Arbetsgrupper och forum vid KI DS

Arbetsgrupper och andra forum vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus.

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen är sammansatt av personer från olika verksamhetsområden, både arbetsgivare och skyddsombud. Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs i arbetsmiljöarbetet.

Då KIDS verksamhet bedrivs i sjukhusets lokaler är vi inordnade i skyddsverksamheten vid Danderyds sjukhus. Skyddsronder bedrivs både av KI DS och Danderyds sjukhus.

Anställda på KI DS får delta i sjukhusets utbildningar, så som brandutbildning och första hjälpen. Om arbetsmiljö på KI DS.

Ledamöter

 • Erik Näslund, prefekt
 • Åsa Misic, administrativ chef
 • Kristian Hagfors, SACO samt skyddsombud
 • Nina Ringart, adjungerad
 • Vakant OFR

Doktorandföreningen

KI DS doktorandförening bildades i nuvarande form 2014 efter initiativ av två doktorander. Tillsammans med representanter i Forskningsrådet planerar och genomför de tre seminarier per termin. Dessa seminarier genererar dessutom forskarutbildningspoäng inom forskarutbildningen.

Alla doktorander på KIDS bjuds in till seminarierna. Doktorandseminarierna inleds med att diskutera aktuella frågeställningar som gäller doktorandernas vardag på KI DS och därefter hålls en föreläsning av en intern eller extern föreläsare.

I KI DS kalendarium kan man se datum samt ämne som kommer att diskuteras.

Forskningsrådet

Forskningsrådets uppgift är bl.a. att hantera forskningsfrågor som spänner över olika verksamheter, bistå FoUU-kommittén med expertkunskap i forskningsrelaterade frågor samt att vara utredande och rådgivande expertgrupp för sjukhusets FoUU-frågor. Ledamöterna är utsedda av FoUU-kommittén

Ledamöter

 • Thomas Kahan (ordförande)
 • Kristian Borg
 • Louise Egberg
 • Claes Frostell  
 • Monika Löfgren
 • Anders Persson (doktorandrepresentant)
 • Olof Sköldenberg                      
 • Håkan Wallén
 • Nina Ringart (adjungerad) 

FoUU-kommittén

Kommittén för Forskning Utbildning och Utveckling (FoUU-kommittén) träffas två gånger per termin och består av representanter från KI DS och Danderyds sjukhus och har till syfte att stärka forskning, utbildning samt utveckling inom institutionen och DS AB.

I FoUU-kommittén fattas framför allt gemensamma ekonomiska beslut såsom fördelning av sjukhusets FoUU-budget, utdelning av extra FoUU-medel, tilldelning av KIDS/DS AB:s forskningspris samt anställning av gemensamma resurser, strategiska satsningar etc.

Medlemmar

 • Erik Näslund, prefekt KI DS
 • Stefan Jacobson, VD, DS AB
 • Kristian Borg, KI DS
 • Jenny Bäcklund
 • Anna Kiessling, KI DS
 • Sara Tehrani, medicinkliniken DS AB
 • Håkan Wallén, KI DS
 • Karin Knudsen Malmqvist, hjärtkliniken DS AB
 • Jan Jakobsson, anestesi-och intensivvårdskliniken DS AB
 • Mårten Rosenqvist, KI DS
 • Åsa Misic, KI DS
 • Tanja Semenyuk
 • Per Wahlenius, Clinicum DS AB
 • Olof Sköldenberg, ortopedkliniken DS AB
 • Staffan Gröndal, kirurgi- och urologkliniken DS AB
 • Nina Ringart, adjungerad KI DS

Utbildningsrådet

Utbildningsrådet är ett underorgan till Danderyds FoUU-kommitté för att bidra till att all utbildning på grund- och avancerad nivå på sjukhuset håller mycket hög kvalitet. Utbildningsrådet uppdrag är att:

Systematiskt driva kvalitetsutvecklingsarbete av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) enligt Centrala Utbildningsrådet KI-SLL:s riktlinjer och kvalitetskriterier för USV-enheter.
Bidra till en säkrad tillgång till lokaler och utrustning som studenterna behöver för att kunna uppnå lärandemål
Tydliggöra VFU/VIL-processens struktur och föreslå sjukhusövergripande riktlinjer för att säkerställa sjukhusets utbildningsuppdrag
Synliggöra utbildningsuppdraget genom kommunikation och information – att motivera och inspirera
Föreslå strategiska principer för användning och uppföljning av ekonomiska resurser för utbildning

Ledamöter (utsedda av FoUU-kommittén)

 • Anna Kiessling, KI DS, ordförande

 • Helena Kopp Kallner, KI DS

 • Pia Lundman, KI DS

 • Truls Gårdmark, KI DS

 • Studeranderepresentant, utses av Medicinska Föreningen

 • Per Wahlenius, DSAB, ordförande

 • Helena Lindén, DSAB

 • Annika Gustafsson, DSAB

 • Malin Onishi, DSAB

 • Mats Salemyr, DSAB

 • Kristina Olausson DSAB

Handledarforum

På Forskningsrådets initiativ har ett handledarforum bildats på institutionen. Detta forum vänder sig till etablerade handledare på KI DS, nydisputerade doktorander och eventuella framtida handledare.

Handledarforumet har två handledarmöten per termin då både interna och externa föreläsare bjuds in och man diskuterar olika frågor/situationer som handledare vid en klinisk institution kan stöta på.

I KI DS kalendarium kan man se datum samt ämne som kommer att diskuteras.

Institutionsrådet vid KI DS

Institutionsrådet har en övergripande funktion med inriktning på strategiska verksamhetsfrågor.

Institutionsrådet behandlar frågor av principiell art eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och förankring innan prefekten fattar beslut.

Ledamöter

 • Erik Näslund, ordförande
 • Annika Kärnekull
 • Kristian Borg
 • Lena Gabrielsson
 • Kristian Hagfors
 • Anna Kiessling
 • Åsa Misic
 • Emin Mailian, studentrepresentant
 • Nina Ringart, adjungerad
 • Staffan Gröndal

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen har fokus på de angelägenheter som rör personalen vid institutionen

Samverkan ersätter arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL med de undantag som framgår av 5 § (lokalt samverkansavtal). Samverkan innebär att ledning och anställda har en helhetssyn där medinflytande, personalpolitik, arbetsmiljö och jämställdhetsaspekter integreras i verksamhetsfrågorna.

Samverkansgruppen är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och personalen. Prefekten (ordförande), administrativ chef, fackliga representanter (SACO och OFR) och skyddsombud.

Medlemmar

 • Erik Näslund, prefekt
 • Åsa Misic, administrativ chef
 • Claes Frostell, SACO
 • Kristian Hagfors, skyddsombud
 • Vakant OFR
 • Nina Ringart, adjungerad