PROCOME

This page in English

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Förbättringsprojekten som studeras har sinsemellan olika mål och olika innehåll. Bland annat studeras kompetensutvecklingsprogram för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, innovativa samverkansmodeller mellan kommuner och landsting, integrationen av hälsopromotion med lean, teamarbete inom akutsjukvård, träning på arbetstid bland tandvårdspersonal, förbättrad säkerhetskultur genom ledarutveckling och webbaserade program riktade till medarbetare och chefer. Ofta studeras hur förändringarna påverkar så väl medarbetare och produktivitet som kvalitet.

De till synes olika forskningsprojekten har några gemensamma linjer. En huvudlinje i forskningen är att kombinera kunskap om processen för förändringen med innehållet i förändringen för att förstå effekter. Det finns alltså en stark betoning på implementeringsaspekter, det vill säga hur man gör för att åstadkomma förbättringar eller får interventioner att införas i praktiken. Vidare är en huvudlinje att vi undersöker hur olika organisatoriska förbättringsprojekt påverkar såväl medarbetarnas arbetssituation och arbetsrelaterade hälsa som organisationens konkurrenskraft. Vi kopplar förändringar i personalens upplevelse av arbetssituationen till social påverkan - alltså vad dessa förändringar får för effekter för kunder, patienter, brukare etc.

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Forskare

Anne Richter

Enhet: MMC/PROCOME
E-post: anne.richter@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

Hanna AugustssonAnknuten
Rebecca BengtssonAnknuten
David BergmanForskare
Anna BergströmAnknuten
Annika BäckDoktorand
Mandus FrykmanPostdoc
Dan HassonAnknuten
Sara IngvarssonDoktorand, Forskarstuderande
Sara KorlénDoktorand
Caroline LornuddPostdoc
Rebecca MossonAnknuten
Margit NeherPostdoc
Kristina PalmForskare
Anne RichterForskare
Marta RoczniewskaPostdoc
Christer SandahlProfessor, senior
Ulrica von Thiele SchwarzForskare
Helena StrehlenertAnknuten
Teresa SöderhjelmAdjunkt
Anton TollinAnknuten
Håkan UvhagenForskarstuderande
Karin VillaumeForskningssamordnare
Mia von KnorringForskare

Utvalda publikationer

26642783

22436121

22193115

Resultaten visar att det kan vara möjligt att använda arbetstid för träning eller andra hälsopromotiva åtgärder och ändå uppnå samma (eller högre) produktionsnivåer.

22128279

21569570

22085585

21845986

20815872

20150531

Finansiärer

Nuvarande huvudfinansiärer för Procome forskning är Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS)

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

AFA- försäkring

Karolinska Institutets styrelse för forskarutbildning (KID medel)

Sveriges Kommuner och Landsting.

Samarbeten

Procome har betydande nationellt och internationellt samarbete som illustreras i figuren nedan.

Procome samarbetar också med Enheten för Implementering och Utvärdering vid Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Enheten har som mål att erbjuda vetenskapligt grundad information, stöd och verktyg om implementering till de regionala vård- och omsorgschefer och medarbetare. Flera av medlemmarna i Procome gruppen arbetar också deltid på enheten Folkhälsoguiden.

Pedagogisk verksamhet

Gruppens pedagogiska kompetensområden är implementering, förändringsarbete, ledarskap, utvärderingsmetodik och kvantitativa metoder. Gruppens medlemmar medverkar i olika kursverksamheter framförallt vid MMC, KI (föreläsningar, ledning av grupparbete, examination).

Följ oss på

Medical management