Clinical Scientist Training Programme (CSTP)

This page in English

Clinical Scientist Training Programme (CSTP) är ett nytt namn på det tidigare MD/OD-PhD-programmet, ett finansieringsprogram för att stimulera till forskning för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande. Utlysning sker två gånger per år och innebär delfinansiering av nya doktorander vid KI.

Samtliga regler som gäller för doktorander och utbildning på forskarnivå på KI gäller även doktorander inom CSTP. Medel utgår i form av ramanslag med ett belopp motsvarande 50% av den totala kostnaden för doktorandförsörjning. Läs mer om CSTP-anslaget

Behöriga att söka till programmet är:

  • studenter som läst minst sex terminer på aktuellt kliniskt utbildningsprogram men ej avlagt examen (obs, vid antagning till forskarutbildning måste behörighetskraven vara uppnådda, se nedan, men det är inget krav för att söka CSTP).
  • studenter som ännu inte har antagits till utbildning på forskarnivå, eller doktorander som har antagits som forskarstuderande vid KI tidigast ett år innan ansökningstillfället.

Styrelsen för forskarutbildning har infört karens för fakultetsmedel för doktorandfinansiering (d.v.s. KID, CSTP samt Forskarskolan i vårdvetenskap). Det innebär att en huvudhandledare som tilldelats något utav dessa fakultetsmedel inte får söka medel som huvudhandledare följande år i någon av dessa utlysningar, men kan delta i flera ansökningar som bihandledare.

Huvudhandledare som tilldelats något av ovanstående fakultetsmedel under 2016 är därmed ej behörig att söka under 2017.

En huvudsökande som sökt fakultetsmedel för doktorandfinansiering som huvudhandledare i fler än en utlysning samma termin kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna (huvudhandledaren kan själv välja vilken).

Samtliga CSTP-doktorander förutsätts slutföra sina läkar-, tandläkar-, logoped- eller psykologstudier före utgången av de två första årens utbildning på forskarnivå, varvid tillfälliga uppehåll från utbildning på forskarnivå för detta ändamål tillåts och kan bli nödvändiga.

Behörighet för utbildning på forskarnivå

Kraven för grundläggande behörighet enligt högskoleförordningen samt KI:s krav på engelskakunskaper ska vara uppfyllda vid antagning till forskarutbildning.

Studenten behöver ej ansöka om bedömning av behörighet inför ansökan till CSTP. Ett beslut om doktorandens behörighet krävs dock vid ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: cstp@ki.se

Universitetslektor/klinisk anställning

Peter Bergman

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Peter.Bergman@ki.se