEK/månad

Beloppen är framräknade utifrån doktorandstegens nivåer minus skatteavdrag enligt tabell för Solna kommun.

Om studietakten är 50 % kan beloppen ovan halveras.

Kompletterande försörjning

I samarbetsavtal med andra universitet och övriga samarbetspartners ska en finansiering som motsvarar nivån för doktorandanställning eftersträvas. I de fall där det inte går att uppnå en överenskommelse som uppfyller KI:s krav på försörjningsnivå för doktoranden, ska institutionen antingen ge en kompletterande finansiering, inrätta ett kompletterande doktorandstipendium (se nedan), eller avstå från att anta doktorander inom aktuellt avtal.

En kompletterande finansiering, t.ex. i form av anställning enligt ALVA under några månader varje år eller ett kompletterande doktorandstipendium, ska alltid utarbetas i samråd med personalansvarig och/eller administrativ chef på institutionen.

Kompletterande doktorandstipendier

Det är tillåtet att inrätta kompletterande doktorandstipendium för doktorander (om de externa stipendierna inte når upp till de lägsta inkomstnivåerna för doktorander) under förutsättningar att ett antal villkor är uppfyllda. Läs mer om dessa villkor i KI:s stipendieregler.

Notera att statsanslag inte får användas för att inrätta stipendier och att stipendium inte ska ges till person som inom en tvåårsperiod före första stipendieutbetalningen har mottagit lön eller arvode från KI. Stipendier får endast inrättas av medel från extern finansiär som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendium.

Förutom kompletterande doktorandstipendium tillåts inga KI-inrättade stipendier inom ramen för utbildning på forskarnivå.

Förmåner för doktorander med stipendier

Stipendiater är inte anställda vid KI och har därmed inte samma rättigheter beträffande pension, traktamente, friskvårdsbidrag m.m. De har inte heller någon formellt reglerad semesterrätt.

Försäkringar

Stipendiater omfattas inte av några förmåner enligt kollektivavtal såsom föräldralön, sjuklön etc. Stipendiatens situation gällande socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc. Detta måste redas ut i varje enskilt fall så att stipendiaten och KI vet vad som gäller. Läs mer om försäkringar.

Sjukdom och föräldralediget

Enligt högskoleförordningen (HF kap 1, §11c) ska lärosätet teckna en försäkring hos Kammarkollegiet för alla doktorander vars studiefinansiering består av stipendium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. 

Kammarkollegiets sjuk-och föräldraförsäkring är en obligatorisk gruppförsäkring som administreras av Personalavdelningen men premien betalas av institutionen årsvis. Försäkringen lämnar ersättning när forskarstudentens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid:

  • sjukdom,
  • föräldraledighet eller
  • tillfällig föräldraledighet

Stipendiefinansierade forskarstudenter antagna vid KI omfattas även av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Personskadeförsäkring för studenter. Den gäller under skoltid samt under direkt färd till och från campus och ersätter personskada.

Mer information om Kammarkollegiets försäkringar för doktorander på stipendier

Mer information om försäkringsskydd för stipendiater

Semester

Stipendiater har ingen formellt reglerad semesterrätt eftersom de inte har en anställning. Omfattning och tidpunkt för ledighet bör regleras i den individuella studieplanen.

Pension

Stipendiater har ingen avsättning till pension från KI eftersom stipendium inte är någon anställning.

Rekrytering av doktorander på stipendier

Grundregeln på KI är att doktorander ska rekryteras i konkurrens. Det innebär i de flesta fall att forskarutbildningsplatser måste utlysas. Enligt högskoleförordningen finns dock viss möjlighet till undantag från det kravet, vilket vid KI tolkas att utlysning inte behöver göras om doktoranden genomgått en annan konkurrensutsatt urvalsprocess, t.ex. fått ett stipendium i konkurrens.

Mer information om att rekrytera doktorander

Frågor

Doktorander och handledare som har frågor om stipendier ska i första hand vända sig till personalansvarig på den egna institutionen.

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

DoktorandFinansieringForskarutbildning