Skip to main content

Om MMC

MMC fokuserar på ledning, organisation, ledarskap och innovation

Hur kan kunskap, kompetens och resurser bäst utnyttjas för att förbättra människors hälsa?

MMC studerar hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Särskild uppmärksamhet ägnas hur medicinsk kunskaps- och teknologiutveckling kan tillämpas i hälso- och sjukvården för effektivare resursutnyttjande, högre kvalitet och för att bättre möta behov hos patienter och sjukvårdens andra intressenter.

Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med myndigheter, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och patientföreträdare samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner inom medicin och vård, och fungerar som kunskapsförmedlare och forskningsanknutet stöd för förändrings- och utvecklingsarbete. Vår ambition är att utveckla ny kunskap genom växelverkan med våra samarbetspartners och fruktbara möten mellan teori och praktik.