Skip to main content

QRC Kvalitetsregistercentrum

Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att registerhållare, beslutsfattare, forskare, läkemedelsindustri och studenter regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg.

QRC Stockholm stödjer kvalitetsregistren regionalt och nationellt i utveckling av bland annat drift, förbättringsarbete, forskningsstöd och resultatanalys som i sin tur ska säkra vårdens kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla innovativa processer i registerarbetet tillsammans med registerhållare och deras organisationer.

Vi arbetar huvudsakligen med registerutveckling, förbättringsarbete, patientsamverkan och forskning. Inom enheten vid institutionen LIME vid Karolinska Institutet bedrivs forskning inom förbättringsarbete och patientrapporterade utfallsmått.

Gruppledare

T.f enheschef QRC Sthlm Kvalitetsregistercentrum

Anknuten

Seher Korkmaz

Enhet: Forskargrupp H Kieler
E-post: Seher.Korkmaz@ki.se

Gruppmedlemmar

Olivia ErnstssonDoktorand, Forskarstuderande

olivia.ernstsson@ki.se

Emelie HeintzAnknuten

emelie.heintz@ki.se

Helena HvitfeldtAnknuten

helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Susanna LagerstenEnhetschef

susanna.lagersten@ki.se

Teresa TaelProjektsamordnare

teresa.tael@ki.se

Helena TjärnbergAdministratör

helena.tjarnberg@ki.se

Projekt

Patientrapporterade utfallsmått (PROMs)

Kvalitetsregisterorganisationen centralt har via samtliga sex registercentrum i samverkan arbetat för att skapa goda förutsättningar rörande användningen av de sedan länge välanvända hälsoenkäterna SF-36 och EQ-5D inom kvalitetsregistren, och för implementering av moderna enkäter i form av itembanker.

För mer information, se QRC Stockholm.

EQ-5D forskningsprogram

Den svenska kvalitetsregisterorganisationen har tecknat ett avtal med EuroQol Foundation (PROMs Program) under åren 2015-2020, vilket möjliggör datainsamling av det patientrapporterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D inom registrens verksamhet. Samtidigt tecknades ett avtal som möjliggör insamling inom Stockholms läns landsting för användning av EQ-5D inom vård och behandling. Programmet möjliggör att insamlad data kan användas i på individ- och gruppnivå för uppföljning och förbättringsarbete.

I samarbetet ingår även ett forskningsprogram som syftar till att studera hur EQ-5D och andra utfallsmått kan bidra till att förbättra underlaget för beslutsfattande.

Kontakt

Anknuten

Emelie Heintz

Enhet: QRC KI
E-post: emelie.heintz@ki.se

QRC Coachingakademi

QRC Coachingakademi erbjuder tjänster för förbättringsarbete genom kurser och utbildningsprogram.

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 hp

Kursen är för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik med stöd av kvalitetsregister och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik. Utbildningen bygger på fyra kärnområden: förbättringskunskap, coaching och förändringspsykologi, kvalitetsregister och mätningar samt patientsamverkan.

För mer information, se Förbättringscoach 15 hp

Användning av register i klinisk forskning

QRC Stockholm arrangerar tillsammans med KI Södersjukhuset och KI Danderyds sjukhus utbildningen ”Användning av register i klinisk forskning”. Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Forskningsstöd

QRC Stockholm finansieras och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister. Vinnvård finansierar Emelie Heintz postdoktjänst på halvtid under perioden 2016-2019.

Samarbeten

EuroQol Foundation

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering, LIME, Karolinska Institutet

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA), Linköpings universitet

Artiklar

Short-term Resource Utilization and Cost-Effectiveness of Comprehensive Geriatric Assessment in Acute Hospital Care for Severely Frail Elderly Patients.
Ekerstad N, Karlson B, Andersson D, Husberg M, Carlsson P, Heintz E, et al
J Am Med Dir Assoc 2018 Oct;19(10):871-878.e2

29304784

28031704

28451688

27803364

30288416

29757320

27370543

23360809

Rapporter

Värderingssystem för EQ-5D-5L, Raport 2018-04-12