Biträdande lektor - frågor och svar

This page in English

Varför ersätts forskarassistentanställningen med biträdande lektorsanställning?

Svar: Den s.k. Forskarkarriärutredningen, vilken tillsattes av regeringen, har i sitt betänkande Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) föreslagit att en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor om lägst fyra till högst sex år införs och ersätter dagens meriteringsanställning (som på KI benämns forskarassistent). Läs mer om utredningens förslag i det aktuella betänkandet. 

Vilka är de största förändringarna jämfört med dagens meriteringsanställning (forskarassistent)?

Svar: Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen högst fem år innan tiden för ansökan har gått ut (för forskarassistent var det sju år). En anställning som biträdande lektor får anställas på minst fyra och högst sex år och anställningstiden ska ha bestämts av högskolan före anställningen (för forskarassistent var anställningstiden längst fyra år).

En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om hon eller han har behörighet för anställning som lektor och uppfyller de ytterligare behörighetskrav som högskolan har satt upp (för forskarassistent finns ingen möjlighet till befordran).

Vad innebär de kommande förändringarna för den som redan är anställd som forskarassistent eller anställs som forskarassistent innan de nya bestämmelserna börja tillämpas?

Svar: Anställningar som forskarassistent påverkas inte och kan förlängas i upp till fyra år sammanlagt.

När kommer de nya bestämmelserna börja tillämpas av KI och därmed börja anställa biträdande lektorer istället för forskarassistenter?

Svar: KI kommer att införa den nya meriteringsanställningen biträdande lektor från och med 1 april 2018. Anställningar som forskarassistent kommer att kunna utlysas med sista ansökningsdag 31 mars och anställningar som biträdande lektor kommer att kunna utlysas från och med 1 april. Arbete pågår för närvarande med bedömningsgrunderna för befordran från biträdande lektor till lektor. Dessa avses regleras i KI:s anställningsordning (beslutas av Konsistoriet) och tillhörande anvisningar (beslutas av rektor).

Vilka är behörighetskraven för anställning som biträdande lektor?

Svar: Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen högst fem år innan tiden för ansökan har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. För det enskilda anställningsärendet kan ytterligare behörighetskrav och bedömningsgrunder läggas till.

Är den som har disputerat för mer än fem år sedan behörig för anställning som biträdande lektor?

Svar: Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare än fem år kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vilka bedömningsgrunder kommer att tillämpas vid anställning av en biträdande lektor?

Svar: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Andra bedömningsgrunder kan läggas till för enskilda anställningsärenden.

Vilka bedömningsgrunder kommer att tillämpas för befordran från biträdande lektor till lektor?

Svar: Bedömningsgrunderna ingår i anvisningarna till anställningsordningen (se dokumentsamlingen nederst på sidan). Ett beslut om avslag av ansökan om befordran kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Hur lång är anställningstiden?

Svar: En biträdande lektor får anställas som på minst fyra år och på högst sex år. Anställningstiden måste bestämmas av anställande institution före anställningen.

Kan anställningen förnyas och i så fall för hur länge?

Svar: Anställningstiden kan förlängas med högst två år om det är på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl.

Vad innebär en befordran från biträdande lektor till lektor?

Svar: Om den biträdande lektorn ansöker om befordran, har behörighet för anställning som lektor och uppfyller de särskilda bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas för befordran, ska den biträdande lektorn tillsvidareanställas som lektor.

Vad gäller för den som har fått ett externt anslag för anställning som biträdande lektor eller motsvarande?

Svar: Bidragsgivare har ännu inte anpassat sig till det nya regelverket och annonserar medel för anställningar inom sju år efter disputation. Det är ännu oklart på vilken befattning dessa kommer att kunna anställas.

Länkar

KarriärRekrytering