Skip to main content

Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education

Välkommen att ta del av e-journalen Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education. Syftet med tidskriften är att ta tillvara och sprida de erfarenheter och lärdomar som lärare vid Karolinska Institutet har fått genom pedagogiska projekt som de har drivit.

Tidskriften är ett led i att uppfylla KI:s vision om att bli ett ledande universitet när det gäller utbildning. Undervisningens status och värde blir genom denna publikation synligt och undervisningserfarenheter kan användas av andra lärare och spridas inom och utanför KI.

Artiklarna har arbetats fram efter den modell för Scholarship in Teaching and Learning, SoTL som Enheten för Medicinsk Pedagogik, UME, KI, har utvecklat.

Denna tidskrift är för närvarande vilande.

Upplagor

Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education Vol 1

Om innehållet i Vol 1:

Det är sex pedagogiska utvecklingsprojekt som presenteras i den här första upplagan. Ytterligare ett antal pedagogiska utvecklingsprojekt har skrivits inom projektet. Författarna till de artiklarna har valt att i första hand försöka publicera sitt arbete i en internationell tidskrift.

Pedagogiska utvecklare vid UME har varit handledare i skrivarbetet och kollegerna i författar-gruppen har engagerats i peer-granskning av varandras texter. Artiklarna har också granskats av två externa bedömare som arbetar med pedagogisk utveckling.

Texterna har nu vuxit fram till en form som gör det möjligt för andra lärare inom KI, men också nationellt och eventuellt internationellt, att ta del av deras tänkande, se hur det länkar till existerande kunskap inom ämnet, vilka frågor de har ställt sig, hur de utvärderade de förändringar som genomdrevs, samt deras idéer för hur andra skulle kunna lära sig av det de har lärt sig.

Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education Vol 2

Om innehållet i Vol 2:

I detta nummer publiceras tre artiklar:

  • Lena Engqvist Boman skriver om erfarenheterna av att arbeta med interprofessionell utbildning inom högskolepedagogiska kurser för lärare vid KI.
  • Veronica Lindström ställer sig frågan; Hur kan en integration mellan teori och praxis skapa motivation och förutsättning för ett meningsfullt lärande hos specialistsjuksköterskestudenten? Lindströms artikel utgår ifrån en kurs i vetenskapsteori och metod för sjuksköterskor.
  • Ann-Kristin Sandberg skriver om Learning Partnerships och undersöker hur denna metod för kompetensutveckling kan leda till både personlig och professionell utveckling.

De tre artiklarna är skrivna med utgångspunkt att lärarna ville undersöka och utveckla sin praktik.

Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education Vol 3

Om innehållet i Vol 3:

Detta nummer tillägnas helt och hållet Återkoppling och är resultat av en kurs som givits vid Enheten för Medicinsk Pedagogik, UME, LIME. Alla författare har deltagit i kursen och delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring återkoppling.