Arbetsmiljö på LIME

Här hittar du som är medarbetare på LIME information som rör din arbetsmiljö.

Arbetsmiljögruppen vid LIME

Arbetsmiljögruppen vid LIME jobbar med övergripande arbetsmiljöfrågor. I gruppen ingår skyddsombud, ombud för lika villkor, hälsoinspiratör och miljö- och hållbarhetsombud, med HR som sammankallande.

Medarbetarundersökning om arbetsmiljön

Medarbetarundersökning är ett systematiskt sätt att undersöka hur arbetsmiljön fungerar. Vid KI äger medarbetarundersökningar rum var tredje år. Resultatet för hela LIME finns på Common/LIME-intra.

Det är enhets- och forskargruppscheferna som ansvarar för att återkoppla resultatet och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för sina grupper.

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kan alltid kontakta skyddsombudet för att prata om din arbetsmiljö. De har tystnadsplikt.

Om skyddsombud på KI och vad uppdraget omfattar. 

Nuvarande skyddsombud på LIME

Docent

Niklas Juth

Telefon: 08-524 835 71
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: niklas.juth@ki.se

Arbetsplatsträff (APT)

Arbetsplatsträff (APT) är ett forum för arbetsmiljöfrågor som ska hållas regelbundet med närmaste gruppen / enheten. Vänd dig till din närmaste chef för att få veta när nästa APT är inom din grupp.

Länkar