Skip to main content

Produktivitet, effektivitet och utfall i hälso- och sjukvården i Sverige

Behovet och efterfrågan på hälso- och sjukvård fortsätter att öka. Det är därför en stor press på regeringen att de knappa resurserna som finns tillgängliga används på bästa möjliga sätt för att vården ska fungera så bra som möjligt. Eftersom marknaden för hälso- och sjukvård i huvudsak organiseras utan marknadspriser och konkurrens är det dock svårt att veta hur hälso- och sjukvården faktiskt presterar. I det här projektet kommer därför hälso- och sjukvårdens prestationer med fokus på produktivitet, effektivitet och utfall att studeras. Med hjälp av metoderna som används kan beslutsfattare och vårdgivare erbjudas insyn i utvecklingen av produktivitet, effektivitet samt utfall och därigenom var förbättringar kan åstadkommas.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med det här projektet är att studera hur produktivitet, effektivitet och utfall i hälso- och sjukvården kan förbättras med hjälp av benchmarking som instrument. Centrala forskningsfrågor är:

  • Hur har produktivitet, effektivitet och utfall i hälso- och sjukvården utvecklats över tid för olika delsektorer?
  • Vad har reformer inom hälso- och sjukvården för effekt på produktivitet, effektivitet och utfall?
  • Hur ser förhållandet ut mellan kostnader och utfall inom hälso- och sjukvården?
  • Vilka faktorer förklarar variationer i kostnader, produktivitet, effektivitet och utfall?
  • Hur kan de metoder som används för utvärdering av produktivitet och effektivitet utvecklas för att även inkludera utfall?

Resultat i korthet

Det finns för närvarande inga resultat av det här projektet.

Fortsatt arbete

Det här är ett pågående projekt som beräknas avslutas under 2019.

Kontaktperson

Forskarstuderande

Fanny Goude

Telefon: 072-579 53 68
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: fanny.goude@ki.se