NASP

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) blev en del av LIME 2011, men dess historia är långt äldre än så. Redan 1977 väckte NASP:s anmoder är Ruth Ettlinger, en motion inom Stockholms läns landsting om förebyggande åtgärder mot självmord och självmordsförsök.

Ruth Ettlinger var docent i psykiatri och i självmordsprevention och en förgrundsgestalt för det självmordspreventiva arbetet inom och utanför psykiatrin. Hon var med och byggde upp den första självmordspreventiva forskningen i Sverige och att starta den internationella organisationen för självmordsprevention, sedermera International Association for Suicide Prevention (IASP) (länk).

Sedan dess är NASP Stockholms läns landstings- och sedan 1995 även statens expertorgan för suicidprevention.

Ruths motion väckte intresse inte enbart på det lokala planet, utan även i Sveriges Riksdag. På initiativ av riksdagens socialutskott och efter riksdagens beslut grundades genom ett avtal 1994 med Stockholms läns landsting och IPM - Institutet för Psykosocial Medicin (numera Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet) ett Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Sedan dess är NASP Stockholms läns landstings- och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten är dessutom ett WHO samarbetscenter som utifrån Helsingforsdeklarationen om psykisk hälsa i Europa arbetar med suicidprevention, dels tillsammans med det europeiska regionala WHO-kontoret i Köpenhamn, dels med centralkontoret i Génève beträffande självmordsprevention på fem kontinenter. NASP tillhör Karolinska Institutet sedan 2007.

Läs mer om NASP!