Anställning som forskare (2 år)

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av anställning som forskarassistent).

Preliminär tidsplan 2018  
Ansökningsperiod 20 februari - 20 mars
Behörighetsgranskning mars - maj
Sakkunniggranskning av externa sakkunniga juni - augusti
Beslut i styrelsen för forskning november

Vad innebär anslaget?

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i två år. Dessa medel avser heltidsanställning och ska användas som lönemedel samt för overheadkostnader.

Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning. Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Behörighetskrav

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan inneha en anställning som forskarassistent (enligt Högskoleförordningens meriteringsanställning), som löper ut under tiden 2019-01-01 – 2019-12-31, och då ha innehaft denna under sammanlagt fyra år. Den sökande kan åberopa avräkningsbar tid om det finns särskilda skäl, så som föräldraledighet och sjukdom. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökande ska bedriva självständig forskning med egen, etablerad forskningslinje, och visa framtida utvecklingsmöjligheter. 

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat väl i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, inte sällan som förste eller senior författare.

Sökande ska, företrädesvis som huvudsökande, ha erhållit god och extern finansiering under de senaste åren, samt ha förmågan att erhålla ytterligare finansiering.

Ansökningstiden är passerad

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev (laddas upp i rekryteringssystemet)
 • Ansökningsdokument (som fylls i och laddas upp i rekryteringssystemet)
 • Sökandens anställningsbeslut som forskarassistent
 • Intyg från prefekt vid mottagande institution på Karolinska Institutet om att sökanden bereds möjlighet att forska vid institutionen

Bedömningsprocessen och bedömningskriterier

Bedömningen av ansökningarna görs i två steg:

1. Bedömning av behörighet

2. Granskning av externa sakkunniga

Denna bedömning omfattar två bedömningskriterier och bedöms efter en 7-gradig skala:

Sökandes kompetens 

 • Publikationer. Av vilken kvalitet är den sökandes tidigare publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till hans eller hennes skede i karriären.
 • Akademiska utbildningar och forksningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med erfarenhet av forskning, kompetens, grad av självständighet och vetenskapligt nätverk för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrenskraftig finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Nationellt/internationellt erkännande. Har vederbörande bjudits in som talare, deltagit i anslagsbedömningar och andra evalueringar?

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det några särskilt utmanande eller okonventionella aspekter i förslaget, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter. Kommer det att öppna upp nya perspektiv och möjligheter för vetenskapen?
 • Mål. Har projektet tydliga mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken i området?
 • Relevans och potential. Hur och varför är det föreslagna arbetet viktigt för området? Vilka konsekvenser kommer det att få om framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av det föreslagna projektet rimligt? Finns lämplig expertis tillänglig, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är i förekommande fall föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av nya tekniker/metoder, eller innovativ tillämpning av befintliga metoder/tekniker i nya områden?

Beslut

Styrelsen för forskning fattar beslut om vilka som ska erbjudas anställning som forskare på basis av sakkunnigutlåtandena.

Länkar