Pedagogisk verksamhet vid UME

This page in English

UME arbetar för att stödja utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt till universitetets utbildningsuppdrag genom Scholarship of Medical Education, en modell som har arbetats fram vid CME under 2008-2009.

Detta sker dels genom konsultationer, där pedagogiska utvecklare vid UME anlitas att samarbeta med en specifik institution eller ett specifikt utbildningsprogram, t. ex. genom att delta i utveckling av examinationsformer eller deltagande i pedagogisk utvecklingskommittéer, dels genom riktade utbildningsinsatser och workshops. Dessutom erbjuder UME workshops kring områden som är specifikt angelägna, såsom workshops kring att skapa bedömningskriterier, eller utforma en pedagogisk grundidé vid ett utbildningsprogram. Även seminarieserier riktad till specifika grupper kan förekomma.

UME får ofta direkt i uppdrag från KI:s utbildningsstyrelse att ingå i olika kvalitetssäkrings och kvalitetsutvecklingsprojekt. Ett exempel på ett sådant är utformningen av och förslag på implementering av en ny pedagogisk meritportfölj på KI.

Pedagogiskt stöd

Som pedagogiska utvecklare är vi involverade i en stor mängd projekt som fokuserar på bl.a. kurs- och programutveckling, examination och utvärdering, undervisningsformer. UME erbjuder konsultation i olika former. Följande fyra scenarier är förslag på när du kan kontakta UME för konsultation.

 1. På programnämndsnivå eller i en arbetsgrupp. Frågor med pedagogisk karaktär kommer ständigt upp och ni har kanske någon specifik fråga eller något specifikt område som ni vill få belyst med hjälp av en pedagogisk konsultation. Kontakta oss, så kan vi närvara vid ett eller flera möten.
 2. Inom ett kollegium på en institution eller inom ett program. En specifik fråga har dykt upp, t. ex. om hur man kan utveckla de existerande examinationsformerna, hur kollegiet kan arbeta med peer learning eller återkoppling. Kontakta oss, så kan vi special-designa en workshop på en tid som passar er.
 3. Ni vill dra ihop en stor grupp lärare, och kanske även studenter, och veta mer om vad man vet idag inom ett specifikt område, t ex om hur studenters lärande kan påverkas, om klinisk handledning eller om virtuella patienter i utbildningen. Kontakta oss, så kan vi ordna en föreläsning.
 4. Välj ett tema eller önska ett tema utifrån ert behov. Avsätt 2-3 timmar/tema. Samla 5-8 kollegor per tillfälle alternativt fler för en workshop. Kontakta oss för överenskommelse.

Teman:

 • Kursvärderingar
 • Utveckla era examinationsformer i relation till lärandemålen
 • Skapa bedömningskriterier
 • Kommunicera forskningsresultat
 • Aktivera studenter i stora grupper
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Portfolioteknik
 • Interprofessionellt lärande
 • Skriva pedagogisk meritportfölj
 • Skapa och driva pedagogiska projekt
 • Ansöka om pedagogiska projektmedel
 • Virtuella patienter i undervisningen
 • Peer learning
 • Praktiskt lärande
 • Handledning av arbeten på olika nivåer
 • Integrering av basvetenskap och klinik

För mer information ang ungefärlig kostnad för dessa tre, se bifogad pdf.

Är du intresserad? Kontakta:

Adjunkt

Lars Uhlin

Telefon: 08-524 838 07
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: lars.uhlin@ki.se

Medicinsk pedagogiska guider och rapporter

Enheten för medicinsk pedagogik (UME) har utformat guider som ett stöd när lärandemål ska formuleras och när kurser ska planeras utifrån de uppsatta målen.

Medicinsk pedagogiska guiderna och rapporterna kan laddas ner från utbildningsportalen

Länkar

Pedagogik