Avgångsintervju och tjänstgöringsbetyg

Avgångsintervju

När en medarbetare slutar sin anställning vid Karolinska Institutet ska man hålla en avgångsintervju. Anställningen ska ha omfattat minst sex månader. Syftet med avgångsintervjuer är att fånga upp positiva och negativa signaler inom olika områden under anställningstiden. Det kan till exempel vara inom:

  • Arbetsorganisationen
  • Arbetsmiljön
  • Anställningsvillkoren
  • Arbetsuppgifter, eller krav, förutsättningar och förväntningar kring dessa
  • Utvecklings- och karriärmöjligheter
  • Ledarskapet på arbetsplatsen
  • Arbetsgruppen och samarbetet internt och externt

Avgångsintervjuer ger möjlighet att på ett systematiserat sätt arbeta med det inre kvalitetsarbetet. Något som i sin tur gör det möjligt att fortlöpande förbättra och utveckla verksamheten. Rätt använt kan avgångsintervjuer ge en viktig återkoppling till organisationens personalpolitik.

Mall för avgångsintervju

Tjänstgöringsbetyg

När en arbetstagare vid Karolinska Institutet slutar sin anställning ska institutionen eller motsvarande utfärda ett tjänstgöringsbetyg om arbetstagaren begär det och har varit anställd minst sex månader. Om anställningen varit kortare än sex månader utfärdas istället ett tjänstgöringsintyg.

Mall för tjänstgöringsbetyg

Rekrytering