Action through Information Management (AIM)

This page in English

Forskargruppen AIM

Vår forskargrupp Action through Information Management (AIM) studerar hur hälso- och sjukvårdens stora mängder data och information kan omformas till kunskap som stöder förändring och innovation. Genom att använda informatik kan vi skynda på processen att generera ny kunskap som snabbare når vårdgivare och patient.

Genom att transformera information kan data presenteras på olika sätt som stöder patienter, vårdgivare och beslutsfattare i deras beslut. Vår forskargrupp arbetar med flera olika projekt inom bland annat e-hälsa för samvård, beslutsstöd, verksamhetsutveckling och kvalitetsregister.

Våra projekt

Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom

Co-care är ett 5-årigt forskningsprogram som bedrivs på Medical Management Centrum i samarbete med ett flertal forskare från olika lärosäten (Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan), samt företrädare från hälso- och sjukvården och patientföreningar. Syftet med programmet är att utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner för att förverkliga potentialen av samvård. Samvård innebär att personer med kronisk sjukdom och deras anhöriga ges möjlighet att ta en större roll i egenvård utifrån deras individuella förutsättningar och mål och genom stöd från vården och digitala tjänster (ehälsotjänster). Läs mer om programmet på programsidan!

Kontaktperson: Carolina Wannheden

Distribuerad kognition i samvård

Projektet handlar om hur vården kan bli bättre genom en speciell typ av eHälsotjänster, sådana som både personal och patienter använder för att göra det lättare för patienten att hantera sin egen hälsa. I projektet undersöks hur problemlösning och informationsbehandling sprids mellan aktörer, olika eHälsotjänster, och över tid och rum, och hur detta påverkar interaktioner, samarbete och självvård, och om det gör vården mer effektiv och bättre. Datainsamlingen inkluderar observationer, intervjuer och dataloggar som analyseras med avancerad kvalitativ metodik.

Projektet bedrivs under perioden 2017-2020 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet är tvärvetenskapligt och sker i samarbete med olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Det leds av Ulrica von Thiele Schwarz i forskargruppen PROCOME.

Kontaktperson: Carolina Wannheden

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Projektet och utbildningen genomförs i samarbete med QRC Stockholm, Kvalitetsregistercentrum i Stockholm. Syftet med projektet är att tillhandahålla kurser där man bygger kunskaper och färdigheter i hur man aktivt kan driva varaktigt kliniskt förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Deltagarna får också lära och praktisera coachingmetodik för att uppnå ännu bättre resultat. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår. Kursen ges som en uppdragsutbildning via KI. Deltagande team.

Kontaktperson: Helena Hvitfeldt

Nätverk för coacher och chefer

Detta projekt syftar till att skapa ett lärande nätverk för hållbart förbättringsarbete och innovationsledning inom hälso- och sjukvården. Projektet bygger på deltagare från pågående program i QRC Coachingakademins regi som är en unik kombination av coaching, ledarskap och förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Genom det forskarstödda projektet vill vi stötta hälso- och sjukvårdsorganisationernas kapacitet för innovations- och förnyelseprocesser samt främja deras förmåga att skapa innovativ vård. Projektet bedriver följeforskning av de aktuella processerna och resultaten.

Kontaktperson: Helena Hvitfeldt

Nya vårdformer: forsknings- och utvecklingsprojekt

  • Utveckling av vården och dess koppling till forskning med stöd av systematisk uppföljning i nationella kvalitetsregister
    Den konceptuella modell för ett lärande vårdsystem stött av forskning har utarbetats under lång tid inom svensk reumatologi och sprids nu till USA, UK och andra länder. Läs mer: Patient focused registries can improve health, care, and science 
  • Co-production av hälsa tillsammans med patienter
    Genom avtal med och på uppdrag av KI och The Dartmouth Institute leder Staffan Lindblad forskning och genomförande av co-production för tre patientgrupper i USA: cystisk fibros, inflammatorisk tarmsjukdom och artriter.
  • Patientrapporterade hälsoutfall vid införande av nya behandlingsmetoder och hälsoekonomiska utvärderingar
    Patientrapporterade hälsoutfall är avgörande vid införande av nya behandlingsmetoder och hälsoekonomiska utvärderingar. Ett samarbete med patienter, vårdgivare, kliniska forskare, SKL, TLV och LV samt läkemedelsföretag för att stödja ett ordnat införande av det första biologiska läkemedlet för Cystisk Fibros.

Kontaktperson: Staffan Lindblad

Forskargruppsmedlemmar

Forskargruppsledare

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Senior researcher

Marie DahlbergForskningsassistent (använd ej)
Eskil DegsellAnknuten
Elena EftimovskaForskningsassistent (använd ej)
Anna EssènAnknuten
Helena HvitfeldtPostdoc
Staffan LindbladAnknuten
Shahnaz RasouliFOU-praktikant
Åsa RevenäsPostdoc
Sara TolfForskningsassistent (använd ej)
Carolina WannhedenPostdoc
Matilda Åberg WennerholmForskningsassistent (använd ej)

Publikationer

Ett urval av våra publikationer

Finansiärer

Kurser/utbildningsprogram

Vår forskargrupp undervisar i följande kurser och utbildningsprogram:

Medical managementMedicinsk informatik