Ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling (LEAD)

This page in English

Forskargruppen LEAD (Leadership, evaluation and organisational development) studerar ledning och styrning av hälso- och sjukvård på olika organisatoriska nivåer samt studerar och utvärderar nationella satsningar och lokala utvecklings- och förbättringsarbeten i nära samarbete med vårdens aktörer.

Forskningen syftar till att genom teori- och metodutveckling bidra till ökad kunskap om betydelsen av ledning och styrning för vårdkvalitet, arbetsmiljö och resursutnyttjande. Forskningen genomsyrar den utbildning vi ger på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå.

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Forskare

Kristina Palm

Telefon: 08-524 836 71
Enhet: MMC/LEAD
E-post: kristina.palm@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

David BergmanForskare
Helena GustafssonDoktorand
Charlotte KlingaDoktorand
Caroline LornuddForskningssamordnare
Hannele MoisioUniversitetsadjunkt
Kristina PalmForskare
Christer SandahlProfessor, senior
Teresa SöderhjelmDoktorand, Forskarstuderande
Håkan UvhagenDoktorand
Mia von KnorringForskare

Projekt

 • Effekter av ledarskapsutveckling inom hälso- och sjukvård
 • Interventioner för att förbättra kommunikation och interprofessionellt samarbete inom hälso- och sjukvård
 • Backstagegrupper för första linjens chefer
 • Backstagegrupper för post-docs och doktorander
 • Chefssjuksköterskans roll
 • Lean, teamwork och stress
 • Inomorganisatoriskt samarbete i socialtjänsten
 • Chefers ledarskap inom hälso- och sjukvården samt chefers personlighetsdrag
 • Fokuserad gruppterapi som behandlingsmetod inom primärvård, företagshälsovård och psykiatri
 • Organisatoriska aspekter av primärvårdens psykologiska behandlingar av depressioner
 • Design och utvärdering av handlingsplan för stöd till hälso- och sjukvårdspersonal involverade i patientskador
 • Processutvärdering av en storskalig ledningsutvecklingssatsning på ett svenskt universitetssjukhus
 • Utövande av ledarskap på högsta ledningsnivå inom hälso- och sjukvård
 • Utveckling av akademiskt ledarskap
 • Projekt som arbetsplats för projektledare
 • Informations- och kommunikationsteknologins påverkan på chefers arbetssituation
 • Effekter av en webbaserad intervention för organisationsbaserad hälsopromotion, stresshantering och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Läkares teamarbete
 • Organisationsutveckling och arbetsmiljö i universitetsvärlden
 • Jämförande studie av ledarskapsutbildningarna Utvecklande ledarskap (UL) och Utveckling av ledarskap och grupp (UGL)
 • Sekundärprevention av stressrelaterad ohälsa
 • Den yttre miljöns betydelse för hälsa och kreativitet
 • Studier av introduktion av ”akademiska vårdcentraler” inom SLL
 • Studier av samverkansmodeller för kommunal och landstingsdriven psykiatri
 • Uppföljning av den nationella satsningen på utveckling av kvalitetsregistren
 • Studier av ”Lean and Agile” – logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg
 • Studier av teamsamverkan inom palliativ vård
 • Samverkan mellan skola, kommun och landsting och professionellas uppfattning om vad som påverkar i samverkan kring barn och ungdom med behov av psykosocialt stöd
 • Är teamarbetet nyckeln till en bättre arbetsmiljö för läkare i hälso- och sjukvården?

Samarbetspartners

 • Professor Marcus Lindahl vid institutionen för teknikvetenskaperna vid Uppsala Universitet i forskning om projekt som arbetsplats.
 • Agneta Planander, ek.dr., vid Service Management vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg, i forskning om informations- och kommunikationsteknologins påverkan på chefers arbetssituation.
 • Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz, PROCOME, KI i nom ramen för förändrings- och implementeringsforskning. Ulrica är också huvud- och bihandledare till några av LEADs doktorander. Klara Bolander-Laksov, UME, KI och lektor vid Stockholms Universitet
 • Susanne Tafvelin, Umeå Universitet, är bihandledare till Karin Villaume.
 • Marianne Döös och Magnus Sverke från Stockholms Universitet, Mats Tyrstrup från Handelshögskolan, Mats Ericsson från KTH genom Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium som anordnar seminarier om ledarskap samt en doktorandkurs i ledarskapsforskning. I doktorandkursen samarbetar vi dessutom med Sophie Linghag, Karlstads Universitet och KTH, Lucia Crevani, Mälardalens Högskola och Professor Gerry Larsson, Försvarshögskolan.
 • Organisationer: SLSO, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Ericsson, Sandvik, Elekta, Scania, Akademibokhandeln, Malmö Aviation, Helsingborgs Dagblad. 
 • Docent Dan Hasson på stressforskningsinstitutet, Stockholm.
 • Professor Gerry Larsson och medarbetare, Försvarshögskolan
 • Professor Per Odenrick och medarbetare, Lunds tekniska högskola
 • Professor Erik Skärbäck, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
 • Seniorprofessorerna Marie Åsberg och Åke Nygren, KI DS

Publikationer i urval

Agile, a guiding principle for health care improvement?
Tolf S, Nyström M, Tishelman C, Brommels M, Hansson J
Int J Health Care Qual Assur 2015 ;28(5):468-93

Implementation of evidence-based rehabilitation for non-specific back pain and common mental health problems: a process evaluation of a nationwide initiative.
Brämberg E, Klinga C, Jensen I, Busch H, Bergström G, Brommels M, et al
BMC Health Serv Res 2015 Feb;15():79

The mediating role of demand and control in the relationship between leadership behaviour and employee distress: a cross-sectional study.
Lornudd C, Tafvelin S, von Thiele Schwarz U, Bergman D
Int J Nurs Stud 2015 Feb;52(2):543-54

What do we think about them and what do they think about us? Social representations of interprofessional and interorganizational collaboration in the welfare sector.
Widmark C, Sandahl C, Piuva K, Bergman D
J Interprof Care 2016 ;30(1):50-5

The effects of dialogue groups on physicians' work environment: A matter of gender?
Bergman D, Liljefors I, Palm K
Work 2015 ;52(2):407-17

Employee perceptions of managers' leadership over time.
Palm K, Ullström S, Sandahl C, Bergman D
Leadersh Health Serv (Bradf Engl) 2015 ;28(4):266-80

Social capital among healthcare professionals: A prospective study of its importance for job satisfaction, work engagement and engagement in clinical improvements.
Strömgren M, Eriksson A, Bergman D, Dellve L
Int J Nurs Stud 2016 Jan;53():116-25

How Visual Management for Continuous Improvement Might Guide and Affect Hospital Staff: A Case Study.
Ulhassan W, von Thiele Schwarz U, Westerlund H, Sandahl C, Thor J
Qual Manag Health Care ;24(4):222-8

A project as a workplace: Observations from project managers in four R&D and project-intensive companies. Palm K, Lindahl M. International Journal of Project Management, 33(4), 828-838.

The Verbal Expression of Compassion in an Academic Setting. Söderhjelm T. Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University (2014)

Collective leadership as a management arrangement of integrated health and social care. Klinga C, Hansson J, Hasson H, Andreen-Sachs M. International Journal on Integrated Care, Vol 15, Annual Conference Supplement (2015)

Governance and Professions, in The Routledge Companion to the Professions and Professionalism, edited by Dent M, Bourgeault I, Denis J-L, Kuhlmann E. Kuhlmann E, Agartan T, von Knorring M. Routledge

Finansiärer och forskningsanslag

AFA försäkring, Vinnova och Vinnvård.

AFA försäkring: "Vägar till hållbart digitalt arbetsliv", 4,7 MSEK, 2017-2019, projektledare Kristina Palm.

Länkar

Hållbar utvecklingHälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsorganisationInterventionsforskningLedningMedical management