Delegationsordning

This page in English

Rektors besluts- och delegationsordning

En reviderad delegationsordning fastställdes den 26 juni 2018 att gälla från och med den 1 juli 2018 (dnr 1-508/2018).

Revideringen gäller enbart rektors delegering till verksamhetschef för komparativ medicin och görs med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om försökdsdjur (SJVFS 2017:40).

I besluts- och delegationsordningen redovisas rektors delegation av beslutsbefogenheter till verksamhetstyrelser och befattningshavare som i olika frågor får fatta beslut för Karolinska Institutets räkning samt på vilket sätt och under vilka förutsättningar denna beslutanderätt får överlämnas till annan inom KI.

Vägledande för besluts- och delegationsordningens utformning är principen om en långtgående delegation enligt vilken beslut skall fattas så nära verksamheten som möjligt. Här framhålls vikten av att beslutsfattandet, särskilt när det sker genom enskild befattningshavare, tryggar studenters och anställdas påverkansmöjligheter på de ärenden som avgörs liksom det kollegiala inflytande vilket tillkommer forskare och lärare.

Delegationsordningen bygger också på följande principer:

  • beslutsbefogenhet anges huvudsakligen i generella ansvarsområden
  • med beslutsbefogenhet följer ett samlat ansvar för området ifråga.
  • med beslutsbefogenhet följer, om ej annat särskilt är angivet, en rätt att delegera beslutanderätten.

Anvisningar och mallar för institution vid Karolinska Institutet

Av rektors besluts- och delegationsordning framgår att varje prefekt ska besluta om en delegationsordning för respektive institution. All delegering ska ske skriftligen och kvitteras av mottagaren.

Dokumenten (anvisningar och mallar) kan användas vid utformning av institutionens dokument.

Länkar

AdministrationOrganisation