Befattningar vid KI

Doktorand

Till skillnad från annan rekrytering rekryteras en doktorand först och främst till en utbildningsplats och inte till en anställning. Det innebär att process och regelverk delvis ser annorlunda ut, men behovet av att välja ut rätt kandidat är minst lika viktigt vid doktorandrekrytering som vid övriga rekryteringar. Om den individuella forskarutbildningen som erbjuds har definierats i förväg och en korrekt kravprofil formulerats ökar chansen för en lyckad rekrytering.

Postdoktor

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. Perioden som anställd postdoktor är totalt fyra år. Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren.  (Tidsbegränsning enligt LAS, max 2 år samt tidsbegränsning enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (PKA), max 2 år). Vid anställning enligt PKA kan anställningen förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier får ges till personer bosatta i andra länder som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI. Personer som är bosatta i Sverige och/eller har genomfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller något annat lärosäte i Sverige kan inte komma ifråga för stipendium från KI. För närvarande behöver stipendier inte utlysas

Forskarassistent

En anställning som forskarassistent är en 4-årig tidsbegränsad meriteringsanställning (med möjlighet till max. 2 års förlängning pga. sjukdom, föräldraledighet eller andra särskilda skäl) med huvudinriktning mot forskning som ett andra karriärsteg efter disputationen. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 

Forskare

En anställning som forskare är en anställning inom forskarkarriären som i normalfallet ligger efter perioden som postdoktor och forskarassistent eller motsvarande. Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation. Därutöver kan visad pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter ställas som krav för behörighet.

Universitetslektor

Universitetslektor är den näst främsta anställningen som lärare. Samtliga universitetslektorer vid KI ska uppvisa såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI. Därutöver fastställs ytterligare behörighetskrav i kravprofilen utifrån de för anställningen aktuella arbetsuppgifterna.

En adjungerad universitetslektor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI. 

Biträdande universitetslektor

Befattningen biträdande universitetslektor är en pedagogiskt inriktad tillsvidareanställning med möjlighet till konvertering till en anställning som universitetslektor.

En anställning som biträdande universitetslektor utlyses via rekryteringsutskottet. Ärendet bereds som en utlysning av universitetslektorat.

Behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor är doktorsexamen och motsvarande goda pedagogiska meriter enligt Docenturnämndens regler (inkluderande 5 veckor högskolepedagogisk utbildning och 120 timmar blandad undervisning).

Befattningen syftar till att fylla ett behov av pedagogisk kompetens, samtidigt som den biträdande universitetslektorn ska beredas möjlighet att meritera sig vetenskapligt för att uppnå motsvarande docentkompetens. Om den sökande ansöker om docentur vid KI inom tre år (ansökningsdatum) från tillsättning av anställningen kan anställningen, om ansökan beviljas, konverteras till en anställning som universitetslektor. Den sökande kan åberopa avräkningsbar tid vid sjukdom, föräldraledighet eller andra särskilda skäl.

En anställning som biträdande universitetslektor kan inte vara förenad med klinisk tjänstgöring. Vid konvertering till anställning som universitetslektor kan anställningen omregleras till en förenad anställning.

Universitetsadjunkt

Vid Karolinska Institutet ska det utöver professorer och universitetslektorer finnas lärarkategorin universitetsadjunkt. Behörighetskrav för universitetsadjunkter är pedagogisk skicklighet och i normalfallet doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde.

En adjungerad universitetsadjunkt vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI.

Professor

Professor är den främsta anställningen som lärare vid KI.

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI. 

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå. Omfattningen kan variera mellan 20 och 100 procent. Första anställningen är högst tre år och kan därefter förlängas. Den sammanlagda anställningstiden är högst fem år.

Foreign Adjunct Professor är en utnämning avsedd för att långsiktigt knyta välrenommerade utländska professorer till KI, och därmed stärka det internationella kontaktnätet.

Kallelseförfarande ska användas mycket restriktivt och endast om en normal rekryteringsprocess skulle innebära en risk att gå miste om den mest kvalificerade personen (till exempel på grund av tidsaspekten). Kallelse kan ske på vetenskaplig och/eller pedagogiska grunder.

Endast den som uppenbarligen är behörig och visat synnerliga starka vetenskapliga och/eller pedagogiska meriter kan kallas till professor vid KI. Vederbörande ska ha en
anställning eller utnämning som motsvarar en professor vid KI, vid ett lärosäte i Sverige, alternativt en anställning eller utnämning annorstädes på motsvarande akademisk nivå,
och en ställning som internationellt ledande forskare inom sitt område.

Innan ett kallelseförfarande blir aktuellt ska en kravprofil upprättas. Beredningen sker med största möjliga konfidentialitet.

Beslut om kallelse till professor fattas av rektor.

Seniorprofessor

En professor som anställs efter 67 års ålder erhåller befattningen seniorprofessor. Seniorprofessor är inte en professorsanställning enligt Högskoleförordningen (1993:100) utan en befattning som möjliggör en tidsbegränsad anställning efter pensionering.

Endast den som vid tidpunkten för ålderspension var anställd som professor vid KI kan komma ifråga för anställning som seniorprofessor. Eftersom anställningen som seniorprofessor ska följa i direkt anslutning till en avslutad anställning som professor vid KI, behöver en ny sakkunnigprövning inte göras. Anställningen gäller tills vidare, dock längst ett år i taget och kan pågå under sammanlagt högst fem år. Sysselsättningsgraden ska omfatta minst 10 % och högst 50 % av heltid. En anställning efter 67 års ålder ska inte omfatta uppdrag som chef, uppgifter med arbetsledande ställning eller nya uppdrag som huvudhandledare för doktorander.

Fortsatt verksamhet efter avgång vid 67 års ålder ska i första hand bedrivas genom anknytning till verksamheten, t ex som professor emeritus/emerita, utan att anställning sker. Om institutionen istället för anknytning anser att det finns skäl att anställa en lärare eller forskare efter 67 års ålder ska ett sådant beslut särskilt övervägas och motiveras.

TA-personal

Övrig teknisk och administrativ personal benämns TA-personal inom KI.

Intern rörlighet 

En rekryterande institution kan besluta att tillsätta en ledig teknisk/administrativ tjänst tillsvidare eller på visstid genom att i första hand söka efter medarbetare som redan är anställda på KI.

I de fall man inte har en anställd i åtanke, kan en sökning göras via KI:s annonssida för lediga interna jobb genom MyNetwork rekryteringsverktyg.

En ny placering inom KI förutsätter en pågående anställning vid KI som har sökts i extern konkurrens. Placeringen kan endast göras inom ramen för KI-medarbetarens arbetsskyldighet enligt tidigare anställningsavtal.

Arbetsgivaransvar

Vid tidsbegränsad placering av en anställd med tillsvidareanställning vid en annan KI-institution övergår placeringen tillfälligt till den rekryterande institutionen, och återgår därefter till den ordinarie institutionen.

Vid tillsvidareplacering av en anställd med tidsbegränsad anställning, eller tillsvidareanställning vid en annan KI-institution, övergår placeringen och arbetsgivaransvaret permanent till den rekryterande institutionen.

Övergångstid från nuvarande placering

Om institutionerna inte är överens om vilket datum den nya placeringen ska påbörjas, gäller 2 månaders övergångstid från nuvarande placering.

Processbeskrivning

  • Ärendet diarieförs, och därefter genomförs en urvalsprocess bland dem som anmäler sitt intresse för placeringen.
  • Anställningsvillkoren för placeringen fastställs av prefekt vid mottagande institution.
  • Prefekt eller annan chef enligt delegation hos avlämnande och mottagande institution träffar en överenskommelse om placeringen. Det är av största vikt att institutionerna är i samförstånd om vilka förutsättningar som gäller för medarbetarens placering, så att inga oklarheter uppstår i efterhand.
  • Rekryterande institution upprättar ett placeringsbeslut. En kopia av beslutet tilldelas berörd medarbetare och facklig organisation. Originalet skickas till personalavdelningens löneenhet som för in det i medarbetarens personalakt.
  • Om institutionen inte hittar en kandidat med rätt kompetens genom intern sökning, kan annonsering ske på externa publiceringskanaler efter att den interna rekryteringsprocessen har avslutats.
Rekrytering