Arbetsgrupp för att samordna och följa upp åtgärdsplan tillsatt

Publicerat 2017-03-24 10:51. Uppdaterat 2017-03-24 14:11This page in English

Konsistoriet tillstyrkte i januari 2017 den åtgärdsplan som ledningen för KI tagit fram för att beakta rekommendationerna i utredningarna av Sten Heckscher och KI:s internrevision. Det betyder att också det nya konsistoriet ställt sig bakom denna plan.

Många medarbetare i olika funktioner och grupperingar har redan genomfört eller påbörjat ett stort antal förbättringsaktiviteter där en gemensam nämnare är kvalitetssäkring.  Åtgärderna berör flera områden med betydande beröringspunkter sinsemellan. Rektor beslutade därför den 21 mars att inrätta en grupp vars uppdrag är att koordinera och utveckla denna samordning av åtgärdsplanens genomförande fram till halvårsskiftet 2017.  

Arbetsgruppen består av representanter från såväl kärnverksamhet som stödfunktioner:  

Målet för gruppens arbete är att säkerställa att prioriterade uppgifter är genomförda och att alla medarbetare inom KI vid halvårsskiftet ska ha en bättre bild av vad som redan genomförts och vilka nya stödsystem som håller på att införas eller utvecklats för att göra regelefterlevnad och kvalitetsarbete enklare för alla.

– Vi planerar att med KI webbplats som verktyg och vid olika målgruppers ordinarie möten sprida kunskap om pågående utvecklingsaktiviteter. Vi siktar på att inom kort presentera mer detaljerad information om status för olika delprojekt, säger gruppens sammankallande Sven-Erik Dahlén.

Organisation