Skip to main content

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD) Hösten 2019

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD) Hösten 2019

Kursperiod: Kuststart 20 augusti, kursen pågår i 11 veckor, utförligare schema meddelas snart.

Obligatorisk campusdag: torsdagen den 29 augusti 2019, kl. 9-16, De Verdiersalen, Alfred Nobels Allé 10, Huddinge Campus Flemingsberg.

Vad handlar kursen om?

Kursen är en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning och gör det möjligt för deltagarna att diskutera teori och begrepp inom högskolepedagogik relaterat till sin praktik och egna erfarenheter.

Kort beskrivning

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier utlagda över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Canvas och bygger i stort på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp.

Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

När och var?

Kursen startar i slutet av augusti eller början av september med arbete i lärplattformen Canvas. En gemensam campusdag arrangeras i början av kursen (datum meddelas senare!) på KI Campus (Solna eller Flemingsberg). Syftet med dagen är att dels ge en introduktion till kursen men framför allt att ge deltagare möjlighet att träffa sin lilla kursgrupp och handledare och börja formas som grupp. Observera att den här dagen på campus är mycket viktig. Campusdagen kommer av praktiska skäl huvudsakligen hållas på engelska.

Översikt

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i Canvas.

Förberedelser

Kursdeltagare behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling och behöver kunna delta den andra veckan i varje moment i asynkron gruppdiskussion via lärplattformen Canvas. Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och andra (t.ex. landstingsanställda) som undervisar Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv.

Max antal deltagare: 60 (6 deltagare per grupp)

Anmälan

Öppnar igen i september, inför våren 2020.

Teresa Sörö

Course leader

Evianne Larsson

Course administrator