Skip to main content

Att ge och inhämta återkoppling | LIME

Vad ska man tänka på när man ge återkoppling? Hur tar man på bästa sätt emot återkoppling?

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan illustrerar hur feedback (eller återkoppling) kan tas emot. Både den som ger och den som får återkoppling behöver lyssna. Den som får återkopplingen måste förstå den för att sedan avgöra om hen vill förändra och hur i sådana fall. Den som ger återkopplingen behöver vara lyhörd för om den som får återkopplingen ägnar (mycket) tid åt att försvara och förklara sig. Om så sker finns risken att ”förstå-steget” inte nås.

Feedbacktrappa

Grundregler

Det finns några enkla grundregler, principer för god återkoppling. Du hittar dem i broschyren Råd till lärare men de är förstås tillämpbara för alla som ger återkoppling. Trots att råden är basala kan man möta olika uppfattningar vad som är viktigast och på vilket sätt de ska tillämpas mer i detalj. Olika modeller och tekniker finns också beskrivna i vår Medical Education Guide som du hittar längst ner under Resurser.

Precis som det finns vissa grundregler för den som ger återkoppling, finns det även råd till den som inhämtar feedback, alltså ofta studenterna. Dessa råd hittar du i broschyren Råd till studenter.

Vi frågade lärare och studenter

Vilka råd vill du ge när det gäller att ge eller inhämta återkoppling?


Producent: Thomas Nixon

Fallgropar

Det finns några fallgropar (utifrån UME:s kurser om Återkoppling och Boud och Molloys bok) för den som ger återkoppling att se upp med.

  • Man börjar inte med att fråga den som ska få återkopplingen vad hen själv tyckte
  • Man glömmer att nämna det som var bra/positivt
  • Man väntar (för länge) med ”negativ” återkoppling. Många upplever det svårt/obehagligt att prata om det som inte var bra nog
  • Man ger för mycket återkoppling vilket kan bli ohanterligt för den som ska ta hand om detta
  • Man tar inte reda på hur återkopplingen har uppfattats
  • Man ger inga förbättringsförslag

Återkoppling i den multikulturella gruppen

Idag är det multikulturella inslaget på universitetet större än någonsin. Återkoppling är en konst – inte minst i sådana sammanhang. Jennifer Valcke (UME) har stor erfarenhet om undervisning i det multikulturella klassrummet och vi bad henne om tips och råd om vad man kan tänka på när vi möter grupper/individer i sådana här sammanhang.

Övningsexempel

Hur tänker du om vad det var som gjorde att denna situation föll väl ut? Vilka var framgångsfaktorerna? Ser du möjligheter att ytterligare utveckla/förbättra situationen?

Producent: Thomas Nixon

Återkoppling tar tid men behöver inte ses som något som ligger utanför övriga aktiviteter. Fundera på:

  • Hur kan ni bygga in återkoppling i lärandeaktiviteterna?
  • Hur kan ni få studenterna att förstå att de har ett ansvar att inhämta återkoppling?

Resurser

Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. (D. J. Nicol & D. Macfarlane-Dick, 2005)

Ovanstående artikel bygger på ett konstruktivistiskt synsätt på lärande där studenten måste skapa sin egen kunskap och bli den som lär sig (själv). Formativ bedömning är samma sak som återkoppling och de 7 principera som presenteras ger en god vägledning till hur återkopplingen kan bli ett gott stöd till ett självstyrt lärande.

Övriga resurser

BEME guide Failure to Fail (pdf)

Blending formative and summative assessment (pdf)

Not all professional behaviours are equal (pdf)

Behaviours checlist (pdf)

Twelve tips for effective body language (pdf)

Teaching in English

Idag är det multikulturella inslaget på universitetet större än någonsin. Återkoppling är en konst – inte minst i sådana sammanhang. Här hittar du information och resurser som hjälper dig att hantera det internationella och multikulturella klassrummet.