NASP

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) blev en del av LIME 2011, men dess historia är långt äldre än så. Redan 1977 väckte NASPs anmoder är Ruth Ettlinger, en motion inom Stockholms läns landsting om förebyggande åtgärder mot självmord och självmordsförsök.

Ruth Ettlinger var docent i psykiatri och i självmordsprevention och en förgrundsgestalt för det självmordspreventiva arbetet inom och utanför psykiatrin. Hon var med och byggde upp den första självmordspreventiva forskningen i Sverige och att starta den internationella organisationen för självmordsprevention, sedermera International Association for Suicide Prevention (IASP) (länk).

Sedan dess är NASP Stockholms läns landstings- och sedan 1995 även statens expertorgan för suicidprevention.

Ruths motion väckte intresse inte enbart på det lokala planet, utan även i Sveriges Riksdag. På initiativ av riksdagens socialutskott och efter riksdagens beslut grundades genom ett avtal 1994 med Stockholms läns landsting och IPM - Institutet för Psykosocial Medicin (numera Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet) ett Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Sedan dess är NASP Stockholms läns landstings- och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten är dessutom ett WHO samarbetscenter som utifrån Helsingforsdeklarationen om psykisk hälsa i Europa arbetar med suicidprevention, dels tillsammans med det europeiska regionala WHO-kontoret i Köpenhamn, dels med centralkontoret i Génève beträffande självmordsprevention på fem kontinenter. NASP tillhör Karolinska Institutet sedan 2007.

Läs mer om NASP!