Värdebaserade ersättningssystem

Gruppen studerar design, implementering och utvärdering av värdebaserade ersättningssystem i hälso- och sjukvården.

Det övergripande målet för varje sjukvårdssystem är att maximera hälsan för sin population med de begränsade medel som finns tillgängliga. I de flesta OECD-länder ökar dock kostnaderna för sjukvård snabbare än BNP, vilket inte är en långsiktigt hållbar utveckling. Denna kostnadsökning kan delvis förklaras med att nya och dyrare behandlingstekniker utvecklas samt att medelåldern och andelen äldre ökat under de senaste decennierna. Samtidigt är variationen inom både kvalitet och kostnader mellan olika länder, regioner och producenter större än inom de flesta andra sektorer. Detta tyder på att det finns stor potential att öka värdeskapandet i sjukvården.

Ett argument som förts fram som möjligt skäl till att sjukvården inte sett samma produktivitets- och kvalitetsutveckling som övriga sektorer är att vårdgivare enligt tradition oftast är organiserade kring medicinska specialiteter och inte kring sjukdomar och behandlingar, samt att ersättning och vinst för behandlingar traditionellt varit baserat på de aktiviteter som varit inkluderade i behandlingen och inte på behandlingsresultat. Detta har inneburit svårigheter för vårdgivare att koordinera och kontinuerligt utveckla sina behandlingsprocesser för att åstadkomma bästa möjliga hälsoutfall med lägsta möjliga resursförbrukning.

Studier har visat att utformningen av ersättningssystem kan ha stor påverkan på hur vården struktureras och utförs. Vår forskargrupp studerar frågor knutna till detta med särskilt fokus på vårdepisodsersättningssystem. I dessa ersättningssystem ersätts vårdgivaren med ett paketpris för hela eller större delen av en hel vårdkedja. Vårdepisodersättningssystem är mer avancerade än andra ersättningssystem och ställer högre krav på beställaren av vård, men forskning har visat att de kan skapa bättre förutsättningar än nuvarande ersättningssystem för att driva värdeutveckling i sjukvårdssystem.

Pågående projekt

  • Utvärdering av vårdepisodersättningssystem för vårdval höft/knä
  • Nationell samverkan för utveckling av vårdepisodersättningssystem

Forskargruppen

Gruppen leds av Isis Amer-Wåhlin och Peter Lindgren.

Utvalda publikationer

Wohlin J, Stahlberg H, Ström O, Borgström F, Garellick G, Brommels M. Uppföljningsrapport vårdval höft- och knäprotesoperationer. 2 mars 2012.

Finansiär

Stockholms läns landsting.