Beslut om fördelning av medel för core-faciliteter

Publicerat 2018-06-28 13:29. Uppdaterat 2018-06-28 13:54This page in English

Sammanlagt 30 core-faciliteter för forskning har beviljats centrala anslag inom den gemensamma utlysningen för KI och Stockholms läns landsting (SLL). Över en treårsperiod kommer dessa core-faciliteter att få dela på 290 miljoner kronor.

Bakgrund i korthet

Centrala satsningar på core-faciliteter för forskning finansierade inom samverkan KI-SLL har varit prioriterade under en längre tid. En ny utlysning av medel för core-faciliteter för perioden 2019-2021 ägde rum under våren 2018.

Totalt inkom 65 ansökningar till ansökningsportalen, varav 43 registrerades som nya respektive 22 som fortsättningsansökningar. Beviljandegraden var 58 procent av antalet ansökningar. Inkomna ansökningar har granskats och bedömts av en utvärderingsgrupp med både externa och interna granskare i enlighet med utlysning och bedömningskriterier. Gruppens förslag har behandlats i Infrastrukturrådet (IR) vid KI.

Beslut

I första steget beslutade FoUU-kommittén vid Karolinska universitetssjukhuset respektive Styrelsen för forskning vid KI att tillstyrka förslaget till fördelning av medel för 2019 med omedelbar justering.  Den 26 juni har Forskningsrådet samverkan KI-SLL beslutat om fördelning enligt nedanstående specifikation.

Sammanlagt 30 core-faciliteter har beviljas medel inom 6 ämnesområden på totalt 290 miljoner kronor för tre år. Därutöver har IR föreslagit finansiering av dyrbara instrument. Formellt beslut fattats av Styrelsen för forskning efter sommaren.

För 2019 gäller inom ämnesområdena följande belopp:

  • Biobanker; 18,3 mnkr
  • Djurfaciliteter; 13,7 mnkr
  • Imaging; 19,6 mnkr
  • Omics; 29,45 mnkr
  • Säkerhetslabb och flödescytometri; 4,1 mnkr
  • Särskilda satsningar; 13,9 mnkr

Ett besked till samtliga sökanden kommer nu att kommuniceras. Formellt fattas budgetbeslutet senare under året i ordinarie budgetprocesser. Slutligt besked kommer att innefatta att en överenskommelse sker med mottagande institution.   

 

Kontaktpersoner KI:

Vetenskaplig samordnare

Mats Andersson

Telefon: 08-524 862 47
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Mats.Andersson.2@ki.se

Samordnare

Lena Lewin

Telefon: 08-524 860 64
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Lena.Lewin@ki.se

Controller

Ingrid Wallenstein

Telefon: 08-524 865 17
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Ingrid.Wallenstein@ki.se

Kontaktpersoner SLL:

Kristin Blidberg

Henrik Enocsson

Länkar

Core facilitetFinansiering