Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom

Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom, är ett forskningsprogram som bedrivs på Medical Management Centrum (MMC) under perioden 2014-2020.

Målsättningen är att, tillsammans med patienter, närstående och vårdprofessionella, utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner ( t ex. e-hälsotjänster, utbildningsinsatser) för att förverkliga potentialen av samvård och att underlätta för patienter med kronisk sjukdom och deras närstående att ta en större roll i egenvård och förebyggande vård.

Samvård innebär att personer med kronisk sjukdom och deras anhöriga ges möjlighet att ta en större roll i egenvård utifrån deras individuella förutsättningar och mål och genom stöd från vården och digitala tjänster.

Frågeställningar:

Hur bör vården för kroniskt sjuka organiseras för att möjliggöra samvård?
Hur bör digitala tjänster för samvård utformas för att öka patienters och närstående möjlighet att ta en större roll i egenvård och förebyggande vård?
Vad krävs för att lyckas med implementeringen av samvårdsmodeller och för att uppnå en hållbar förändring?

co-care perspective (graph)
Kliniska spår (vertikalt) och forskningsperspektiv (horisontellt)