Bedömning av CSTP

Bedömningskriterier och graderingsskala för CSTP

Vid bedömningen skall alla ansökningar bedömas på lika grunder. Ingen ansökan får särbehandlas på grund av den sökandes kön, ålder, ursprung eller annan ovidkommande grund.

Varje ansökan bedöms utifrån fem kriterier. En utförlig beskrivning över vad som ingår i bedömningen för respektive kriterium följer.

De fem kriterierna bedöms var och en för sig på en skala om 1-5 enligt följande:

5 poäng = enastående
4 poäng = utmärkt
3 poäng =  mycket bra
2 poäng = bra
1 poäng = otillräcklig

Viktningen av nedanstående kriterier sker i efterhand på CSTP-kansliet: 1 + 1 + 1 + 2 + 1 (Projektets lämplighet som doktorandprojekt ger dubbla poäng).

Ett medelvärde på minst 3 år är ett krav för att ingå i den slutgiltiga rangordningen.

1. Studentens meriter och potential

 • Har studenten tidigare erfarenhet av forskning eller klinisk verksamhet som bedöms gagna projektets genomförande?
 • Finns andra redovisade erfarenheter som vittnar om initiativkraft och kreativitet?
 • Kan studentens i sitt motivationsbrev motivera sitt val av forskningsprojekt på ett övertygande sätt?
 • Finns rekommendationsbrev?

2. Projektets vetenskapliga kvalitet och potential

 • Är projektet originellt, nydanande och ifrågasättande av förhärskande åsikter eller praxis?
 • Omfattar det en innovativ hypotes eller söker det lösa viktiga hinder för fortsatta framsteg inom forskningsområdet?
 • Innefattar projektet nya idéer, behandlingar eller tolkningar?
 • Om målen med projektet uppnås, berikar det väsentligt kunskapen inom forskningsområdet och vår kunskap om hälsa och sjukdom?

3. Projektets genomförbarhet

 • Är de totala ekonomiska resurserna realistiska i förhållande till doktorandprojektets omfattning?
 • Finns nödvändiga utrymmen, apparatur och tid för projektets genomförande?
 • Finns metodologiskt kunnande att genomföra projektet på det sätt som beskrivs?
 • Finns det andra erfarenheter som tillsammans med de sökandes olika kompetenser förstärker genomförbarheten i projektet?
 • Är material, patienter och metoder väl avpassade för den aktuella hypotesen eller frågeställningen?
 • Vilka är styrkorna och svagheterna med den valda vägen?
 • Är projektet etiskt försvarbart?
 • Finns det tillräckligt med ekonomiska resurser för; a projektkostnader, b handledartid, c kompletterande doktorandförsörjning?

4. Projektets lämplighet som doktorandprojekt

 • Är doktorandprojektet upplagd att passa KI:s allmänna studieplan för studier på forskarnivå?
 • Är forskningsmiljön lämpad för utbildning på forskarnivå?
 • Finns det möjligheter till kontakter med andra doktorander, t ex genom nätverksaktiviteter?
 • Finns stöd för doktorandens studier, t.ex. i form av postdocs, statistiker, BMA och andra forskare?
 • Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter?
 • Finns alternativa vägar att nå målet beskrivna om den valda inte leder till framgång?
 • Finns det beskrivet hur generella och specifika kunskaper inom projektet skall uppnås,  t ex genom förslag på lämpliga kurser?
 • Är delprojekten var för sig motiverade och väl integrerade med projektets övergripande målsättning?
 • Finns en adekvat tidplan?
 • Finns tydliga lärandemål beskrivna i projektet?

5. Handledningens kvalitet och potential

 • Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen, dvs huvud- och bi-handledare? Finns formell handledarkompetens?
 • Finns en väl motiverad roll för varje handledare i handledargruppen? Hur kompletterar handledarnas varandra avseende den expertis som är önskvärd i projektet?
 • Hur många doktorander handleder de sökande för närvarande? Vilken är deras närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc)?
 • Hur väl beskrivs synen på handledning och motiveras hur man vill organisera handledningen i det aktuella fallet?
 • Vid bedömning av sökandes kompetens ska särskild vikt läggas vid de senaste fem årens utveckling och aktivitet i form av anslag, publikationer och handledning.
 • Hur avser de sökande att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer de sökandes olika kompetenser projektet till godo)?

Styrelsen för forskarutbildning ser gärna att även forskarutbildningsprojekt som leds av huvudhandledare i en tidigare fas av forskarkarriären tilldelas medel. Vid bedömning av handledares forskning är därför en stark utveckling av forsknings­meriter och tilldelning av externa anslag under den senaste femårsperioden en tung merit.

Huvudhandledare får endast stå som huvudsökande på en ansökan. Det är tillåtet att stå som huvudhandledare/-sökande på en ansökan och medsökande/tilltänkt bihandledare på en annan. Det är också tillåtet att medverka på flera ansökningar som tilltänkt bihandledare. Huvudhandledaren ska vara verksam vid Karolinska Institutet och vid den institution där doktoranden förväntas antas.

Det är inte tillåtet att lämna in en redan beviljad ansökan till ny CSTP-omgång. Bedömarna måste kunna se att det gäller ett individuellt doktorandprojekt. CSTP-bedömarna kan begära att kansliet tillhandahåller ansökningshandlingarna från en tidigare omgång för att förvissa sig om att en viss ansökan inte redan har beviljats fakultetsmedel.

Kontakt

Kia Olsson

Telefon: 08-524 863 33

E-post: cstp@ki.se

Länkar