Återrapportering av utbildningsuppdraget

Institutionerna ska årligen återrapportera utbildningsverksamheten till styrelsen för utbildning

Styrelsen för utbildning (US) har i uppdrag att utveckla och säkerställa så att KI:s utbildningsverksamhet håller hög kvalitet och har god forskningsanknytning. En del i det består i att följa upp institutionernas utbildningsuppdrag. US har beslutat att från institutionerna årligen begära en återrapportering bestående av ett antal frågeställningar och andra uppgifter gällande utbildningsverksamheten.

Syftet med återrapporteringen är att frågeställningarna ska stimulera kvalitetsutveckling på institution och inom program. Vidare ger de US det underlag som US behöver för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra KI:s utbildningsverksamhet och som US inte har möjlighet att få fram på annat sätt. Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på institutionsnivå och programnivå är en del i återrapporteringen.

Områden för återrapportering

US har identifierat ett antal områden som är viktiga för utbildningens kvalitet. Varje område kan ses som en aspekt av utbildningens genomförande och återrapporteringen består av ett antal frågeställningar inom ett strategiskt urval av dessa områden. Vid besvarande av frågeställningarna inom ett område ska alla aspekter av utbildningen beaktas. Det innebär att vid besvarande av frågor inom forskningsanknuten utbildning ska även undervisning inom VIL beaktas i den mån institutionen ansvarar för sådan. Områden och frågeställningar varierar mellan åren. Över tid kan nya områden tillkomma.

Exempel på identifierade områden:

    Utbildningsorganisation
    Lärartillgång
    Studentinflytande
    Forskningsanknuten utbildning
    Pedagogisk utveckling och studentcentrerat lärande
    Internationalisering
    Verksamhetsintegrerat lärande - VIL
    Interprofessionell utbildning – IPE
    Etik
    Lika villkor
    Hållbar utveckling
    Entreprenörskap
    Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling

Information om vad som ska återrapporteras kommer att skickas ut i november inför verksamhetsåret. Arbetet med återrapporteringen och eventuell verksamhetsutveckling med anledning av frågeställningarna och de uppgifter som efterfrågas ska inarbetas i institutionens ordinarie verksamhetsplanering.  Återrapportering av verksamhetsåret, inklusive kvalitetsplan för kommande verksamhetsår ska skickas till US i februari efter verksamhetsårets slut.

Återrapportering av verksamhetsåret 2017

Återrapportering av verksamhetsåret 2017 ska skickas in till styrelsen för utbildning senast den 15 februari 2018.

Prioriterade områden:

    Utbildningsorganisation
    Lärartillgång
    Studentinflytande
    Forskningsanknuten utbildning
    Pedagogisk utveckling och förnyelse
    Internationalisering
    Verksamhetsintegrerat lärande
    Lika villkor
    Etik
    Hållbar utveckling
    Dimensionering av befintlig utbildning och eventuella nyutveckling
    Fördelning av utbildningsuppdrag avseende programkurs
    Återrapportering avseende studieavgiftsfinansierad verksamhet

Återrapportering av verksamhetsåret 2018

Återrapportering av verksamhetsåret 2018 ska skickas in till styrelsen för utbildning senast den 15 februari 2019.

Prioriterade områden:

    Utbildningsorganisation
    Lärartillgång
    Studentinflytande
    Forskningsanknuten utbildning
    Pedagogisk utveckling och studentcentrerat lärande
    Verksamhetsintegrerat lärande
    Lika villkor
    Etik
    Hållbar utveckling
    Kvalitetssäkringsprocesser
    Infrastruktur och lärandemiljö
    Dimensionering av befintlig utbildning och eventuella nyutveckling
    Uppdragsutbildning  
    Vid programansvar - Kartläggning av hur lärandemål relaterar till examensmålen
    Studieavgiftsfinansierad verksamhet

Kontakt