Clinical Scientist Training Programme (CSTP)

This page in English

Clinical Scientist Training Programme (CSTP) är en utveckling av det tidigare MD/OD-PhD-programmet, och är ett finansieringsprogram för att stimulera till tidig forskning för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande. Utlysning sker vanligen två gånger per år och innebär delfinansiering av nya doktorander vid KI. CSTP kommer dock inte att utlysas under hösten 2018. 

Medel utgår i form av ramanslag med ett belopp motsvarande ungefär 50 % av den totala kostnaden för doktorandlön. Läs mer om utbetalning av CSTP-anslaget

Studenten söker CSTP tillsammans med en tilltänkt handledare. De som väljs ut förväntas bli antagna till utbildning på forskarnivå vid sin huvudhandledare institution, varefter de genomför forskarstudier parallellt med sina grundutbildningsstudier.

Samtliga CSTP-doktorander förutsätts slutföra sina läkar-, tandläkar-, logoped- eller psykologstudier före utgången av de två första årens utbildning på forskarnivå, varvid tillfälliga uppehåll från utbildning på forskarnivå för detta ändamål tillåts och kan bli nödvändiga.

Samtliga regler som gäller för doktorander och utbildning på forskarnivå på KI gäller även doktorander inom CSTP

För att fakultetsmedel (dvs KID, CSTP eller liknande KI-satsningar) ska fördelas över flera personer gäller följande för samtliga dessa utlysningar:

En person kan endast tilldelas fakultetsmedel som huvudhandledare för en doktorand per utlysning.

En person som sökt medel som huvudhandledare i fler än en utlysning samma termin kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna (väljer själv vilken).

En person som beviljats medel som huvudhandledare är inte behörig att söka fakultetsmedel för doktorandfinansiering som huvudhandledare i annan utlysning samma år, ej heller i utlysning nästkommande år.

Det finns inga begränsningar vad gäller tilltänkta bihandledare.

Om några av de förutsättningar som ligger till grund för tilldelning av medel ändras måste styrgruppen kontaktas.

Kontakt

Kia Olsson

Telefon: 08-524 863 33

E-post: cstp@ki.se

Universitetslektor/klinisk anställning

Peter Bergman

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Peter.Bergman@ki.se

Länkar