MMC fokuserar

- ett projekt som syftar till att lyfta fram intressanta publikationer från Medical Management Centre.

Nr 1 - Tema Ledarskap

I det första avsnitt av serien MMC fokuserar har vi valt att lyfta fram två intresseväckande rapporter som gränsar till varandra och som erbjuder två olika ingångar till området ledarskap och chefsroll. Nyströms rapport är en gedigen sammanställning av olika aspekter på chefsrollen och dess miljö/kontext i politiskt styrda organisationer. Aspekterna fördelar sig på sex olika områden med start i rekrytering av chefer och det är också här som rapporten som Sjöberg med flera har skrivit tar sin utgångspunkt. Övriga områden som tas upp i Nyströms rapport är chefsrollens förutsättningar, chefers kompetensutveckling, olika typer av chefsstöd, belöningssystem, hälsofrämjande ledarskap samt genus och mångfald där alla områden knyts till aktuell forskning. Rapporten innehåller diskussionsfrågor och kan med fördel användas vid ledarskaps- och organisationsutveckling.

Sjöbergs rapport öppnar för nya spännande forskningsfrågor, då den visar på samband mellan personlighetsdrag och chefers ledarskapsbeteende, som tidigare forskning inte kunnat påvisa. Rapporten kan också vara ett första steg i utvecklingen av ett verktyg för att underlätta rekrytering av ledare med förmåga att skapa ett väl fungerande arbetsklimat.

Utöver dessa två spännande rapporter kan vi rekommendera att ta del av nedanstående länkar till annat läsvärt material publicerat av MMC inom området ledarskap. Övriga publikationer samt böcker från MMC återfinns under Publikationer.

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer - Utmaningar, hantering och utvecklingsmöjligheter

Monica Nyström

Sambandet mellan ett personlighetstest och 360-gradersbedömningar av chefer i hälso- och sjukvården

Lennart Sjöberg, David Bergman, Caroline Lornudd och Christer Sandahl

 

Nr 2 - Tema Förändringsarbete

Den andra omgången av MMC fokuserar lyfter fram intressanta publikationer på temat Förändringar - hur sker de? Här lyfts fem studierapporter fram (1-5, se nedan) som beskriver och analyserar förändringsarbete i olika skeden och på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, allt från en övergripande organisatorisk nivå (4) till dagliga arbetsrutiner (5). Alla studierna är processutvärderingar - antingen av befintliga processer i behov av förbättring (3,5) eller av pågående eller genomfört förändringsarbete (1,2,4). En av studierna illustrerar, hur förändringar i en del av systemet (processer på olika nivåer) leder till förändringar i andra delar, och hur detta påverkar exempelvis arbetsmiljö och patientsäkerhet, vilket visar på behovet av pilottestning (1). En annan studie pekar på behovet av samordning av de utvecklingsansatser som pågår inom organisationen för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt (2). Rapporterna från dessa studier pekar också på nödvändigheten av att medarbetarna är ägare av förändringsmålet och att de önskar, eller åtminstone, accepterar förändringen (1,2,4). Ett förändringsarbete behöver också stöttas på annat sätt, bl a genom att så långt möjligt skyddas mot förändringar i grundläggande spelregler (4).

Utöver dessa fem högintressanta rapporter kan vi rekommendera annat läsvärt material publicerat av MMC inom området förändringar - "change management" som nås via nedanstående länkar. Övriga publikationer samt böcker från MMC återfinns under Publikationer.

1) Processutvärdering av omställningsarbetet vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Johan Hansson, Therese Kardakis, Mats Brommels

2) Processutvärdering av ledningsutveckling vid Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Hansson, Helena Strehlenert, Mats Brommels

3) Hur påverkas vårdpersonal av att vara inblandad i en händelse där patienten kommer till skada?

Susanne Ullström, Magna Andreen Sachs, John Øvretveit

4) Från två till tiohundra - Utvärdering av Norrtäljeprojektets genomföring, effekter och ekonomiska utfall

MMC

5) Kartläggning av rutiner för journalföring vid onkologkliniken Karolinska Universitetsjukhuset

Charlotte Klinga, Johan Hansson, Magna Andreen Sachs