Pågående forskning

This page in English

Som vårt namn antyder, är huvudspåren för vår forskning epidemiologi och biostatistik. Inom dessa två forskningsområden studerar våra forskare en rad medicinska frågeställningar samt biostatistik analys och metod. Om du vill läsa mer följer nedan en kortfattad beskrivning av ett urval aktuella områden och forskningsprojekt.

Det finns fler pågående projekt på institutionen och om du är intresserad av något visst område kan du kontakta våra forskare för att få veta mer. Notera att en del projekt återfinns under flera forskningsområden och att information om avslutade projekt finns under en egen sida. Projektsidorna kan ibland förekomma enbart på engelska, så för en mer heltäckande bild, vänligen byt språk på denna sida.

Astma och allergi

Catarina Almqvist Malmros MANTRA-studierna Mantra-studierna (Maternal anxiety and asthma internet therapy) undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska astma och oro eller stress.

Biostatistik

Biostatistikgruppen på MEB är engagerad i ett stort antal forskningsprojekt, inklusive populationsbaserade kohort- och fall-kontrollstudier, tvilling- och familjestudier, överlevnadsanalys, prediktionsmodeller, molekulär och genetisk epidemiologi samt bioinformatik och high-throughput dataanalys.

Barns hälsa

Catarina Almqvist Malmros STOPPA-studien Studiens mål är att få en djupare förståelse av riskfaktorer för barnastma.
" Born into Life-studien En longitudinell studie före och under graviditet samt i de första levnadsåren
Sven Sandin RECAP Ett europeiskt projekt som studerar för tidigt födda barn för att finna riskfaktorer för  kort- och långsiktiga utfall (engelsk sida).

Cancerepidemiologi

Katarina Bälter

Livsstilssfaktorer och prostatacancer

Studerar betydelsen av modifierbara livsstilsfaktorer för prevention av prostatacancer och överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.
Joakim Dillner Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx) En analysdatabas bestående av två sammanslagna kvalitetsregister för livmoderhalscancer.
Joakim Dillner/Pär Sparén ACCES: Advancing Cervical Cancer Eradication Strategies En studie om prevention av livmoderhalscancer. (På engelska)
Henrik Grönberg Clinseq (sidan är på engelska) ClinSeq utvecklar infrastruktur för genetisk profilering inom cancerforskning.
"  STHLM-3 Målet med STHLM3 är att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.
Per Hall KARMA En studie om bröstcancer.
Pär Sparén Mesoteliomstudie Studien syftar till att identifiera tänkbara riskfaktorer för mesoteliom (cancer i lungsäcken eller bukhinnan) utöver asbestexponering.
Karin Sundström Women's health study En studie som syftar till att utvärdera effekterna av HPV-vaccin i befolkningen. (På engelska)
Sven Sandin Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) En studie kring livsstilsfaktorer och risken för cancer, hjärt-kärlsjukdom och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor.

Gastroenterologi

Weimin Ye HP|ER - En kohortstudie med gastroskopipatienter från Ersta sjukhus En studie som undersöker och kartlägger mag-tarmfloran med särskilt fokus på cancerogena stammar av bakterien Helicobacter pylori.

Infektionsepidemiologi

Lisen Arnheim Dahlström ADVANCE: Accelerated Development of VAcciNe outcome research Collaboration in Europe En studie som syftar till att bygga upp en integrerad och hållbar ram för kontinuerlig vaccineffektsövervakning. (På engelska)
" Determining country specific vaccine decision-making frameworks En studie om beslutsfattandeprocesser och kommunikation för att förebygga smittsamma sjukdomar i de nordiska länderna. (På engelska)
 
" Susceptibility to herpes zoster (shingles) Vem är mottaglig för herpes zoster (bältros), hur vanligt är komplikationer efter sjukdom och vilka komplikationer är vanligast? (På engelska)
" Who is vaccinated with the zoster vaccine? A population-based study in Stockholm county En studie för att beskriva och karaktärisera som vaccinerats mot bältros. (På engelska)
Katarina Bälter LIME En populations-baserad kohortstudie om livsstilsfaktorer (fysisk aktivitet, mat, tillskott, sömn) och infektionskänslighet.
Joakim Dillner/Pär Sparén ACCES: Advancing Cervical Cancer Eradication Strategies En studie om prevention av livmoderhalscancer. (På engelska)
Karin Sundström Women's health study En studie som syftar till att utvärdera effekterna av HPV-vaccin i befolkningen. (På engelska)

Klimatepidemiologi

Katarina Bälter Hållbar livsstil Studier på kopplingen mellan matvanor, näringsintag, växthusgasutsläpp och hälsomarkörer.

Kvinnors hälsa

Catarina Almqvist Malmros MAESTRO-studien En studie för att se hur mammor med eller utan astma upplever graviditet, förlossning samt tiden efter förlossning.
Anastasia Nyman, Sara Öberg och Carolyn Cesta UppStART En studie med målet att undersöka de kort- och långsiktiga effekterna av assisterad befruktning.

Genetik/genomik

Christina Hultman SAGA-studien Studiens syfte är att identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att utveckla autism.
Mikael Landén ANGI-studien En genetisk studie om Anorexia Nervosa.

Psykiatrisk epidemiologi

Cynthia Bulik CEDI - centra för ätstörningar Ett centra med fokus på genetik och miljö för risk och utveckling av ätstörningar
Christina Hultman BROAD-studien En svensk populationsgenetisk studie av psykossjukdomar.
" EGOs-studien En studie om genetiska och miljömässiga faktorer vid tvångssyndrom, Tourettes syndrom och tics.
" SAGA-studien Studiens syfte är att identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att utveckla autism.
" STAR-studien En studie om arvets och miljöns påverkan vid psykossjukdomar.
Mikael Landén ANGI-studien En genetisk studie om Anorexia Nervosa.
" PREFECT-studien En studie om elbehandling vid depression.
" SWEBIC  En studie av genetiska och miljömässiga orsaker till bipolärt syndrom
Sven Sandin/Christina Hultman  PAGES E studie av genetiska och miljömässiga faktorer vid autismspektrumtillstånd (AST). 
Patrick Sullivan S3 - Svenska schizofreni-studien En studie om genetiska och miljömässiga faktorer som kan bidra till utvecklandet av psykossjukdom och att kartlägga hur dessa samverkar.
Unnur Valdímarsdottír Långvarig ohälsa efter tsunamikatastrofen 2004 En studie med syfte att ge en djupare förståelse av långvariga stressbesvär, samt identifiera genetiska och miljömässiga riskfaktorer.
Sven Sandin Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) En studie kring livsstilsfaktorer och risken för cancer, hjärt-kärlsjukdom och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor.

Tvillingstudier

Catarina Almqvist Malmros STOPPA-studien Studiens mål är att få en djupare förståelse av riskfaktorer för barnastma.
Christina Hultman STAR-studien En studie om arvets och miljöns påverkan vid psykossjukdomar.
Paul Lichtenstein Barn- och Ungdomsstudien i Sverige (CATSS) Studien undersöker hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar.
" YATSS-studien YATSS är en tvillingstudie om hälsa och beteende hos unga vuxna.

Åldrande

Nancy Pedersen SATSA-studien Studien syftar till att förstå vilka faktorer som kan leda till en god ålderdom.

 

BiostatistikEpidemiologi