Återrapportering av utbildningsuppdraget

Institutionerna ska årligen återrapportera utbildningsverksamheten till styrelsen för utbildning

För att följa upp utbildningsuppdraget samt ta fram underlag för att utveckla och säkerställa så att KI:s utbildningsverksamhet håller hög kvalitet och god forskningsanknytning ska institutionerna årligen lämna en återrapportering av utbildningsuppdraget.

Syftet med återrapporteringen är att frågeställningarna ska stimulera kvalitetsutveckling på institution och inom program. Vidare att ge KI:s ledning underlag för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra KI:s utbildningsverksamhet. Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på institutionsnivå och programnivå är en del i återrapporteringen.

Områden för återrapportering

US har identifierat ett antal områden som är viktiga för utbildningens kvalitet. Varje område kan ses som en aspekt av utbildningens genomförande och återrapporteringen består av ett antal frågeställningar inom ett strategiskt urval av dessa områden. Vid besvarande av frågeställningarna inom ett område ska alla aspekter av utbildningen beaktas. Det innebär att vid besvarande av frågor inom forskningsanknuten utbildning ska även undervisning inom VIL beaktas i den mån institutionen ansvarar för sådan. Områden och frågeställningar varierar mellan åren. Över tid kan nya områden tillkomma.

Exempel på identifierade områden:

    Utbildningsorganisation
    Lärartillgång
    Studentinflytande
    Forskningsanknuten utbildning
    Pedagogisk utveckling och studentcentrerat lärande
    Internationalisering
    Verksamhetsintegrerat lärande - VIL
    Interprofessionell utbildning – IPE
    Etik
    Lika villkor
    Hållbar utveckling
    Entreprenörskap
    Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling

Information om vad som ska återrapporteras kommer att skickas ut i november inför verksamhetsåret. Arbetet med återrapporteringen och eventuell verksamhetsutveckling med anledning av frågeställningarna och de uppgifter som efterfrågas ska inarbetas i institutionens ordinarie verksamhetsplanering.  Återrapportering av verksamhetsåret, inklusive kvalitetsplan för kommande verksamhetsår ska lämnas i februari efter verksamhetsårets slut.

Återrapportering av verksamhetsåret 2019

Återrapportering av verksamhetsåret 2019 ska skickas in till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå senast den 17 februari 2020.

Prioriterade områden:

    Utbildningsorganisation
    Lärartillgång
    Forskningsanknuten utbildning
    Pedagogisk utveckling och behov av kompetensutveckling
    Lika villkor
    Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling
    Studieavgiftsfinansierad verksamhet

Återrapportering av verksamhetsåret 2018

Återrapportering av verksamhetsåret 2018 ska skickas in till styrelsen för utbildning senast den 15 februari 2019.

Prioriterade områden:

    Utbildningsorganisation
    Lärartillgång
    Studentinflytande
    Forskningsanknuten utbildning
    Pedagogisk utveckling och studentcentrerat lärande
    Verksamhetsintegrerat lärande
    Lika villkor
    Etik
    Hållbar utveckling
    Kvalitetssäkringsprocesser
    Infrastruktur och lärandemiljö
    Dimensionering av befintlig utbildning och eventuella nyutveckling
    Uppdragsutbildning  
    Vid programansvar - Kartläggning av hur lärandemål relaterar till examensmålen
    Studieavgiftsfinansierad verksamhet

Kontakt 

Samordnare

Lena Atterwall

Telefon: 08-524 839 77
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Lena.Atterwall@ki.se