Anställning som doktorand på KI

This page in English

Anställning som doktorand är den vanligaste försörjningsformen för doktorander vid KI. På den här sidan hittar du viktig information om bl.a. lön och andra förmåner, semester och föräldraledighet för doktorander med doktorandanställning på KI. Anställning som doktorand (d.v.s. förordnande med ”doktorandtjänst”) regleras av högskoleförordningen 5 kap 1 – 7§§.

Löner

Lägstlöner för doktorander med anställning på KI regleras i lokalt kollektivavtal.

Aktuella lägstlöner (”doktorandstegen”)

Aktuellt kollektivavtal för doktorander

Förmåner för doktorander

Doktorander med anställning på KI omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet.

Semester

Doktorand med anställning på KI har schablonsemester

Föräldraledighet

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. KI har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Mer information om föräldraledighet, föräldralön, arbetstidsförkortning för föräldrar, vård av sjukt barn och tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar KI ut sjuklön. Från dag 15 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.

Information om sjuk- och friskanmälan, sjuklön och sjukpenning, läkarintyg, och ersättning  för läkarvård och läkemedel

Pension

Doktorandanställning är pensionsgrundande.

Mer information om pension för anställda

Undervisning och institutionstjänstgöring

Inom ramen för doktorandanställning kan doktoranden delta i undervisning och annan institutionstjänstgöring upp till 20 % inom tjänsten.

Tid som tagits i anspråk för undervisning och annan institutionstjänstgöring under doktorandperioden, ska om behov finns för att uppnå examen, kompenseras genom en motsvarande förlängning av tiden för utbildning på forskarnivå.

Ytterligare information för anställda vid KI

Mer information för anställda vid KI

Frågor

Doktorander och handledare som har frågor om doktorandanställning och tillhörande anställningsvillkor ska i första hand vända sig till personalansvarig på den egna institutionen.

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

DoktorandFinansieringForskarutbildning