Aina Börjesons stiftelse

This page in English

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Aina Börjesons stiftelse för att främja logopedisk forskning och behandling.

Behörighet

Behöriga att söka medel är doktorander och disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet och som disputerat under de senaste 7 åren. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 30 000 och 80 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 23 januari 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Bilagor

Är du doktorand och gjort halvtidskontroll ska ett handledarintyg bifogas, alternativt ett utdrag ur Ladok som styrker detta.

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se