Antagning till forskarutbildning

This page in English

Doktorander behöver en god och trygg arbetsmiljö präglad av ett gott ledarskap med fokus på doktorandens utveckling till självständig forskare. Karolinska Institutet (KI) strävar kontinuerligt mot en förstärkning av svaga forskarutbildningsmiljöer och en minskad utsatthet för enskilda doktorander. Att förutsättningar finns för en god forskarutbildningsmiljö som främjar en forskarutbildning av hög kvalitet bedöms i samband med antagningen till forskarutbildning.

Tillstånd från prefekt innan rekrytering / ʽGrönt ljus’

Innan en doktorandplats på KI får utlysas måste handledaren inhämta ett skriftligt godkännande från prefekten. Prefekten ska bedöma handledarens förmåga att handleda samt att ekonomiska förutsättningar finns.

Från och med 1 januari 2018 är det obligatoriskt för att doktoranden ska kunna bli antagen att bifoga ett godkänt  ’grönt ljus’-beslut vid ansökan om antagning till forskarutbildning. Detta innebär att en bedömning har gjorts av huvudhandledarens lämplighet som handledare; tidigare track-record och tid att handleda en doktorand, samt av de finansiella resurserna.’Grönt ljus’ är ett verktyg för att på ett tidigt stadium kunna avstyra doktorandprojekt om det saknas förutsättningar för en bra forskarutbildning.

Urval

Vid urval bland kandidater görs en samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet enligt följande bedömningsgrunder:

 • ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • analytisk skicklighet
 • övriga kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

Antagningsseminarium/antagningsnämnd

Antagningsproceduren har samma övergripande struktur vid alla institutioner på KI.

Styrelsen för forskarutbildning har delegerat beslut om antagning till utbildning på forskarnivå till prefekten för den institution vid vilken doktoranden ska registreras.

Antagningsnämnd. Varje institution har en antagningsnämnd som ansvarar för att bereda ärenden, organisera och utvärdera antagningsseminarier, samt att lämna förslag till beslut om antagning som ska vara vägledande för prefekten.

Antagningsnämnden består av:

 • institutionens studierektor för forskarutbildning (ordförande)
 • minst tre lärarrepresentanter
 • minst en doktorandrepresentant.

Vid behov, t.ex. om studieplanens inriktning ligger utanför nämndens kompetens, adjungeras ytterligare sakkunnig.

Antagningsseminarium. Doktoranden presenterar sitt forskningsprojekt för antagningsnämnden vid ett antagningsseminarium.

Antagningsnämnden ska inför förslag till beslut om antagning bedöma följande faktorer:

1. Forskarutbildningsmiljön

 • om det finns en miljö som främjar forskarutbildning av högsta kvalitet (se riktlinjer nedan).

2. Forskningsprojektet

 • projektets kvalitet
 • projektets genomförbarhet
 • om behov av etiska tillstånd har beaktats.

3. Individuella studieplanen

 • om föreslagna kurser och studieplanens innehåll i övrigt är relevant och tillräckligt omfattande i förhållande till lärandemålen och kraven i den allmänna studieplanen
 • tidsplan
 • finansieringsplan.

4. Den sökande

 • om den sökandes kunskaper i engelska är tillräckliga för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ett internationellt perspektiv
 • om den sökande är insatt i vad utbildning på forskarnivå vid KI innebär
 • den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utifrån den samlade informationen i ansökan samt vad som framkommit vid antagningsseminariet.

5. Handledningen

 • om föreslagen huvudhandledare har möjlighet att bistå med god och professionell handledning
 • om föreslagna bihandledare kan bidra med relevant kompletterande expertis.

Institutionens prefekt fattar beslut om antagning eller avslag av ansökan. Vid beslut om antagning fastställs också den individuella studieplanen.

Antagningsnämnden bedömer om det finns en forskarutbildningsmiljö som främjar en forskarutbildning av högsta kvalitet (punkt 1 ovan) enligt ett antal fastställda riktlinjer;

 • Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare, t.ex. genom nätverksaktiviteter, seminarier etc.?
 • Finns stöd för doktorandens studier, t.ex. i form av postdocs, statistiker, biomedicinska analytiker och andra forskare?
 • Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter?
 • Finns alternativa vägar att nå de beskrivna målen om den valda strategin inte leder till framgång?
 • Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen, d.v.s. huvud- och bihandledare?
 • Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc.)? Hur många doktorander handleds för närvarande?
 • Hur väl beskrivs synen på handledning?
 • Hur avser man att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer handledarnas olika kompetenser projektet till godo)?

Handledare

KI har infört krav på att alla huvudhandledare måste ha gått forskarhandledarutbildning. Även bihandledare uppmuntras att gå utbildningen. Undantag gäller huvudhandledare som redan har fört en doktorand till disputation. Samtliga huvudhandledare måste dock före doktorandens antagning gå en webbkurs om KI:s regler för forskarutbildning.

Läs mer om kvalitet i handledningen

Individuell studieplan

KI har en utförlig mall för den individuella studieplanen där doktorand och handledare bland annat beskriver hur målen för forskarutbildning är tänkta att uppnås.

Den individuella studieplanen innehåller bland annat följande uppgifter:

 • mål för forskarutbildningen
 • forskningsplan
 • tidsplan
 • avsedd examen (licentiat- eller doktorsexamen)
 • beskrivning av handledningen
 • mentor (behöver inte fastställas vid antagningen; doktoranden har ett år på sig att hitta en eller flera mentorer)
 • beskrivning av studier som kräver etiktillstånd samt uppgift om befintliga tillstånd och de som behöver sökas med anledning av det planerade forskningsprojektet
 • om doktoranden planerar att undervisa ska detta specificeras
 • doktorandens CV (bilaga)
 • finansieringsplan för hela perioden inklusive en plan för såväl doktorandens försörjning som de finansieringskällor som ska användas (bilaga).

Du hittar information om ansökningsprocessen på din institutions webbplats eller genom att kontakta administratören för forskarutbildning på din instititution.

Den individuella studieplanen följs upp årligen. Mer information om uppföljning av progressen i forskarutbildningen.

Läs mer om hur man arbetar för att säkerställa en god forskarutbildningsmiljö under forskarutbildningen

AntagningForskarutbildning