Anställning som forskare (5 år)

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser upp till åtta anställningar som forskare inom medicinsk vetenskap.

Preliminär tidsplan 2018  
Ansökningsperiod 20 februari - 20 mars
Behörighetsgranskning  mars - juni
Sakkunniggranskning av externa sakkunniga juni - augusti
Intervjuer  oktober
Beslut i styrelsen för forskning november

Vad innebär anslaget?

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 200 000 SEK per år i fem år. Dessa medel avser heltidsanställning och ska användas som lönemedel samt för overheadkostnader.

Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter styrelsens beslut om tilldelning. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Behörighetskrav

Sökande ska bedriva internationellt ledande forskning inom sitt ämnesområde. Sökande ska ha en egen forskningslinje och ha visat förmåga att bedriva forskning av mycket hög kvalitet, samt visa framtida utvecklingsmöjligheter med fortsatt hög kvalitativ forskning och förmåga att attrahera extern finansiering.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat mycket väl i internationellt ledande tidskrifter med en framträdande plats i författarlistorna, främst som senior författare. Sökande ska ha en framskjuten plats i det internationella forskarsamhället. Exempel på detta kan vara att ha varit inbjuden talare på vetenskapliga konferenser, ha granskat andras arbete för vetenskapliga tidskrifter och forskningsfinansiärer, ha deltagit i betygsnämnder och ha handlett studenter och doktorander.

Sökande ska även som huvudsökande ha erhållit större externa anslag under de senaste åren, samt ha goda förutsättningar att erhålla ytterligare finansiering.

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens efter den 1 januari 2006. Den som avlagt doktorsexamen tidigare än 2006 kan vara behörig om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid så som föräldraledighet och sjukdom. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Så ansöker du

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

För sökande vid Karolinska Institutet finns instruktioner för hur man kan hämta ut en korrekt formaterad publikationslista från bibliometridatabasen.

Bedömningsprocessen och bedömningskriterier

Bedömningen av ansökningarna görs i fyra steg:

1. Bedömning av behörighet

2. Prioritering av den grupp av ansökningar som ska granskas av externa sakkunniga

Prioritering av de cirka 30-50 ansökningar som ska skickas till externa sakkunniga utförs av en intern panel som baserar sitt urval på en sammanvägd bedömning av sökandes kompetens och projektets vetenskapliga kvalitet. Ansökningar som går vidare till extern granskning kommer att bedömas utan inbördes rangordning och samtliga publikationer kommer att bedömas.

3. Granskning av externa sakkunniga

Denna bedömning omfattar två bedömningskriterier och bedöms efter en 7-gradig skala:

Sökandes kompetens

 • Publikationer. Av vilken kvalitet är den sökandes tidigare publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till hans eller hennes skede i karriären.
 • Akademiska utbildningar och forskningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med erfarenhet av forskning, kompetens, grad av självständighet och vetenskapligt nätverk för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrenskraftig finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Nationellt/internationellt erkännande. Har vederbörande bjudits in som talare, deltagit i anslagsbedömningar och andra evalueringar?

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det några särskilt utmanande eller okonventionella aspekter i förslaget, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter. Kommer det att öppna upp nya perspektiv och möjligheter för vetenskapen?
 • Mål. Har projektet tydliga mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken i området?
 • Relevans och potential. Hur och varför är det föreslagna arbetet viktigt för området? Vilka konsekvenser kommer det att få om framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av det föreslagna projektet rimligt? Finns lämplig expertis tillgänglig, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är i förekommande fall föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av nya tekniker/metoder, eller innovativ tillämpning av befintliga metoder/tekniker i nya områden?

4. Intervjuer med sökande som rankats högst av de externa sakkunniga

När de externa sakkunnigas poängbedömningar sammanställts till en rankinglista kallas de högst placerade sökande till intervju. Ungefär dubbelt så många sökande som det finns platser kallas.

Intervjuer görs av en panel bestående av ordförande och interna KI-ledamöter. Den interna panelens bedömning (intervju och ansökan) utgör 50 % av den totala bedömningspoängen. Panelen gör en självständig bedömning och har inför intervjuerna inte kännedom om eller tillgång till de externa sakkunnigas bedömningar.

Intervjuer görs av en panel bestående av ordförande och interna KI-ledamöter. Intervjuerna omfattar kriterierna (bedöms efter en 7-gradig skala):

 • Sökandes kompetens (inklusive självständighet)
 • Kvalitet på genomförd forskning
 • Framtida potential och finansiering

​​Den interna bedömningen (intervju och ansökan) utgör 50 % av den totala bedömningspoängen.

Beslut

Styrelsen för forskning fattar sedan om vilka som ska erbjudas anställning som forskare på basis av sakkunnigutlåtandena och intervjuerna.

Efter beslutet

De sökande som av Styrelsen för forskning erhållit en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med prefekten för en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid Karolinska Institutet.