Arkivering av forskning

This page in English

Vilka arkivkrav finns det?

Arkivkraven varierar beroende på vilken typ av handlingar/dokument som det rör sig om, och detta regleras i Arkivlagen via Riksarkivet som är tillsynsmyndighet.

I regel så ska forskningsdata och -dokumentation sparas i minst 10 år efter publikation, ibland ännu längre. Därefter ska arkivering ske.

KIs regler

För att underlätta för forskarna så har Arkivenheten på KI tagit fram en Dokumenthanteringsplan för KI. Här anges om och när forskningsdata och -dokumentation får gallras, samt vilken arkivering som ska ske på papper och när det är tillåtet att arkivera elektroniskt.

Det är prefekten som ansvarar för att korrekta arkivrutiner följs och att arkiveringen på institutionen sker i godkända arkivlokaler.

Vid frågor, vänligen kontakta universitetsarkivarierna vid Universitetsförvaltningen.

Arkivet

E-post: arkivet@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
17177 Stockholm
 
Besöksadress: Nobels väg 5, Solna