NyheterForskning

IntegrIT beviljat

Publicerat 2014-08-27 14:40. Uppdaterat 2015-03-27 09:50

Vinnova har beviljat det CfA initierade projektet IntegrIT. Experter från olika branscher kommer tillsammans att utveckla ett effektivare system för insamling och bearbetning av data till kliniska studier.

Svenska forskare har länge uttryckt ett starkt behov av förbättrade rutiner för patientrekrytering till kliniska forskningsprojekt och ett effektivare system för insamling och bearbetning av data. Målet med IntegrIT är att utveckla en infrastruktur för patientnära klinisk forskning som integrerar datainsamling från patientjournaler, forskningsmallar och patienters egenrapportering. Syftet är att främja klinisk forskning i den reguljära vården samtidigt som man minskar administrativ tid för både forskare och patienter.

IntegrIT blir således ett viktigt komplement till 4D-projektet (fyra diagnoser), som initierats gemensamt av KI och SLL för att skapa bättre förutsättningar för klinisk forskning. Här har vi valt de inflammatoriska luftvägssjukdomarna astma/rinit/KOL som modellområde, då de är ett ökande folkhälsoproblem och orsakar mycket stora samhällskostnader. Projektet IntegrIT är ett samarbetsprojekt med flera parter inom akademi, sjukvård och näringslivet och har beviljats stöd inom Vinnovas projekt Utmaningsdriven Innovation och befinner sig just nu i initieringsfasen.

Hälsoinformatik