Aktörer och stödresurser inom rehabilitering

This page in English

Ansvarig chef

Den rehabiliteringsansvariga chefen, enligt gällande delegationsordning, har det yttersta ansvaret för rehabilitering av sjuk medarbetare under hela rehabiliteringen.

Chefen ska uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa hos sina medarbetare och försöka åtgärda dessa. Chefen ska även regelbundet följa upp sjukskriven medarbetare och har ansvar för att rehabiliteringsplanering genomförs.

Det är viktigt att chefen dokumenterar och följer upp de olika rehabiliteringsinsatser som görs. Detta för att det inte ska råda några tveksamheter mellan inblandade aktörer om vad man har kommit överens om, samt att det går att följa vad som gjorts om någon tar över ett ärende.

Medarbetaren

Medarbetaren har ansvar för att aktivt försöka få tillbaka sin arbetsförmåga och ska lämna medicinskt underlag och hjälpa till att få fram den information som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna fastställas.

Medarbetaren ska vara med vid planering av rehabiliteringsåtgärder och därefter delta aktivt vid olika rehabiliteringsinsatser.

HR-avdelningen

HR-avdelningen utgör en central specialistresurs som kan ge råd och stöd under hela rehabiliteringsprocessen.

Om medarbetaren av rehabiliteringsskäl inte kan vara kvar vid institutionen kan KI:s HR-avdelning hjälpa till att försöka finna nya alternativ inom alternativt utanför KI. HR-avdelningen tar dock aldrig över rehabiliteringsansvaret från institutionen.

Vid behov är det möjligt att erbjuda personligt samtalsstöd i form av interna coacher. Samtalen utgår ifrån varje enskild medarbetares behov. Medarbetaren får hjälp att finna nya vägar och metoder för att kunna orientera sig i framtida arbete och liv. Samtalen slutar i konkreta handlingsplaner på individnivå.

HR-avdelningen har även ett övergripande ansvar för rehabiliteringsarbetet vid KI genom att bland annat ta fram rutiner och policys.

Rehabiliteringsnätverk

Syftet med rehabiliteringsnätverken är både att arbeta förebyggande för att undvika ohälsa i organisationen och för att så tidigt som möjligt komma in med rehabiliteingsinsatser som resulterar i återgång i arbete inom myndigheten eller till andra alternativa karriärvägar.

Karolinska Institutet vill som arbetsplats bidra till att öka samarbetet mellan de olika aktörerna.

Det finns två geografiska rehabiliteringsnätverk vid Karolinska Institutet, dels för institutionerna som hör till Campus Solna och KI Nord, dels för institutionerna som hör till Campus Flemingsberg/KI Syd.

I nätverken finns, beroende på ärendets karaktär, representanter från bl a HR-avdelningen, Försäkringskassan, Previa, Friskvården och Arbetsförmedlingen. De deltar för att hjälpas åt att stödja medarbetare som vill/behöver hitta en lösning som leder till ökad hälsa och arbetsförmåga, minskad stress eller alternativa/nya karriärer. Chefens och medarbetarens ansvar ska vara i fokus vid nätverksträffarna och de övriga aktörerna ska utgöra ett stöd. Rehabiliteringsnätverken har fasta tider 1 gång/månad.

För ytterligare information, kontakta HR-avdelningen.

Friskvården

Friskvården är en resurs på KI som är ett stöd för verksamheten vad gäller hälsorelaterade frågor

  • i förebyggande syfte
  • under pågående rehabilitering
  • efter rehabilitering 

Friskvårdens verksamhet

Previa/Sjukskrivande läkare

Den sjukskrivande läkaren har det medicinska ansvaret och håller i sjukskrivningen.
Smidigast är om läkaren kommer från vår företagshälsovård Previa, som vi har ett upparbetat samarbete och som har god kännedom om KI.

Previa kan hjälpa till med att göra rehabliliteringsplanering och andra rehabiliteringsåtgärder. Genom Previa kan den sjukskrivne förutom läkarhjälp få t ex samtalsstöd eller träffa en sjukgymnast.

Previa har två företagssköterskor, en på Previa Haga och en på Previa Huddinge, som fungerar som rehabiliteringssamordnare för KI. Det innebär att de är mottagare av nya rehabiliteringsärenden från KI. Fasta mötestider för Previa i Solna respektive Huddinge är en gång per månad. Se blankett för rehabiliterinsplanering. Rehabiliteringssamordnaren träffar medarbetaren och slussar vid behov vidare till lämplig person, t ex företagsläkare eller sjukgymnast.

Försäkringskassan

  • Ser till att den sjukskrivne får en handläggare på försäkringskassan
  • Ansvarar för att samordna de rehabiliteringsinsatser som behövs. Det kan handla om kontakter med arbetsgivaren, personalorganisationer, sjukvård, arbetsförmedling, socialtjänst och andra inblandade
  • Ska ta initiativ till försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktad rehabiliteringsplanering vid behov
  • Kan i vissa fall bidra med finansiering för rehabiltieringsinsatser

Personalorganisationerna

Företrädare från personalorganisationerna kan vara ett viktigt stöd för en medarbetare som är under rehabilitering. Stäm av med medarbetaren om någon representant från berörd personalorganisation ska medverka i rehabiliteringsarbetet.

Arbetsförmedlingen

Om den som har sjukpenning inte bedöms kunna återgå till ordinarie arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren ska möjligheten undersökas om arbetsuppgifter finns inom hela den reguljära arbetsmarknaden som individen kan utföra.

Arbetsförmedlingen utgör här därför en viktig aktör för att individen med stöd och hjälp ska kunna finna ett nytt arbete.

Sekretess

Det är viktigt att rehabiliteringsärendena hanteras varsamt och att sekretessen följs. I sekretesslagen 7 kap 11 § regleras sekretessen för personalsocial och personalvårdande verksamhet. Den gäller alla som är inblandade i rehabiliteringsarbetet.

"Sekretess gäller i myndighets personaladministrativa verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds hälsotillstånd och för sådan uppgift om enskild persons förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte i ärende om anställning eller diciplinansvar och inte heller för beslut i annat ärende som avses i detta stycke. (SekrL 7 kap 11 § 3:e stycket).

ArbetsmiljöRehabilitering