Skip to main content

Forskargrupper vid Medical Management Centre (MMC)

Vid MMC studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med myndigheter, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och patientföreträdare samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner inom medicin och vård.

Vi fungerar även som kunskapsförmedlare och forskningsanknutet stöd för förändrings- och utvecklingsarbete. Vår ambition är att utveckla ny kunskap genom växelverkan med våra samarbetspartners och fruktbara möten mellan teori och praktik.

Forskargrupper

Clinical Management

Clinical Management forskargrupp strävar efter att överbrygga glappet mellan praxis och evidens genom att, tillsammans med vårdgivare, forska om och utveckla innovativa sätt att organisera och leda hälso- och sjukvårdsorganisationer. Syftet är att skapa värde för både patienter och personal.

Forskargruppsledare

Pamela Mazzocato

Forskare
08-524 836 96
C7.MMC.Clinical Management
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Carl Savage

Forskare
08-524 879 00
C7.MMC.Clinical Management
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

I forskargruppen Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering bedrivs forskning inom hälsoekonomi med fokus på området hälsoekonomisk utvärdering. Även utbildning utgör en stor del av forskargruppens verksamhet, där Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy & management har en framträdande roll.

Forskargruppsledare

Niklas Zethraeus

Forskare
08-524 860 97
C7.MMC.Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Health economics and policy

I forskargruppen Health economics and policy bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar vi på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem.

Forskargruppsledare

Clas Rehnberg

Professor
08-524 863 29
C7.MMC.Rehnberg
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

PROCOME

Forskargruppen PROCOME studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Forskargruppsledare

Anne Richter

Forskare
C7.MMC.Richter
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

SOLIID

SOLIID står för "Uthålligt organisatoriskt lärande, utvecklings- och förbättringsarbete inom vård och omsorg" (översättning från engelska) och inriktar sig på aktionsorienterad/interaktiv organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

Forskargruppsledare

08-524 836 20
C7.MMC.Nyström
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Enheten för bioentreprenörskap - UBE

Enheten för bioentreprenörskap, UBE, utbildar, utvecklar och forskar inom ämnet bioentreprenörskap.

Enhetschef

Hanna Jansson

Enhetschef/projektansvarig
08-524 838 61
C7.MMC.Jansson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik