Medicinsk pedagogik - några nyckelpersoner

Text av Gunnar Höglund

Medicinsk pedagogik- några nyckelpersoner

På 1960-talet uppkom krav på pedagogiska förbättringar vid de akademiska lärosätena. Kraven kom från politisk debatt och inifrån lärosätena. KI var ganska snabbt att svara på kritiken. Genombrottet kom under 1970-talet. Utbildningsnämnden för läkar­utbildning hade 1971-1977 en avdelning för pedagogiska frågor (med Gunnar Höglund som ordförande). År 1972 inrättade Konsistoriet vid KI en första version av LIME, nämligen Nämnden och Avdelningen för pedagogisk utveckling, som båda bildades år 1972. Ordförande i Nämnden var (KIs sedermera rektor) Bengt Pernow och därefter Jan Ekholm och Gunnar Höglund. De var alla lärare vid KI. Jan och Gunnar hade sedan flera år i olika nämnder och arbetsgrupper arbetat för pedagogiska förbättringar vid institutet. Gunnar hade dessutom utbildning i pedagogik. Till Avdelningen knöts två yrkespedagoger, Dick Mårtenson och Hans Hindbeck.

År 1972 inrättade Konsistoriet vid KI en första version av LIME

År 1977 tillsatte KIs rektor Bengt Pernow och Läkarlinjenämndens ordförande Arne Ljungqvist en översyn av hela läkarutbildningen. Denna inledde arbetet med studie­planereformer, som genomfördes år 1984 (under ledning av Folke Sjöqvist) och 1994 (Kerstin Hagenfeldt).

Dick, Gunnar, Hans och Jan arbetade tillsammans med varierande intensitet med pedagogiskt utvecklingsarbete tills Dick dog år 2000. År 1984 när Institutionen för medicinsk undervisning (IMU) bildades - med insats av bland annat Läkarlinje­nämndens ordförande Folke Sjöqvist - blev Jan Ekholm institutionens förste prefekt. Efterföljare var Ulf Friberg och Kerstin Hagenfeldt, som alla skötte dessa uppdrag vid sidan av sitt ordinarie arbete. Prefekter för de olika senare och allt större versionerna av institutionen var Rolf Bergin, Uno Fors och Mats Brommels. Gunnar Höglund var ställ­företrädande prefekt från institutionens bildande fram till ombildningen år 1993. Efter sin pensionering 1996 fortsatte Gunnar att under några år vara aktiv i kurser med mera. År 2001 instiftade han och hans fru, docent Anna-Stina Malmborg, i nära samråd med institutet, Karolinska Institutets Pris för Forskning i Medicinsk Pedagogik.

Arbetet inom Nämnden och Avdelningen och därefter institutionen beskrivs i en bok, som utgavs i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum: Kerstin Hagenfeldt, red., Utbildning vid Karolinska Institutet, del 1, ”Strategier”; sid. 1-67, Karolinska Institutet University Press, 2010.