Ansökan om att ge fristående kurs

Ansökan om kurstillfälle för fristående kurs läsåret 2019/2020

För vilka kurser kan man söka?

Ansökan gäller för fristående kurser som ska ges med kursstart läsåret 2019/2020 (HT19/VT20 samt sommaren 2019). Med fristående kurser avses kurser på grundnivå eller avancerad nivå. Kurserna kan vända sig till högskolenybörjare eller kräva tidigare högskolestudier. Ansökan gäller inte kurser inom forskarutbildningen, uppdragsutbildning eller intern personalutbildning vid KI.

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett. Även kurser som tidigare haft kurstillfälle måste ansöka om att få ge kursen igen. Skicka då även in en kursanalys från tidigare kurstillfälle(n).

Efter att ansökningstiden gått ut kommer samtliga ansökningar att sammanställas och skickas ut för påseende till ledningen på respektive institution som då har möjlighet att godkänna eller dra tillbaka ansökningar innan beslut bereds. Beslut om vilka fristående kurser som ska beviljas kurstillfälle fattas av Styrelsen för utbildning under oktober 2018. För att kunna påbörja katalogarbete skickas ett preliminärt beslut ut i slutet av september.

Ansökan ska skickas till Bodil Lampén Helgesson senast den 1 september 2018.

Kursgivare på NVS! Notera att ni har en intern process som föregår detta och att ni därför inte ska skicka in handlingar den här vägen. Kontakta Anna-Carin Isacsson eller NVS UN för ytterligare information.

Bedömning och prioritering

Styrelsen för utbildning tog för några år sedan fram prioriteringsprinciper som fortfarande ligger till grund för urvalet.

Nedanstående kriterier är särskilt viktiga vid bedömningen och det är därför viktigt att beskriva dessa i ansökan.

  • Forskningsanknytning samt lärarnas ämneskompetens.
  • Pedagogisk erfarenhet och kompetens hos kursens lärare.
  • Erfarenheter från tidigare kursomgångar – institutionens erfarenheter, studenternas kursutvärderingar samt vilka åtgärder man vidtagit.

Om kursen givits tidigare ingår även sökandestatistik från tidigare kurstillfällen samt utfall (helårsstudenter och helårsprestationer) i bedömningen. Denna information behöver du som ansöker inte skicka in då den redan finns sammanställd.

Dokument

Ansökningsblankett

Prioriteringsprinciper

Kontakt

Handläggare

Bodil Lampén Helgesson

Telefon: 08-524 860 61
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Bodil.Lampen.Helgesson@ki.se

Handläggare

Maria Bengtsson

Telefon: 08-524 860 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maria.Bengtsson@ki.se