Doktorander med stipendier

This page in English

På KI finns det doktorander som helt eller delvis finansieras genom externa stipendier (till exempel inom ramen för internationella samarbetsavtal).

Vad är externa stipendier?

Externa stipendier innebär att KI inte är utbetalare utan att doktoranden har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt. Alla doktorander på KI ska ha en rimlig försörjningsnivå, oberoende av finansieringstyp.

Kraftiga begränsningar i möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier från 1 juli 2018

Regeringen beslutade i höstas om förändringar i högskoleförordningen som kraftigt begränsar möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier, och som föranlett en revidering av KI:s stipendieregler. Förändringarna i högskoleförordningen innebär att stipendiefinansiering av doktorander inte får förekomma längre tid än ett år. Därefter måste doktoranden anställas. Detta gäller alla doktorander i Sverige som påbörjar forskarutbildning från den 1 juli 2018. Undantag från detta gäller om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram eller om stipendiet lämnas inom ramen för ett av Europeiska unionen finansierat program eller motsvarande.

Som bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram räknas program från länder som ingår i den lista från DAC/OECD som gällde vid doktorandens antagning till forskarutbildning och är kapacitetsuppbyggnadssamarbete enligt Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes (Sida) definition: ”Kapacitetsutveckling är en process där individer, grupper och organisationer utvecklar sin förmåga att identifiera och hantera utmaningar som de möter under utvecklingsprocessen.”

Som motsvarande räknas:

 • formaliserade forskarutbildningssamarbeten (samarbetsavtal på KI-övergripande nivå ska föreligga) där stipendier utgör en vedertagen finansieringsform (ofta med dubbel eller gemensam examen) inom vilka doktorander deltar med hemuniversitet utanför Sverige.
  KI har formaliserade forskarutbildningssamarbeten med samarbetsavtal på KI-övergripande nivå med National University of Singapore, Nanyang Technological University i Singapore, National Institutes of Health (NIH) i USA, Makerere University i Uganda och Stellenbosch University i Sydafrika.
 • finansiering från internationella stipendieorganisationer vilka har godkänts av Styrelsen för forskarutbildning.
  Godkända internationella stipendieorganisationer är de som KI har tecknat ett övergripande samarbetsavtal med. För närvarande finns sådana samarbetsavtal vid KI med Chinese Scholarship Council och indonesiska stipendieorganisationen LPDP.

Lägsta inkomstnivåer

Doktorander vid KI som erhåller stipendier eller Sida-allowance (bidrag för utbildning) ska ha minst samma inkomstnivåer som övriga doktorander.

Externa stipendier som inte når upp till den lägsta inkomstnivån ska kompletteras med KI-inrättade kompletterande doktorandstipendium eller anställning, se nedan.

De lägsta inkomstnivåerna förändras över tid eftersom de är kopplade till utvecklingen av övriga doktoranders ersättningsnivåer, d.v.s. till nivåerna i doktorandernas lönestege. Mer information om doktorandernas lönestege.

De aktuella lägsta inkomstnivåerna är (angivna i nettobelopp; gäller från 1 november 2017):

 • Lägstanivå år 1: 20 781 SEK/månad
 • Lägstanivå år 2: 21 177 SEK/månad
 • Lägstanivå år 3: 21 917 SEK/månad
 • Lägstanivå år 4: 22 508 SEK/månad
 • Samma nivå alla 4 åren: 21 600 SEK/månad

Beloppen är framräknade utifrån doktorandstegens nivåer minus skatteavdrag enligt tabell för Solna kommun.

Om studietakten är 50 % kan beloppen ovan halveras.

Kompletterande försörjning

I samarbetsavtal med andra universitet och övriga samarbetspartners ska en finansiering som motsvarar nivån för doktorandanställning eftersträvas. I de fall där det inte går att uppnå en överenskommelse som uppfyller KI:s krav på försörjningsnivå för doktoranden ska institutionen ge en kompletterande finansiering, inrätta ett kompletterande doktorandstipendium (se nedan), eller avstå från att anta doktorander inom aktuellt avtal.

En kompletterande finansiering, t.ex. i form av anställning enligt ALVA under några månader varje år eller ett kompletterande doktorandstipendium, ska alltid utarbetas i samråd med personalansvarig och/eller administrativ chef på institutionen.

Kompletterande doktorandstipendier

Det är tillåtet att inrätta kompletterande doktorandstipendium för doktorander (om de externa stipendierna inte når upp till de lägsta inkomstnivåerna för doktorander) under förutsättningar att ett antal villkor är uppfyllda. Läs mer om dessa villkor i KI:s stipendieregler.

Notera att statsanslag inte får användas för att inrätta stipendier och att stipendier inte kan utbetalas till någon som inom en tvåårsperiod före första stipendieutbetalningen har mottagit lön eller arvode från KI. Stipendier får endast inrättas av medel från extern finansiär som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendier.

Förutom kompletterande doktorandstipendium tillåts inga KI-inrättade stipendier inom ramen för utbildning på forskarnivå.

Förmåner för doktorander med stipendier

Stipendiater är inte anställda vid KI och har därmed inte samma rättigheter beträffande pension, traktamente, friskvårdsbidrag m.m. De har inte heller någon formellt reglerad semesterrätt.

Försäkringar

Stipendiater omfattas inte av några förmåner enligt kollektivavtal såsom föräldralön, sjuklön etc. Stipendiatens rätt till socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc. Detta måste redas ut i varje enskilt fall så att stipendiaten och KI vet vad som gäller. Läs mer om försäkringar.

Sjukdom och föräldralediget

Enligt 1 kap. 11 c § högskoleförordningen ska lärosätet teckna en försäkring hos Kammarkollegiet, för alla doktorander vars studiefinansiering består av stipendier. Försäkringen ska gälla när doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. 

Kammarkollegiets sjuk-och föräldraförsäkring är en obligatorisk gruppförsäkring som administreras av Personalavdelningen, men premien betalas årsvis av institutionen.

Ersättning utbetalas när doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid:

 • sjukdom,
 • föräldraledighet eller
 • tillfällig föräldraledighet

Stipendiefinansierade doktorander antagna vid KI omfattas även av Kammarkollegiets samlingsförsäkring: ”Personskadeförsäkring för studenter”. Den gäller under skoltid samt under direkt färd till och från campus och ersätter personskada.

Mer information om Kammarkollegiets försäkringar för doktorander på stipendier

Mer information om försäkringsskydd för stipendiater

Semester

Stipendiater har ingen formellt reglerad semesterrätt eftersom de inte har en anställning. Omfattning och tidpunkt för ledighet bör regleras i den individuella studieplanen.

Pension

Stipendiater har ingen avsättning till pension från KI eftersom stipendium inte är någon anställning.

Rekrytering av doktorander på stipendier

Huvudregeln är att doktorander vid KI ska rekryteras i konkurrens. Det innebär i de flesta fall att forskarutbildningsplatser måste utlysas. Enligt högskoleförordningen finns dock ett undantag från det kravet, som KI har tolkat som att utlysning inte behöver göras om doktoranden genomgått en annan konkurrensutsatt urvalsprocess, t.ex. fått ett stipendium i konkurrens.

Mer information om att rekrytera doktorander

Frågor

Doktorander och handledare som har frågor om stipendier ska i första hand vända sig till personalansvarig på den egna institutionen.

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

DoktorandFinansieringForskarutbildning