Skip to main content

SOLIID beviljas forskningsmedel från Vinnova

Nya former för att stödja innovativt utvecklingsarbete i stora sjukvårdsorganisationer

De senaste 20-30 åren har hälso- och sjukvården varit i en turbulent utvecklingsfas. Ny medicinsk teknik, digitalisering, kraftigt accelererande vetenskaplig utveckling samt krav på effektivitet och patientens delaktighet har utmanat landsting och regioners förmåga att bedriva vård. För att både utveckla och effektivisera framtidens vård så att den på ett hållbart och välfungerande sätt kan möta multisjuka personer med komplexa behov och en åldrande befolkning har behovet av kontinuerligt och innovativt utvecklingsarbete ökat. Syftet med
projektet är att utveckla, testa och utvärdera organisatoriska former av stöd för innovativt utvecklingsarbete inom och mellan landsting i en blivande storregion i norr som omfattar 54% av Sveriges yta. Fokus ligger på hur man på olika ledningsnivåer och över organisatoriska gränser kan arbeta med innovativ utveckling för att skapa en bättre vård. Inom projektet testas olika typer av forum/kommunikationsarenor vilket inkluderar innehåll och former bl.a. hur man (framgångsrikt) kan använda nätverksformer kring valda utvecklingsteman som
spänner över flera verksamhetsområden och nivåer. Projektet kan bidra med kunskap om strategier, former och arbetssätt som kan underlätta för chefer att engagera och arbeta med medarbetare inom flera verksamheter kring mer omfattande utvecklingsområden och kan bidra till att finna former som kan underlätta ett sådant arbete inom en storregion med långa geografiska avstånd och som i stort karakteriseras av glesbygd.

Projektledare: Monica Nyström
Medsökande: Pamela Mazzocato KI, Elisabet Höög KI/UmU, Anna Westerlund UmU, Rickard Garvare LTU, Karin Zingmark med kollegor, Norrbottens läns landsting, Ulf Andersson med kollegor, Västerbottens läns landsting
Projektperiod: 2016-11-01 – 2018-12-31
Projektanslag: 2 000 000 SEK