Digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander

This page in English

Från 1 januari 2019 ska nyantagna doktorander skriva sin studieplan i ISP-systemet, det nya digitala verktyget för studieplaner. Från 1 april ska doktorander som ska göra en årlig uppföljning eller halvtid föra över sin ISP till systemet.

Bakgrund

Enligt Högskoleförordningen ska varje doktorand ha en individuell studieplan som är fastställd i samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. För att kunna erbjuda ett bättre stöd för doktorander, handledare och studierektorer som arbetar med den individuella studieplanen så har Styrelsen för forskarutbildning beslutat att införa ett digitalt verktyg. 

Om ISP-systemet

Systemet bygger på ett formulär som fylls i av doktorand och handledare. Formuläret blir tillgängligt som studieplan i form av en pdf. Studieplanen granskas, godkänns och fastställs elektroniskt i systemet och formuläret blir vid fastställandet låst för redigering. Vid revidering öppnar handledaren en ny version av studieplanen som uppdateras och fastställs.

ISP-systemet är webbaserat och därför tillgängligt även om man befinner sig utanför KIs nätverk.

Några av de blanketterna som idag används vid skapande och revidering av en individuell studieplan kommer inte att behövas längre och andra kommer att behöva uppdateras i samband med att KI går över till elektronisk hantering av studieplaner. 

Hantering av individuella studieplaner förbättras bl a genom att verktyget: 

 • stödjer det flöde och den bestämda ordning av användare för godkännande av studieplanen.
 • skickar ett mejl när en användare har en studieplan som ska godkännas.
 • har en meddelandelogg där användare kan skriva meddelanden till varandra, t ex kan studierektor skriva ett meddelande angående vad som ska åtgärdas för att studieplanen ska bli godkänd i de fall den returneras till doktoranden.
 • skickar en automatiskt genererad påminnelse till doktorand och huvudhandledare när det är dags för årlig revidering av studieplanen.
 • hämtar uppgifter om avklarade kurser och tillgodoräknanden från Ladok.
 • tillgängliggör den senast fastställda studieplanen samt tidigare versioner elektroniskt.
 • ger tillgång till samtliga studieplaner en användare har behörighet till, t ex har en huvudhandledare tillgång till alla studieplaner för doktorander som hen handleder och en studierektor för forskarutbildning har tillgång till alla studieplaner på sin institution.

Processer och flöde

 1. Doktoranden antas till forskarutbildningen på KI. Antagningen registreras i Ladok.
 2. Forskarutbildningsadministratör tilldelar doktoranden och handledarna roller i ISP-systemet.
 3. Huvudhandledaren skapar studieplanen. Doktoranden och handledarna samråder om innehållet i studieplanen. Doktoranden och huvudhandledaren kan redigera studieplanen, bihandledarna har enbart tittbehörighet.
 4. När doktorand och handledarna är nöjda med studieplanen godkänner doktoranden studieplanen. Studieplanen vandrar sedan via huvudhandledaren till studierektor och forskarutbildningsadministratör, som kontrollerar studieplanen och godkänner om de anser den vara komplett. 
 5. Till sist kommer studieplanen till den person som utsetts till fastställare vid institutionen (vilket oftast är studierektorn) som då fastställer studieplanen om den anses komplett.

Frågor kring regler för forskarutbildningen hänvisas till medarbetarportalens sidor om forskarutbildningen 

Utbildning

Studieadministratörer som arbetar med forskarutbildningen erbjuds utbildning i datorsal. Information och länk till bokning  har skickats ut i ett separtat brev.  Arbetar du med forskarutbildning och inte fått information, kontakta då isp@ki.se.

Studierektorer och handledare som kommer få nya doktorander under första delen av 2019 erbjuds utbildning vid följande datum (ingen anmälan behövs):

Solna
Onsdag 5 december 09.00-10.00.  CMB-salen
Onsdag 12 december 13.00–14.00. Petrénsalen

Flemingsberg
Torsdag 6 december 13.00-14.00. Sal H2 Grön
Fredag 14 december 09.30-10.30. Sal H2 Grön

 Utbildningen hålls på engelska om någon av deltagarna inte pratar svenska. Vill du ha ytterligare information om utbildningen vänligen kontakta isp@ki.se.

Tidsplan

Nov-dec 2018

Utbildning erbjuds till administratörer, studierektorer och de handledare som kommer få nyantagna doktorander under början av 2019

Januari 2019

Nya doktorander ska skriva sin ISP i ISP-systemet

VT 2019

Utbildning/workshops kommer erbjudas till handledare och doktorander

April 2019

Doktorander som ska göra årlig revidering eller halvtidskontroll flyttar i och med det över sin ISP till ISP-systemet. Doktorander som snart ska disputera behöver inte flytta över till digital ISP. Institutionerna får besluta om de vill att doktoranderna flyttar över i snabbare takt.

Boka in informationsmöte

Jag kommer gärna till er institution och berättar mer om ISP-systemet. Kontakta mig gärna direkt eller genom isp@ki.se 

Projektledare

Marie Sandström Akram

Telefon: 08-524 863 98
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: Marie.Sandstrom.Akram@ki.se
 

Användarhandledningar och checklistor 

Här kommer användarhandledningar och checklistor att läggas upp närmare att utbildningarna börjar. Tänk på att alltid använda den senaste versionen av användarhandledningarna.

Behörighetsblanketter

Här kommer behörighetsblanketter finnas för när nya användare ska söka om behörighet.

Projektorganisation

Projektledare

Marie Sandström Akram

Styrgrupp

Marianne Schultzberg Ordförande, dekan forskarutbildning
Lennart Nilsson Vice ordförande, vice dekan forskarutbilding
Kristina Broliden Prefekt, Inst f medicin, Solna
Elias Arnér Studierektor forskarutbildning, Inst f medicinsk biokemi och biofysik
Åsa Nandorf Objeksägare, Avd f utbildningsstöd- och forskarutbildningsstöd
Christopher Sönnerbrandt Enhetschef för studieadministrativa enheten
Leif Karlsson Representant MFs doktorandsektion

Projektgrupp

Matti Nikkola Studierektor för forskarutbildning, Inst f cell- och molekylärbiologi
Michael Fored Studierektor för forskarutbildning, Inst f medicin, Solna
Jan-Bernd Stukenborg Handledare, Inst f kvinnors och barns hälsa
Anna Sandberg Utbildningsadministratör, Inst f kvinnors och barns hälsa
Sofia Pettersson Utbildningsadministratör, Inst f fysiologfi coh farmakologi
Karin Vågstrand Samordnare forskarutbildning, Universitetsförvaltningen, Styrelsestöd och internationella relationer
Leif Karlsson Representant MFs doktorandsektion

Kontakt

Välkommen med frågor till isp@ki.se.

Dokument

Projektplan

Styrgruppsmöte 170117

Styrgruppsmöte 170327

Per capsulam 170419

Styrgruppsmöte 170608

Styrgruppsmöte 170921

Styrgruppsmöte 171205

Per capsulam 180117

Forskarutbildning