Anställning som lärare och forskare

Anställning som adjungerad universitetslektor och adjungerad universitetsadjunkt

Parterna har undertecknat en överenskommelse rörande adjungerad lärare som gäller sedan 1 januari 2012. Överenskommelsen innehåller i korthet följande:

  • Avtalet innebär ett avsteg från LAS regler om tidsbegränsade anställningar så att en adjungerad lärare kan anställas tillsvidare dock längst i två år. En sådan anställning kan förnyas två år i taget utan någon bortre gräns
  • Anställningen är en deltidsanställning och det förutsätts att läraren har sin huvudsakliga anställning utanför universitet och högskolesektorn
  • Syftet är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i ordinarie verksamheten
  • Avtalet gäller inte adjungerad professor mot bakgrund av befintliga regler i högskoleförordningen
  • Avtalet ålägger arbetsgivaren att redovisa dels omfattningen av kommande behov, dels i efterhand det faktiska utfallet
  • I syfte att säkerställa att avtalet nyttjas ansvarsfullt finns ett uppföljningskrav inskrivet i avtalet innebärande att lokala parter vart femte år ska följa upp avtalet tillämpning
  • Avtalet reglerar också hur anställningar enligt avtalet förhåller sig till LAS i övrigt   
  • Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader

Anvisningar till anställningsordningen

Dokumentet kompletterar anställningsordningen för lärare och forskare med en närmare beskrivning av bedömningsgrunderna för professor och universitetslektor samt vissa övriga riktlinjer. 

Kontakt

HR-konsult

Sylvie Garnbeck

Telefon: 08-524 860 87
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: Sylvie.Garnbeck@ki.se

Enhetschef

Peter Gustafsson

Telefon: 08-524 864 81
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: Peter.Gustafsson@ki.se

Länkar