Antagning till forskarutbildning

This page in English

KI har från och med 1 juli 2018 en ny process för antagning av doktorander. Det innebär bland annat att beslut om antagning till utbildning på forskarnivå numera kommer att fattas löpande utan ett föregående antagningsseminarium.

 De aktuella förändringarna har föregåtts av ett tillsynsbeslut från UKÄ, se nedan.

Antagningsprocess i normalfallet (då utlysningskrav gäller)

För de som antas till forskarutbildning efter rekrytering genom annonsering gäller följande ordning:

 1. En doktorandplats inrättas genom att institutionen ger handledaren ”grönt ljus”.
 2. Doktorandplatsen utlyses.
 3. Behörigheten för de sökande bedöms av handläggare på universitetsförvaltningen (UF).
  - Det finns ännu inte resurser för att bedöma samtliga sökanden. Upp till 4 sökanden markeras i rekryteringssystemet.
  Då besked om behörighet meddelats vidtar urvalsförfarandet.
 4. Handledaren gör ett urval bland behöriga sökanden
  - Se information vad som gäller för rekrytering, urval och bedömningsgrunder.
  - Tänk på att det är viktigt att urvalet görs noggrant, t.ex. genom att använda intervjuer, studiebesök, arbetsprov etc.
 5. Då handledaren beslutat sig för en kandidat laddas ett s.k. behörighetsunderlag upp i systemet av handläggare på UF,
  vilket ska uppvisas för beslut om antagning.
 6. Prefekten beslutar om antagning till forskarutbildning direkt efter avslutad rekrytering på föredragning av institutionens studierektor.
  - Använd blankett ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå” underskriven av handledarna och kandidaten.
  - Notera att antagningsdatum och startdatum inte måste vara samma (t.ex. om kandidaten ännu inte anlänt till Sverige).
  - Därefter fattas beslut om anställning som doktorand -
 7. Den individuella studieplanen (ISP) fastställs.
  - Enligt lag måste alla doktorander ha en ISP och upprättandet bör därför ske snarast efter antagningen.
  - Det är studierektor för forskarutbildning på aktuell institution som fastställer en ISP (under förutsättning att prefekten delegerat beslutsrätten).

Antagningsprocess vid undantag från utlysningskravet

Se nedan för de situationer där undantag från utlysningskravet medges.

 1. En doktorandplats upprättas genom att institutionen ger handledaren ”grönt ljus”.
 2. Behörigheten för kandidaten bedöms av handläggare på UF.
  - Handledare eller doktorandkandidat kontaktar forskarutbildningsadministration på institutionen som i sin tur verifierar att behörighetsbedömning ska ske.
  Kandidaten får därefter e-post med vidare instruktioner. (Notera att dokument ska laddas upp digitalt och att ingen blankett behövs.)
  - För kandidater som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas innan ankomst.
 3. Om behörighet föreligger laddas ett s.k. behörighetsunderlag upp i systemet av handläggare på UF, vilket ska uppvisas för beslut om antagning.
 4. Prefekten beslutar om antagning till forskarutbildning på rekommendation av studierektorn då behörigheten har säkerställts.
  - Använd blankett ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå” underskriven av handledarna och kandidaten. Behörighetsunderlaget läggs som bilaga.
  - Notera att antagningsdatum och startdatum inte måste vara samma (t.ex. om kandidaten ännu inte anlänt till Sverige).
 5. Den individuella studieplanen (ISP) fastställs efter antagning.
  - Enligt lag måste alla doktorander ha en ISP och upprättandet bör därför ske snarast.
  - Det är studierektor för forskarutbildning på aktuell institution som fastställer en ISP (under förutsättning att prefekten delegerat beslutsrätten).

Undantag från utlysningskravet

Alla utbildningsplatser på forskarnivå vid KI ska utlysas. Undantag från kravet på utlysning kan dock medges då någon av följande situationer föreligger (HF, 7 kap. 37§):

 1. Vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan (t.ex. SLL),
 2. Vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte. 
 3. Om det finns liknande särskilda skäl. Vid KI anses särskilda skäl vara utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess, t.ex. stipendiater och studenter som tilldelats medel inom Clinical Scientist Training Programme (CSTP).

Notera att skäl för undantag från utlysning ska läggas som bilaga till beslut om antagning.

Kommande förändringar

Beslut kommer att fattas under hösten angående de rutiner som ska ersätta den funktion som antagningsseminarierna och antagningsnämnderna haft tidigare. Deras funktion har varit att säkerställa kvaliteten i forskarutbildningsmiljön, forskningsprojektet och den individuella studieplanen. En arbetsgrupp arbetar med frågan och beslut kommer att fattas i höst.

Tills nya regler är beslutade kommer institutionernas antagningsnämnder att finnas kvar i rollen som referensgrupp för prefektens beslut om antagning och studierektorns beslut om individuella studieplaner.

Under hösten 2018 planeras det s.k. ISP-systemet att implementeras på KI, vilket innebär att de individuella studieplanerna (ISP) kommer att upprättas digitalt. Mer information kommer senare.

Allt eftersom det finns mer information kommer denna webbsida att uppdateras.

UKÄ:s kritik mot KI

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) slog fast i ett tillsynsbeslut 13/3 2018 att KI:s antagningsprocess för doktorander inte följer högskoleförordningen och högskolelagen. KI:s process har därför ändrats i enlighet med UKÄ:s klargörande.

Följande kritiserades:

 • Då en person har valts ut som kandidat till en utlyst doktorandplats ska antagning till forskarutbildning ske direkt efter avslutad rekrytering, utan någon föregående anställning som ”FoU-praktikant” eller liknande.
 • Behörighet till forskarutbildning ska granskas innan någon valts ut för doktorandplatsen.
 • En individuell studieplan (ISP) ska upprättas först efter att doktoranden har antagits till forskarutbildning.

Länkar

AntagningForskarutbildning