Aktiviteter i åtgärdsplanen

This page in English

Följande information har sammanställts av arbetsgruppen för uppföljning och samordning av åtgärdsplanen, det är en kortfattad beskrivning av aktiviteterna i KI:s åtgärdsplan.

 • KI arbetar sedan våren 2016 enligt nya rutiner för hantering av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning. Arbetet pågår för att precisera regler och förstärka organisationen för ärendehantering. En statlig utredning har förelsagit en ny nationell standard med bland annat en intern nämnd för oredlighetshantering vid varje universitet. 
 • Ramverk för ett nytt etikråd vid KI har tagits fram. Det ska arbeta strategiskt med frågor om etik i forskning, utformning av regelverk och regeltillämpning. Rådet planeras vara på plats under hösten 2017.
 • Rekryteringsutskottet vid KI har förstärkt handläggningsrutinerna för granskning av ansökningshandlingar och referenstagning. Man arbetar för närvarande med nya anvisningar för anställningsordning och rekryteringsprocess.  
 • För kliniska kombinationstjänster har särskilda riktlinjer för processen vid nyanställningar utarbetats tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Gemensamt intyg om ansvarsfördelning vid klinisk forskning har utarbetats tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset. Intyget avses att bli ett krav vid etikprövning av projekt där KI är en part. 
 • För de lokaler som sambrukas för både sjukvård och forskning har avtal om samordning av arbetsmiljöansvar slutits med Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Motsvarande arbete pågår med bland annat Södersjukhuset.
 • Stickprovsundersökning av laboratoriesäkerhet vid KI har genomförts av oberoende konsult. Rapporten ger underlag för prefekters fortsatta arbete med laboratoriesäkerhet och regelefterlevnad i sina respektive verksamheter. Ett elektroniskt uppföljningssystem med utvecklingsmöjligheter finns på plats.
 • Användarstöd för forskningsdokumentation har förstärkts. En förstudie om utveckling av elektronisk hantering av forskningsdata har genomförts. Målet är att en plan för en vidare användning av KI ELN för forskningsdokumentation ska presenteras under 2017. 
 • Nya riktlinjer för bisysslor är beslutade och rutiner för bisysslor i det elektroniska rapporteringssystemet är utarbetade. Ytterligare arbete pågår med nya riktlinjer för näringslivssamverkan där bland annat jävsfrågor tas upp.
 • Uppdatering av rutiner för elektroniskt incidentrapporteringssystem har genomförts. Incidenthanteringssystemet KeyConcept är infört för medarbetare och nyligen även studenter. Ytterligare utveckling av systemet pågår. 
 • Behovet av nya utbildningar vad gäller bland annat etik och regelefterlevnad ses över. Riktlinjer för ledarskapsutveckling har reviderats. Kurser för ledare på olika nivåer planeras, till exempel för nya administrativa chefer och prefekter med KIHLP (KI högre ledarskapsutbildning) med start under hösten 2017. Utökade utbildningskrav för forskargruppsledare är under utveckling.
 • Stärkt vetenskapligt förhållningssätt för studerande på grundnivå och avancerad nivå genom bland annat förstärkt etikundervisning. I samverkan med SLL pågår även utveckling av evidensbaserat kliniskt arbetssätt vid verksamhetsintegrerad utbildning.
 • Stärkt vetenskapligt förhållningssätt för utbildning på forskarnivå. KI arbetar med att stärka innehållet i de obligatoriska etik-kurserna för doktorander. Elektronisk individuell studieplan (eISP) är under införande för att underlätta uppföljning av forskarutbildningen. Sedan 2016 gäller att ett godkänt resultat från den obilgatoriska webbkursen kring bland annat regler inte får vara äldre än fem år vid antagning av ny doktorand.

Arbetsgruppen för uppföljning och samordning av åtgärdsplanen lämnar sin slutredovisning vid halvårsskiftet 2017. Uppdatering av information med flera aktiviteter kommer att ske inom denna period.

Länkar

Exempel på genomförda åtgärder

Organisation