Aktiviteter - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

This page in English

Programmet har som ambition att skapa en kreativ, stimulerande, interaktiv och excellent forskarutbildningsmiljö som ger utrymme för egna reflektioner och initiativ för doktorander med behov av vårdvetenskaplig kunskap. Så förutom kurser så erbjuder programmet andra aktiviteter, såsom seminarier, seminarieserier, workshops, akademiska debatter och föreläsningar.

Seminarier

Programmet arrangerar seminarier med syfte att sprida information och kunskap. Programmet ser seminarierna som ett mycket bra forum för frågor och diskussioner angående ett valt tema.

Seminarieserier

Seminarieverksamheten inom programmet är tänkt att erbjuda möjlighet till ämnesfördjupning inom specifika områden utöver den ämnesfördjupning som forskningsprojektet i sig ger. Utöver detta vill programmet att seminarieserierna ska skapa möjlighet för nätverksbyggande mellan både doktorander, handledare och andra forskare.

Workshops

Programmet planerar att genomföra minst en workshop per termin. I workshops betonas problemlösning och karakteristiskt för workshops är att doktoranderna ges möjlighet till färdighetsträning genom ett stort inslag av ”hands on”, vilket förutsätter att deltagarna är involverade och medverkar aktivt. Workshops är dessutom ett utmärkt sätt att med korta beslutsvägar tillvarata doktorandernas initiativ och förslag vid behov av specifik kunskap.

Föreläsningar & akademiska debatter

Programmet ser det som angeläget att möjliggöra och stödja doktorandernas utveckling av kritiskt tänkande samt egna reflektioner och ställningstaganden, utifrån ett större perspektiv än den egna forskargruppen/institutionen genom att skapa forum för akademiska debatter kring viktiga frågor. Föreläsningar erbjuds också med olika intressanta föreläsare.

Ansökan och deltagande i programmets seminarier, workshops m.m.

Ansökan om deltagande görs via mail, länk finns i bifogade annonser.

Enskilda deltagares medverkan är av största betydelse för övriga deltagare och workshopens eller seminariets utformning i sin helhet. Det innebär att om du bekräftar deltagande förväntas du delta under hela workshopen alternativt hela seminariet.

Om inget annat anges ges företräde till registrerade doktorander vid Karolinska Institutet. Därefter ges företräde för övriga registrerade doktorander.

Bekräftelse och ytterligare information skickas till deltagarna per e-post.

De olika aktiviteterna utvärderas oftast efteråt, genom att deltagarna får en utvärderingslänk och via den besvara ett antal frågor. Syftet är att aktiviteterna ska hålla så god kvalitet som möjligt och att förbättringar/förändringar görs utifrån utvärderingsresultat och inkomna synpunkter.

Kontakt

Programkoordinator

Indu Kadlac

E-post: indu.kadlac@ki.se

Programansvarig

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
E-post: Ann.Rudman@ki.se

ForskarutbildningsprogramVårdvetenskap