Arbetsmiljö på LIME

This page in English

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå.

Gruppen är prefektens resurs och består av representanter från HR, skyddsombud, likavillkorsombud, miljö- och hållbarhetsombud och hälsoinspiratör.

Lika villkor

Hur arbetar LIME med lika villkor?

Vart vänder man sig i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkningar?

 

Hälsoinspiration

LIMEs hälsoinspiratör

Mindfullness, walk the talk och squat challenge. Här får du tips och inspiration till ett hälsosammare (arbets)liv.

 

Miljö och hållbarhet

LIMEs miljö- och hållbarhetsombud

 Miljö- och hållbarhetsombud samordnar arbetet med miljö och hållbar utveckling på institutionen och är en länk mellan lokal och central nivå på KI.

Skyddsombud

LIME:s skyddsombud

Skyddsombuden vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Medarbetarundersökning om arbetsmiljön

Medarbetarundersökning är ett systematiskt sätt att undersöka hur arbetsmiljön fungerar. Vid KI äger medarbetarundersökningar rum var tredje år. Resultatet för hela LIME finns på Common/LIME-intra.

Det är enhets- och forskargruppscheferna som ansvarar för att återkoppla resultatet och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för sina grupper.

Arbetsplatsträff (APT)

Arbetsplatsträff (APT) är ett forum för arbetsmiljöfrågor som ska hållas regelbundet med närmaste gruppen / enheten. Vänd dig till din närmaste chef för att få veta när nästa APT är inom din grupp.

Om något händer

Arbetsplatsolycka, krishantering, förebygga kris/olycka. Läs mer här!

Rapportera incidenter

Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat en risk i arbetet? Läs mer och rapportera här.

Rum för stillhet

Oasen på KI Campus Solna och Andrummet på KI Campus Flemmingsberg. På LIME kan du ta en tupplur, be, meditera eller bara vara för dig själv en stund i vilrummet på plan 4.

 

Länkar