Dekaner, prodekaner och vicedekaner

This page in English

Karolinska Institutets dekaner leder arbetet i styrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning. De har det yttersta ansvaret för styrelsens verksamhet och att den bedrivs inom ramen för beslutad budget. Dekanen ska samordna sin styrelses verksamhet med den verkställande ledningen på det sätt rektor bestämmer.

Dekanerna ansvarar inom sitt respektive område för följande:

 • kvalitet
 • verksamhetsutveckling
 • uppföljning
 • utvärdering
 • information
 • omvärldsbevakning
 • förslag till resursfördelning och ekonomiska ramar
 • riktlinjer och regler

Dekan för utbildning

Annika Östman Wernerson är ordförande för styrelsen för utbildning och har det övergripande ansvaret för utbildning på grund- och avancerad nivå, inklusive följande:

 • dimensionering av utbildningsprogram och kurser
 • övergripande pedagogisk utveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • att utveckla och befästa studenternas möjligheter till inflytande över utbildningarna
 • medverkan i utveckling av infrastruktur för utbildningsverksamheten
 • regelbunden uppföljning av utvecklingen inom utbildningsområdet och analys av behov och förutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • att det finns goda förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning
 • samverkan med Stockholms läns landsting och övriga aktörer i utbildningsfrågor
 • medverkan i rekrytering av lärare

Med ansvaret följer rätt att:

 • efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning
 • fördela utbildningsuppdrag till institutionerna
 • fastställa riktlinjer för utbildningsnämndens sammansättning och uppdrag
 • fastställa utbildningsplaner
 • fatta beslut om utfärdande av examensbevis
 • utse examinator
 • teckna internationella avtal om studentutbyte samt universitets-övergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Styrelsen för utbildning

Prodekan för utbildning

Prodekan

Gunnar Nilsson

Telefon: 08-524 887 62
E-post: Gunnar.Nilsson@ki.se

Dekansekreterare

Birgit Ekroth

Telefon: 08-524 868 89
E-post: Birgit.Ekroth@ki.se

Dekan för forskarutbildning

Dekan

Marianne Schultzberg

Telefon: 08-585 838 89
E-post: Marianne.Schultzberg@ki.se

Marianne Schultzberg är ordförande för styrelsen för forskarutbildning. Styrelsen för forskarutbildning ansvarar särskilt för:

 • organisering av utbildning på forskarnivå
 • att doktorander ges goda förutsättningar för att få en utbildning av hög kvalitet
 • regelbunden uppföljning och analys av behov och förutsättningar för utbildning på forskarnivå
 • övergripande pedagogisk utveckling av utbildning på forskarnivå
 • medverkan i rekrytering av lärare

Med ansvaret följer rätt att:

 • efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning
 • besluta om antagning till utbildning på forskarnivå
 • fastställa ämne samt allmän studieplan för ämne i vilket utbildning på forskarnivå anordnas
 • fastställa individuell studieplan
 • utse handledare för doktorand
 • utse betygsnämnd och opponent
 • fatta beslut om utfärdande av examensbevis
 • teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på forskarnivå

Styrelsen för forskarutbildning

Prodekan för forskarutbildning

Prodekan

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Dekansekreterare

Birgit Ekroth

Telefon: 08-524 868 89
E-post: Birgit.Ekroth@ki.se

Dekan för forskning

Dekan

Anders Gustafsson

Telefon: 08-524 883 31
E-post: anders.gustafsson@ki.se

Anders Gustafsson är ordförande i styrelsen för forskning. Styrelsen ansvarar särskilt för:

 • att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas
 • att styr- och incitamentsystem leder mot KI:s högt ställda mål för forskningen 
 • strategisk rekrytering av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare
 • rekrytering av lärare (professorer och lektorer) i samverkan med styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning

Med ansvaret följer rätt att:

 • efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning
 • besluta om vissa forskningsinfrastrukturer
 • teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inclusive postdoc utbyten

Styrelsen för forskning

Prodekan för forskning

Prodekan

Marie Wahren-Herlenius

Telefon: 08-517 734 31
E-post: Marie.Wahren@ki.se

Dekansekreterare

Susanne Maxeem

Telefon: 08-524 837 19
E-post: susanne.maxeem@ki.se

Vicedekan för infrastruktur

Vicedekan för infrastruktur, ordförande

Stefan Eriksson

Telefon: 08-524 871 96
E-post: Stefan.Eriksson@ki.se

Stefan Eriksson är vicedekan för infrastruktur, med fokus på forskningsinfrastruktur, är adjungerad till Styrelsen för forskning och ska fungera som ordförande för ett nytt infrastrukturråd. Det nya rådet kommer att bildas under 2017. Vicedekanen tillsammans med infrastrukturrådet ska utarbeta förslag till strategi, initiativ och prioritering av satsningar på olika centrala nivåer inom KI. Rådet ska också inventera och följa upp pågående satsningar. Vicedekanen representerar KI externt inom området infrastruktur och ska stödja i första hand KI:s ledning och styrelser. Rektor utser vicedekan på förslag av en rekryteringsgrupp som leds av dekanus för forskning. Uppdraget gäller tre år och omfattar 40 procent av en heltidstjänst.

Dekansekreterare

Susanne Maxeem

Telefon: 08-524 837 19
E-post: susanne.maxeem@ki.se

Vicedekan för rekrytering

Vicedekan för rekrytering

Birgitta Henriques Normark

Telefon: 08-517 712 16
E-post: Birgitta.Henriques@ki.se

Birgitta Henriques Normark är ordförande för KI:s rekryteringsutskott, som bereder anställningar av professorer (inbegripet adjungerade professorer och gästprofessorer) universitetslektorer (inbegripet adjungerade universitetslektorer) och biträdande universitetslektorer.

Rektor utser ordförande i rekryteringsutskottet på gemensamt förslag av de tre dekanerna. Ordföranden har vicedekans ställning och är adjungerad ledamot i styrelsen för forskning.

Dekansekreterare

Susanne Maxeem

Telefon: 08-524 837 19
E-post: susanne.maxeem@ki.se

Vicedekan för samverkan med Stockholm läns landsting (SLL)

Vicedekan för samverkan med Stockholm läns landsting (SLL)

Ewa Ehrenborg

Telefon: 08-517 761 91
E-post: Ewa.Ehrenborg@ki.se

SLL är KI:s största samarbetspartner och en mycket viktig sådan när det gäller förutsättningarna för KI att bedriva klinisk forskning samt verksamhetsförlagd och forskningsanknuten utbildning. En stor andel av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker idag  på Karolinska universitetssjukhuset.

Eftersom hälso- och sjukvården i Stockholm genomgår flera omfattande förändringar ändras också förutsättningarna för KI:s verksamhet. En av de större delarna i förändringspusslet är att Karolinska universitetssjukhuset omorganiseras enligt en ny vårdmodell med teman och funktioner istället för kliniker. Vidare sker utflytt av vård.

Behovet är stort av att i det nya vårdlandskapet säkerställa att det finns tillräckligt många VFU-platser med hög kvalitet, lärandemiljöer som möjliggör interprofessionellt lärande (att studenter inom olika yrken får lära av varandra och tillsammans) samt kliniska träningsmiljöer.

I sin nya roll som vicedekan för samverkan med SLL ska Ewa Ehrenborg arbeta med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset. Vicedekanen rapporterar till dekan för utbildning Annika Östman Wernerson och adjungeras till styrelsen för utbildning. Uppdraget omfattar 50% och mandatet sträcker sig till den 31 december 2018.

Ewa Ehrenborg är verksam vid KI som professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid institutionen för medicin, Solna.

Dekansekreterare

Birgit Ekroth

Telefon: 08-524 868 89
E-post: Birgit.Ekroth@ki.se