Befattningar vid KI

This page in English

Doktorand

Till skillnad från annan rekrytering rekryteras en doktorand först och främst till en utbildningsplats och inte till en anställning. Det innebär att process och regelverk delvis ser annorlunda ut, men behovet av att välja ut rätt kandidat är minst lika viktigt vid doktorandrekrytering som vid övriga rekryteringar. Om den individuella forskarutbildningen som erbjuds har definierats i förväg och en korrekt kravprofil formulerats ökar chansen för en lyckad rekrytering.

Postdoktor

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. En person kan vara anställd som postdoktor vid KI i högst fyra år (dels enligt kollektivavtal för postdoktor (max två år, doktorsexamen avlagd de senaste tre åren före ansökningstidens utgång), dels allmän visstidsanställning (max 2 år inom en femårsperiod)). Postdoktor-stipendier räknas inte in inom dessa 4 år. Vid anställning enligt PKA kan anställningen förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier får ges till personer bosatta i andra länder som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI. Personer som är bosatta i Sverige och/eller har genomfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller något annat lärosäte i Sverige kan inte komma ifråga för stipendium från KI.

Adjunkt

Adjunkt är en läraranställning med huvudsaklig arbetsuppgift att ha hand om utbildning. Behörighetskrav för adjunkter är pedagogisk skicklighet och i normalfallet doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde.

En adjungerad adjunkt vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för utbildning av hög kvalitet.

Forskare

En anställning som forskare är en anställning inom forskarkarriären som i normalfallet ligger efter perioden som postdoktor och forskarassistent eller motsvarande. Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation. Därutöver kan visad pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter ställas som krav för behörighet.

Biträdande lektor

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Perioden som biträdande lektor ligger i normalfallet efter perioden som postdoktor eller motsvarande. För att betraktas som behörig för en biträdande lektorsanställning är den som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Anställningstiden för en biträdande lektor kan variera mellan 4-6 år. Anställningstiden fastställs innan utlysning av biträdande lektoratet.  En person som anställs som biträdande lektor har rätt att bli prövad för en lektorsanställning och därmed få en tillsvidareanställning, för information om befordran till lektor se Anvisningar till anställningsordningen (dnr 1-40/2018) paragraf 3.4.

Lektor

Lektor är den näst främsta anställningen som lärare. Samtliga lektorer vid KI ska uppvisa såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En lektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI. Därutöver fastställs ytterligare behörighetskrav i kravprofilen utifrån de för anställningen aktuella arbetsuppgifterna.

En adjungerad lektor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI. 

Professor

Professor är den främsta anställningen som lärare vid KI.

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen ska vara av vikt för KI. 

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, eller motsvarande. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå. Omfattningen kan variera mellan 20 och 100 procent. Första anställningen är högst tre år och kan därefter förlängas. Den sammanlagda anställningstiden är högst fem år.

Foreign Adjunct Professor är en utnämning avsedd för att långsiktigt knyta välrenommerade utländska professorer till KI, och därmed stärka det internationella kontaktnätet.

Kallelseförfarande ska användas mycket restriktivt och endast om en normal rekryteringsprocess skulle innebära en risk att gå miste om den mest kvalificerade personen (till exempel på grund av tidsaspekten). Kallelse kan ske på vetenskaplig och/eller pedagogiska grunder.

Endast den som uppenbarligen är behörig och visat synnerliga starka vetenskapliga och/eller pedagogiska meriter kan kallas till professor vid KI. Vederbörande ska ha en anställning eller utnämning som motsvarar en professor vid KI, vid ett lärosäte i Sverige, alternativt en anställning eller utnämning vid annat lärosäte nationellt eller internationellt på motsvarande akademisk nivå, och en ställning som internationellt ledande forskare inom sitt område.

Innan ett kallelseförfarande blir aktuellt ska en kravprofil upprättas. Beredningen sker med största möjliga konfidentialitet.

Beslut om kallelse till professor fattas av rektor.

Seniorprofessor

En professor som anställs efter 67 års ålder erhåller befattningen seniorprofessor. Seniorprofessor är inte en professorsanställning enligt Högskoleförordningen (1993:100) utan en befattning som möjliggör en tidsbegränsad anställning efter pensionering.

Endast den som vid tidpunkten för ålderspension var anställd som professor vid KI kan komma ifråga för anställning som seniorprofessor. Eftersom anställningen som seniorprofessor ska följa i direkt anslutning till en avslutad anställning som professor vid KI, behöver en ny sakkunnigprövning inte göras. Anställningen gäller tills vidare, dock längst ett år i taget och kan pågå under sammanlagt högst fem år. Sysselsättningsgraden ska omfatta minst 10 % och högst 50 % av heltid. En anställning efter 67 års ålder ska inte omfatta uppdrag som chef, uppgifter med arbetsledande ställning eller nya uppdrag som huvudhandledare för doktorander.

Fortsatt verksamhet efter avgång vid 67 års ålder ska i första hand bedrivas genom anknytning till verksamheten, t ex som professor emeritus/emerita, utan att anställning sker. Om institutionen istället för anknytning anser att det finns skäl att anställa en lärare eller forskare efter 67 års ålder ska ett sådant beslut särskilt övervägas och motiveras.

TA-personal

Övrig teknisk och administrativ personal benämns TA-personal inom KI.

Rekrytering