Cellodling och blodhantering

This page in English

Cellodling och blodhantering kan utgöra en risk i laboratoriemiljö.

Hantering av humant blod och annat humant provmaterial såsom vävnad och primärkulturer regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrift om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Huvudregeln i denna föreskrift är att hantera allt blod och blodkontaminerat material som smittförande. Läs mer under KI:s sida Arbetsmiljö och hälsa

Blodhantering får bara ske vid laboratorier där det finns tillgång till huddesinfektionsmedel samt möjlighet till handtvätt och där arbetsytor och golv är lätta att rengöra. Arbetsområdet måste vara tydligt uppmärkt och  avskilt från annan verksamhet. Arbetet får utföras endast av den som fått utbildning om smittrisker, smittvägar och skyddsåtgärder. Det behövs inget särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket för hantering av blod.

Det måste finnas skriftliga instruktioner om hur blodet ska hanteras på respektive arbetsställe. De skriftliga instruktionerna ska baseras på en riskbedömning. Riskbedömningen kan utföras på KIs blankett för riskbedömning av blod och annat humant provmaterial- HUMRA. Se Riskbedömningsblankett under Dokument. 

Även blod från blodbank ska hanteras som potentiellt smittförande då de oftast inte testats innan blodet lämnas ut. 

Hantering av cellkulturer

Det kan även finnas risker med hantering av cellkulturer. Hantering av cellkulturer från djur är generellt mindre riskfyllt än hantering av humana cellkulturer. En fördjupning i vilka risker som finns vid hantering av cellkulturer finner ni på Belgian Biosafety Servers hemsida.

Humana cellkulturer och tumörer kan innehålla t ex Hepatit B och HIV. En studie från Radil laboratories studerade 800 kulturer, varav 0,61% var HIV-positiva. Primära kulturer utgör en högre risk och arbetet likställs med hantering av blod och annat humant provmaterial. 

Även övriga cellkulturer regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrift Mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, där de oftast tillhör riskklass 1.  

Notera att även köpta cellkulturer inte alltid kan hanteras som icke smittförande.

Kontakt: 

Samordnare

Jenny Karlsson

Telefon: 08-524 866 02
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Jenny.S.Karlsson@ki.se

Länkar