Skip to main content

Forskargrupper vid Medical Management Centre (MMC)

Vid MMC studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med myndigheter, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och patientföreträdare samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner inom medicin och vård.

Vi fungerar även som kunskapsförmedlare och forskningsanknutet stöd för förändrings- och utvecklingsarbete. Vår ambition är att utveckla ny kunskap genom växelverkan med våra samarbetspartners och fruktbara möten mellan teori och praktik.

Action through Information Management (AIM)

Action through Information Management (AIM) forskargrupp studerar hur hälso- och sjukvårdens stora mängder data och information kan omformas till kunskap som stöder förändring och innovation. Genom att använda informatik kan vi skynda på processen att generera ny kunskap som snabbare når vårdgivare och patient.

Forskargruppsledare

08-524 839 34
MMC/Action through Information Management
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Clinical Management

Clinical Management forskargrupp strävar efter att överbrygga glappet mellan praxis och evidens genom att, tillsammans med vårdgivare, forska om och utveckla innovativa sätt att organisera och leda hälso- och sjukvårdsorganisationer. Syftet är att skapa värde för både patienter och personal.

Forskargruppsledare

Pamela Mazzocato

Forskare
08-524 836 96
MMC/Clinical Management
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Carl Savage

Forskare
08-524 879 00
MMC/Clinical Management
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

I forskargruppen Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering bedrivs forskning inom hälsoekonomi med fokus på området hälsoekonomisk utvärdering. Även utbildning utgör en stor del av forskargruppens verksamhet, där Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy & management har en framträdande roll.

Forskargruppsledare

Niklas Zethraeus

Forskare
08-524 860 97
MMC/Health Economics and Economic Evaluation
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Health economics and policy

I forskargruppen Health economics and policy bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar vi på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem.

Forskargruppsledare

Clas Rehnberg

Professor
08-524 863 29
MMC/Health Economics and Policy
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

PROCOME

Forskargruppen PROCOME studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Forskargruppsledare

Anne Richter

Forskare
MMC/PROCOME
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

SOLIID

SOLIID står för "Uthålligt organisatoriskt lärande, utvecklings- och förbättringsarbete inom vård och omsorg" (översättning från engelska) och inriktar sig på aktionsorienterad/interaktiv organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

Forskargruppsledare

Monica Nyström

Universitetslektor
08-524 836 20
MMC/SOLIID
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

SSiHC

SSIHC står för Systems Safety in Health Care. Forskargruppen bedriver forskning som innefattar patientsäkerhet och patientmedverkan utifrån ett systemperspektiv. I våra forskningsprojekt utvecklar vi metoder och verktyg i syfte att tillfredsställa såväl patienters som anhörigas och vårdpersonals behov av en sammanhållen och säker vård.

Forskargruppsledare

Karin Pukk Härenstam

Adjunkt, adjungerad

Mirjam Ekstedt

Forskare
070-318 56 91
MMC/System safety in health care
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Enheten för bioentreprenörskap - UBE

Enheten för bioentreprenörskap, UBE, utbildar, utvecklar och forskar inom ämnet bioentreprenörskap.

Enhetschef

Hanna Jansson

Enhetschef
08-524 838 61
Unit for bioentrepreneurship (UBE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7