Skip to main content

HP|ER - En kohortstudie med gastroskopipatienter från Ersta sjukhus

I forskningsstudien HP|ER är vi intresserade av att undersöka och kartlägga mag-tarmfloran med särskilt fokus på cancerogena stammar av bakterien Helicobacter pylori.

Våren 2018 startade vi rekryteringen av studiedeltagare. Förutom de prover som lämnades vid gastroskopibesöket får de här även svara på enkätfrågor:

Länk till HP|ER-enkäten

Bakgrund och syfte

Vissa människor får inflammation i magsäckens slemhinnor, atrofisk gastrit, vilket medför att syra-produktionen minskar. Den här studien vill ta reda på varför inflammationen uppstår. Vi misstänker att bakterier som finns i magen kan spela en roll. Därför vill vi ta prover i samband med gastroskopi från alla personer med och utan atrofisk gastrit för att ta reda på hur mag-tarmfloran ser ut hos gastroskopipatienter.

Kontakt

Om du har frågor eller är intresserad av att få ytterligare information om studien är du välkommen att kontakta oss.

Forskningssköterska Anette Forsell

Telefon:08-714 67 81

E-post:Anette.Forsell@erstadiakoni.se

Weimin Ye

E-post:Weimin.Ye@ki.se

Ansvarig läkare vid Ersta sjukhus

Camilla Cassner Wijkström

E-post:Camilla.Cassner.Wijkstrom@erstadiakoni.se

Hur går studien till?

Under gastroskopin tas två extra vävnadsprover att från magsäcken utöver de som tas för diagnostisering. I samband med undersökningen lämnas blodprov samt prover från munnen i form av saliv, borstprov och s.k. paper points, vilket är små tunna pappersstickor som sticks ner (3-4 mm) mellan tand och tandkött i ca. 30 sekunder.
I anknytning till gastroskopin kommer vi att be dig att svara på frågor angående eventuell medicinering, tidigare sjukdomshistoria samt olika livsstilsfaktorer. Du kommer även få med dig hem ett kit för att lämna ett avföringsprov, som skickas i färdigfrankerat kuvert till Karolinska Institutet.

Biobanksprover

De extra prover som tas förvaras i Karolinska Institutets biobank. Biobanken ansvarar för att prov är säkert förvarade enligt lagen om biobanker (2002:297) och används i den forskning som beskrivs här. Alla prov är kodade på ett sätt som säkerställer att inga obehöriga kan koppla något prov eller provsvar till dig som enskild person.

Hantering av data och sekretess

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig inom studien kommer att förses med en unik kod så att du inte direkt kan identifieras. En kodnyckel, som i undantagsfall kan användas för att identifiera dig, förvaras säkert och åtskild från de övriga uppgifterna. Alla uppgifter skyddas enligt bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. Bearbetning av uppgifterna kommer att ske utan att du som enskild person direkt kan identifieras.

Karolinska Institutet är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom studien. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig inom studien och varifrån uppgifterna har inhämtats. Ett utdrag visande detta kan du få kostnadsfritt en gång per kalenderår efter skriftlig undertecknad begäran ställd till Karolinska Institutet (Weimin Ye, MEB, KI, Nobels väg 12 A, 171 77 Stockholm). Skulle någon uppgift vara felaktig har du rätt att få uppgiften rättad, blockerad eller raderad.

Hur får jag information om studiens resultat?

Resultaten från studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och redovisas på gruppnivå, vilket innebär att inga uppgifter kommer att kunna kopplas till dig som person.

Frivillighet

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att det påverkar behandling eller kontroller.

Ansvariga

Studien är ett samarbete mellan Ersta sjukhus och Karolinska Institutet i Stockholm. Vetenskapligt ansvariga forskare är Camilla Cassner Wijkström vid Ersta sjukhus och professor Weimin Ye vid Karolinska Institutet. Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig är Karolinska Institutet.