Att genomföra interprofessionell utbildning på KI

Här finns bland annat IPE-lärandemål, exempel på hur IPE kan formuleras på kursnivå och exempel på examinationer.

Kriterier för interprofessionell utbildningsaktivitet

 • Kursen/momentet ska ges till minst 2 olika utbildningsprogram/professioner.
 • Kursen/momentet ska inkludera minst ett interprofessionellt lärandemål som ska inkluderas i examinationen.
 • Kursplanen ska utarbetas i samarbete av företrädare för minst 2 olika utbildningsprogram/professioner.
 • Kursen/momentet planeras, genomförs och examineras och utvärderas av lärare/handledare från minst 2 olika utbildningsprogram/professioner.
 • Undervisnings- och lärandeaktiviteter ska inkludera arbetsformer för interaktivitet mellan de olika utbildningsprogrammen/professionerna som stöd för kursdeltagarna att uppnå det interprofessionella lärandemål.

IPE lärandemål

Nivå 1

Studenten ska kunna identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som man i den framtida verksamheten kommer att samverka med.

Nivå 2

Studenten ska kunna samverka med andra professioner för att uppnå förbättrad hälsa samt effektivare vård och rehabilitering.

Nivå 3

Studenten ska kunna analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa.

Följande två lärandemål som utgår från Nivå 3 ska anges i kurs/moment där KUA/KUM placering ingår:


Studenten ska tillsammans med teamet utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna analysera och tillgodose patientens behov samt utvärdera patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Studenten ska kunna reflektera kring egen och andra professioners kompetens för ökad patientsäkerhet samt visa förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående och andra professioner.

(Lärandemålen är beslutade av styrelsen för utbildning i november 2011.)

Exempel på hur IPE lärandemål kan formuleras på kursnivå

Fysioterapeutprogrammet termin 6

Den studerande ska efter avslutad kurs, avseende teamkompetens, kunna:

 • agera professionellt och etiskt i relation till patienter, närstående, teammedlemmar och övrig personal samt möta patienter och närstående med empati och respekt
 • visa kunskap om andra professioners kompetens och yrkesroller
 • visa förståelsen för patienten som samarbetspartner, ha utveckla förståelse för kommunikation och lagarbete samt visa insikt om ett etiskt förhållningssätt

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet har för hela programmet formulerat ett matrisdokument med progressiva IPE-lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationsformer samt utvecklingsmöjligheter per kurs.

Interprofessionell utbildning på sjuksköterskeprogrammet.

Mer om att formulera lärandemål

Du kan läsa mer om hur lärandemål formuleras rent generellt i Medical Education Guide nr 2: Att formulera lärandemål.

IPE lärandeaktiviteter

IPE lärandeaktiviteter bör utformas utifrån målen i utbildningsplan och relevant kursplan med syfte att aktiviteterna ska stödja studenterna möjligheter att uppnå kurs- och utbildningsmålen. Se exempel från sjuksköterskeprogrammet ovan.

Inom klinisk verksamhet finns flera goda exempel på interprofessionella lärandeaktiviteter. Framförallt KUA/KUM verksamheterna men även många andra. Centrum för klinisk utbildning (CKU) har sammanställt allmänna råd och exempel på kliniska IPE lärandeaktiviteter.

Även inom biomedicinsk och basvetenskaplig utbildningsverksamhet är IPE-lärandeaktiviteter efterfrågade. T.ex. har Masterprogrammen i biomedicin, toxikologi och bioentreprenörskap utvecklat ett gemensamt halvdagsseminarium med case där olika etiska aspekter diskuteras inom akademisk grundforskning och vid läkemedelsutveckling i företag.

Examination av IPE

Att examinera IPE kompetens är en särskild utmaning där vi på KI samlar erfarenheter och ständigt utvecklar examinationsformerna.
Några exempel:

Sjuksköterskeprogrammet

 • Tvärgruppsseminarium där studenterna först genomfört lärandeaktiviteter i interprofessionell grupp för att sedan examineras i en ny interprofessionell studentgrupp.

 • Skriftlig reflektionsuppgift

Läkarprogrammet

Studenternas interprofessionella kommunikationskompetens examineras som en del av en praktisk slutexamination (OSCE) på termin 11.

Utvärdering av IPE

IPE utvärderas inom ramen för ordinarie kurs och programutvärderingar.

Ansökan om att klassa kurs som interprofessionell

Om en institution önskar ge en interprofessionell kurs, ansöker man om detta hos styrelsen för utbildning. Styrelsen för utbildning beslutar efter beredning av ansökan om kursen ska klassas som interprofessionell.

Med interprofessionell kurs avses en valbar kurs som uppfyller följande kriterier:

 • den ges till minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner
 • den inkluderar minst ett interprofessionellt lärandemål som ska examineras
 • undervisnings- och lärandeaktiviteter inkluderar arbetsformer för interaktivitet mellan de olika utbildningsprogrammen/professionerna som stöd för kursdeltagarna att uppnå det interprofessionella lärandemålet
 • kursplanen har utarbetats i samarbete med företrädare för minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner
 • den planeras, genomförs, examineras och utvärderas i samverkan mellan lärare/handledare från minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner.

Om en institution önskar ge en interprofessionell kurs, ansöker man om detta hos styrelsen för utbildning. Styrelsen för utbildning beslutar efter beredning av ansökan om kursen ska klassas som interprofessionell.

Ansökningsblankett

Medel för att utveckla kurs

Om styrelsen för utbildning klassar en kurs som interprofessionell, erhåller institutionen i efterhand 30 000 kronor i utvecklingsmedel. Sedan 2017 erhåller interprofessionella kurser inte längre extraersättning per hst.

Fastställande av kursplaner för interprofessionell kurs och valbar kurs för flera program

Kursansvarig institution beslutar om fastställande och revidering av kursplaner vad gäller såväl interprofessionella kurser som övriga programöverskridande kurser. Kursplanerna läggs som vanligt upp i Selma och ska vara fastställda i god tid innan kursen utannonseras.