Anvisningar för hantering av programöverskridande kurser, inklusive interprofessionella kurser

Programöverskridande kurser, inklusive interprofessionella kurser, hanteras på särskilt sätt. Anvisningar för hanteringen av dessa kurser ha därför tagits fram.

Programöverskridande kurser

Här kan du läsa anvisningar för hanteringen av programöverskridande kurser

Kurserna ska erhålla samma ersättning oavsett vilket program som köper dem. Ersättningsnivåerna har fastställts av kommittén för utbildning.

Ersättningsnivåer från och med 2019

  • Nivå 1 – 83 340 kr (65 717 kr till institutioner som inte ingår i KI:s interna hyressystem) för kurser som huvudsakligen ges i form av föreläsningar, men som även kan innehålla seminarier, gruppövningar etc.
  • Nivå 2 – 88 151 kr (70 519 kr till institutioner som inte ingår i KI:s interna hyressystem) för kurser som huvudsakligen ges i form av laborationer eller för kurser som är en blandning av föreläsningar och kliniska utbildningsinslag
  • Nivå 3 – 98 836 kr (81 198 kr till institutioner som inte ingår i KI:s interna hyressystem) för kurser som huvudsakligen är kliniska.

Ersättningsnivåer för programöverskridande kurser (inkl. IPE) 2019

Det är programnämnderna/programansvariga institutioner som fördelar medel till kursgivande institutioner för IPE-kurser och andra valbara kurser för flera program.

Interprofessionella kurser

Med interprofessionell kurs avses en valbar kurs som uppfyller följande kriterier:

  • den ges till minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner
  • den inkluderar minst ett interprofessionellt lärandemål som ska examineras
  • undervisnings- och lärandeaktiviteter inkluderar arbetsformer för interaktivitet mellan de olika utbildningsprogrammen/professionerna som stöd för kursdeltagarna att uppnå det interprofessionella lärandemålet
  • kursplanen har utarbetats i samarbete med företrädare för minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner
  • den planeras, genomförs, examineras och utvärderas i samverkan mellan lärare/handledare från minst två olika utbildningsprogram som leder till olika professioner.

Om en institution önskar ge en interprofessionell kurs, ansöker man om detta hos kommittén för utbildning. Kommittén för utbildning beslutar efter beredning av ansökan om kursen ska klassas som interprofessionell.

Ansökningsblankett

Medel för att utveckla kurs

Om kommittén för utbildning klassar en kurs som interprofessionell, erhåller institutionen i efterhand 30 000 kronor i utvecklingsmedel.
Sedan 2017 erhåller interprofessionella kurser inte längre extraersättning per hst.

Fastställande av kursplaner för interprofessionell kurs och valbar kurs för flera program

Kursansvarig institution beslutar om fastställande och revidering av kursplaner vad gäller såväl interprofessionella kurser som övriga programöverskridande kurser. Kursplanerna läggs som vanligt upp i Selma och ska vara fastställda i god tid innan kursen utannonseras.