I som i informatik

Centrum för hälsoinformatik (HIC) bildades inom LIME i september 2008. Till skillnad från etiken och pedagogiken kom hälsoinformatiken till genom en uttrycklig vilja till gemensam satsning av KI och Stockholms läns landsting, SLL.

Redan 2005 beslutades det om att inrätta ett centrum för hälsoinformaik. Man hade då utrett frågan och konstaterat området som ett strategiskt viktigt område inom både KI och SLL, men att det krävdes en kraftsamling för att skapa förbättrad vetenskaplig förankring. I avtalet som upprättades står att läsa att behovet inom SLL av ”att kunna leverera uppföljningsbara och kvalitetssäkrade data från hälso- och sjukvårdens informationssystem accentuerats” och man ville samordna utvecklingen av dessa informationssystem tillsammans med KI.

Uno Fors, som var prefekt på LIME 2002-2010, var en stark förespråkare och drev frågan om implementering av informatiken på universitetet.

Förutom samarbetet beslutade KI, i december 2005, dessutom att utlysa och finansiera en strategisk professur inom området hälsoinformatik. Men informatiken var inget nytt på KI. Uno Fors, som var prefekt på LIME 2002-2010, var en stark förespråkare och drev frågan om implementering av informatiken på universitetet. Detsamma gällde Professor Staffan Lindblad, som med en gedigen bakgrund inom informatiken inte minst genom sitt arbete inom reumatologin där han hade byggt upp hela registerverksamheten. Det var han som fick uppgiften att starta upp HIC i väntan på att professuren tillsattes.

Under det året som Staffan Lindblad ledde arbetet (2007-2008) fanns ingen utsedd styrgrupp för HIC. Han hade därmed relativt fria tyglar att utforma centrumet utifrån det avtal om regional ALF-samverkan i Stockholm mellan KI och SLL som hade upprättats. De tidiga ansatserna och tankarna kring utformingen av HIC tog avstamp i forskning där man skapar man ny kunskap, som man sedan för in i vården. Därefter utvärderar man vården, vilket leder till ny forskning som ger ny kunskap som man för in i vården. Den logga som man använde sig av under detta första år återger detta tankesätt.

I avsaknad av styrgrupp kommunicerade Staffan Lindblad direkt med rektor och landstingsdirektörer, som var helt införstådda och stödde idén. Projektet och centrumet fick spridning även utanför KI. I maj 2008 ägde Vitalis, en stor IT-mässa rum, där projekten presenterades i en egen monter och fick stor uppmärksamhet och efterfrågan.

Efter sommaren 2008 tillträdde Sabine Koch som professor vid HIC och tog därmed över arbetet att utforma och driva HIC vidare.

Läs mer om HIC

Hälsoinformatik