Skip to main content

CLK Fokusområden

Pedagogisk utveckling

Pedagogisk kompetensutveckling

CLK bedriver pedagogisk kompetensutveckling av individer med lärarfunktion, administrativ funktion och ledningsfunktioner i relation till KIs program för att bygga en kritisk massa av god pedagogisk kompetens inom organisationen. Detta sker genom en tydlig kompetensutvecklingstrappa som stöd för individer att utveckla en pedagogisk meritportfölj och i relation till de nationellt utformade lärandemålen för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Kompetensutvecklingen sker på olika nivåer (a) introduktions-, b) grundläggande-, fortsättnings- och c) master-nivå) enligt figur 1.

Kompetenstrappa

Målgrupper

Målgruppen för pedagogisk kompetensutveckling är alla som aktivt bidrar till utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Konsultationer och samarbeten

CLK ska bidra till pedagogisk utveckling och kvalitetssäkring av utbildningarna genom konsultationer och samarbeten med individer, grupper och kommittéer.

Omvärldsbevakning och evidensbaserad praktik

CLK ska genom omvärldsbevakning och evidensbaserad praktik utveckla, tillgängliggöra och sprida kunskap om vad som visat sig bäst gynna lärande för studenter, doktorander och lärare/personal samt organisationen.

Lärande och IT

Mål A:

CLK ska ta fram en samlad strategi för e-lärande på KI. Denna ska bidra till att universitetets infrastruktur i form av virtuella lärandemiljöer är väl utbyggd och motsvarar de krav som ställs på en modern högre utbildningsmiljö. CLK kommer därför att ta fram en modern strategi för framtidens virtuella stöd till e-lärande.

Till detta kommer produktionen av MOOC (Massive Open Online Courses) ar inom ramen för edX-samarbetet, och de NOOCS (National Open Online Courses) ar som också kan komma att tas fram i samband med detta.

Mål B:

Erbjuda förutsättningar för en märkbart ökad pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom KI:s utbildningar

Ett universitet med höga ambitioner inom utbildningsområdet bör ha lika höga ambitioner i den virtuella som i den fysiska lärandemiljön. Även en väl utbyggd infrastruktur för lärande kräver att de som ska verka i denna har goda kunskaper om hur IKT kan stödja pedagogiken.

Fysiska lärandemiljöer

Det avslutade projektet Framtidens lärandemiljö ska gå över till ett löpande förvaltningsskede där frågan om lärandemiljöerna fortsatt, och löpande, kommer att hanteras av CLK/MCC. CLK:s roll kommer att vara som part till fastighetsavdelningen i utveckling, ombyggnad och nybyggnad av all lärandemiljö inom Karolinska Institutet.