Skip to main content

PROCOME

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Förbättringsprojekten som studeras har sinsemellan olika mål och olika innehåll. Bland annat studeras kompetensutvecklingsprogram för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, innovativa samverkansmodeller mellan kommuner och landsting, integrationen av hälsopromotion med lean, teamarbete inom akutsjukvård, träning på arbetstid bland tandvårdspersonal, förbättrad säkerhetskultur genom ledarutveckling och webbaserade program riktade till medarbetare och chefer. Ofta studeras hur förändringarna påverkar så väl medarbetare och produktivitet som kvalitet.

De till synes olika forskningsprojekten har några gemensamma linjer. En huvudlinje i forskningen är att kombinera kunskap om processen för förändringen med innehållet i förändringen för att förstå effekter. Det finns alltså en stark betoning på implementeringsaspekter, det vill säga hur man gör för att åstadkomma förbättringar eller får interventioner att införas i praktiken. Vidare är en huvudlinje att vi undersöker hur olika organisatoriska förbättringsprojekt påverkar såväl medarbetarnas arbetssituation och arbetsrelaterade hälsa som organisationens konkurrenskraft. Vi kopplar förändringar i personalens upplevelse av arbetssituationen till social påverkan - alltså vad dessa förändringar får för effekter för kunder, patienter, brukare etc.

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Anne Richter

Forskare

Gruppmedlemmar PROCOME

Utvalda publikationer

Evidence-informed policy formulation and implementation: a comparative case study of two national policies for improving health and social care in Sweden.
Strehlenert H, Richter-Sundberg L, Nyström ME, Hasson H
Implement Sci 2015 Dec;10():169

Fidelity and moderating factors in complex interventions: a case study of a continuum of care program for frail elderly people in health and social care.
Hasson H, Blomberg S, Dunér A
Implement Sci 2012 Mar;7():23

Implementation of an organizational-level intervention on the psychosocial environment of work: comparison of managers' and employees' views.
Hasson H, Gilbert-Ouimet M, Baril-Gingras G, Brisson C, Vézina M, Bourbonnais R, et al
J. Occup. Environ. Med. 2012 Jan;54(1):85-91

Resultaten visar att det kan vara möjligt att använda arbetstid för träning eller andra hälsopromotiva åtgärder och ändå uppnå samma (eller högre) produktionsnivåer.

Implementing a continuum of care model for older people-results from a Swedish case study.
Dunér A, Blomberg S, Hasson H
Int J Integr Care 2011 Oct;11():e136

Design of a randomized controlled study of a multi-professional and multidimensional intervention targeting frail elderly people.
Wilhelmson K, Duner A, Eklund K, Gosman-Hedström G, Blomberg S, Hasson H, et al
BMC Geriatr 2011 May;11():24

Team behaviors in emergency care: a qualitative study using behavior analysis of what makes team work.
Mazzocato P, Forsberg HH, Schwarz Uv
Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2011 Nov;19():70

Barriers in implementation of evidence-based practice: Supported employment in Swedish context.
Hasson H, Andersson M, Bejerholm U
J Health Organ Manag 2011 ;25(3):332-45

Systematic evaluation of implementation fidelity of complex interventions in health and social care.
Hasson H
Implement Sci 2010 Sep;5():67

Factors associated with high use of a workplace web-based stress management program in a randomized controlled intervention study.
Hasson H, Brown C, Hasson D
Health Educ Res 2010 Aug;25(4):596-607

Finansiärer

Nuvarande huvudfinansierär:

  • Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS)
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • AFA- försäkring
  • Karolinska Institutets styrelse för forskarutbildning (KID medel)
  • Sveriges Kommuner och Landsting
Illustration and map over PROCOME collaborations worldwide
PROCOME's national and international collaborations.

Samarbeten

Procome har betydande nationellt och internationellt samarbete.

Procome samarbetar också med Enheten för Implementering och Utvärdering vid Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Enheten har som mål att erbjuda vetenskapligt grundad information, stöd och verktyg om implementering till de regionala vård- och omsorgschefer och medarbetare. Flera av medlemmarna i Procome gruppen arbetar också deltid på enheten Folkhälsoguiden.

Pedagogisk verksamhet

Gruppens pedagogiska kompetensområden är implementering, förändringsarbete, ledarskap, utvärderingsmetodik och kvantitativa metoder. Gruppens medlemmar medverkar i olika kursverksamheter framförallt vid MMC, KI (föreläsningar, ledning av grupparbete, examination).